Sprejem rebalansa proračuna za 2015

Vlada RS je na 20. redni seji sprejela predlog Rebalansa proračuna RS za leto 2015 in ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS. Cilji javnofinančne politike Slovenije za leto 2015 sledijo zahtevam in priporočilom Evropskega sveta in zavezam Programa stabilnosti 2014 ter Osnutka proračunskega načrta za leto 2015. V letu 2015 je cilj doseči primanjkljaj sektorja država pod 3 % BDP. V predlogu rebalansa proračuna je skupaj načrtovanih 8.562,1 mio EUR prihodkov, kar je 64 mio EUR manj kot v sprejetem proračunu za leto 2015. Največji izpad prihodkov se ocenjuje na strani davčnih prihodkov, ki je posledica neuveljavitve zakona o davku na nepremičnine, vendar je vlada sprejela več ukrepov, ki bodo omilili ta izpad: ohranitev četrtega dohodninskega razreda, zvišanje stopnje davka na finančne storitve, zvišanje stopnje davka na zavarovalne posle, povišanje okoljskih dajatev zaradi emisij CO2 ter povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev.

Predlog rebalansa določa odhodke v skupni višini 9.947,1 mio EUR, ki so za 461,8 mio EUR višji kot v sprejetem proračunu (in za 292,1 milijonov višji kot je znašala realizacija 2014). Predlog rebalansa je na odhodkovni strani usmerjen v zagotavljanje zakonskih obveznosti in v 100 % črpanje EU sredstev iz obdobja 2007-2013. Za zagotovitev prostora za to je vlada na seji 22. oktobra 2014 potrdila nabor ukrepov, ki bodo prispevali s k skupnem znižanju odhodkov na drugih področjih. Predlog rebalansa predvideva primanjkljaj državnega proračuna po denarnem toku v višini 1.385 milijonov evrov, kar znaša 3,62 % BDP.

Po popravku na obračunski tok (predvsem dela EU sredstev, ki jih bo EK zadržala do prejema končnega poročila o učinkovitosti črpanja EU sredstev v obdobju 2007-2013) in ob upoštevanju pričakovanih saldov drugih enot sektorja država pričakujemo, da bo primanjkljaj sektorja država po metodologiji ESA v letu 2015 nižji od 3% BDP. Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki bo uzakonil rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države v letu 2015.

Mnenje dr. Anje Kopač Mrak, ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ):

“MDDSZ ima v proračunu 2015 manj sredstev glede na realizacijo v preteklem letu, a to ne pomeni, da bo katera koli pravica kakor koli okrnjena. Zaradi boljših napovedi zaposlovanja bomo potrebovali manj sredstev za zagotavljanje denarnih nadomestil brezposelnim, boljša gospodarska situacija pa bo vplivala tudi na manjše izdateke drugih socialnih transferjev. Ne glede na vse pa sem na vladi zahtevala jasno zavezo, da v kolikor bi prišlo do drugačnih trendov, da se zagotovijo dodatna potrebna sredstva. To zagotovilo je bilo dano. Na žalost pa rebalans proračuna 2015 še nima razporejenih sredstev nove finančne perspektive, kar pomeni da MDDSZ razpolaga z manj sredstvi za aktivno politiko zaposlovanja kot v preteklem letu. Storili bomo vse, da se sredstva, ki so v pristojnosti SVRK razdelijo čim hitreje in da zagotovimo nove programe zaposlovanja. Zavedamo se namreč, da so programi zaposlovanja pomembni za lažje zaposlovanje ranljivih skupin.”

Mnenje mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP):

“MKGP ima proračun za leto 2015 sicer nižji, kakor smo želeli, bomo pa izvajali najbolj pomembne naloge za kmetijstvo, proizvodnjo hrane, gozdarstvo in ribištvo. Zagtovoljen je denar za tekoča izplačila v kmetijski prostor, ki jih je bilo v januarju več kot 50 milijonov evrov, v februarju jih pa bo že 100 milijonov evrov. MKGP bo tudi v letu 2015 financiral javne zavode, ki imajo pomembne naloge v kmetijstvu za koristi kmetovalcev, v ribištvu in gozdarstvu. Del denarja pa bodo javni zavodi sicer morali poiskati na trgu in na javnih razpisih, ki jih bo izvajalo tudi ministrstvo. Denar za strokovne naloge v rastlinski proizvodnji in živinoreji se ohranja. Zagotovljeno je primerno financiranje sistema varne hrane, ki varuje potrošnike. Nadaljevalo se bo informiranje o pomenu lokalne hrane. Zaradi zmanjšanja proračuna pa se žal zmanjšuje sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvi (iz 40% na 20%). Zato pozivamo kmetovalce, da se odločijo vsaj za zavarovanje velikih škod. Ta zavarovanja so cenejša in v primeru naravnih katastrof omogočajo ohranitev dejavnosti.”

Mnenje Janka Vebra, ministra za obrambo (MORS):

“Pri oblikovanju proračuna smo sledili prioriteti vlade, da zmanjšamo proračunski primanjkljaj, ki bo pod tremi odstotki BDP. V tem okviru smo tudi z lastnim angažiranjem v MORS zagotovili lastne vire za delovanje in pripravili program dela Slovenske vojske, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ter upravnega dela. Ocenjujem, da bomo tudi s temi sredstvi ohranjali pripravljenost vojske in civilne zaščite na enaki ravni kot do sedaj. Opozarjam pa na dejstvo, da je bil proračun Ministrstva za obrambo v letih 2010 do 2015 zmanjšan za 40 odstotkov, kar se je najbolj poznalo na razvoju. V prihodnje bo zato potrebno premagovati ta razkorak, k čemur nas zavezuje zagotavljanje varnosti države, sodelovanje z drugimi državami in delovanje v okviru mednarodnih organizacij (OZN, NATO, EU) ter dejstvo, da je Republika Slovenija ogrožena zaradi vse pogostejših naravnih nesreč.”

Nov program za mlade iskalce prvih zaposlitev “Iz faksa takoj praksa”

Državni sekretar Dejan Levanič in generalni direktor Peter Pogačar sta danes predstavila nov program “Iz faksa takoj praksa”, ki so ga pripravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ministrstvu se zavedajo, da so mladi med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj na tega šele vstopajo in nimajo delovnih izkušenj. Zato na MDDSZ veliko pozornosti namenjajo ukrepom, ki izboljšujejo položaj in zaposlitvene možnosti mladih. S spremembo študentskega dela so mladim, ki opravljajo to delo, zagotovili socialne pravice in minimalno urno postavko. Program “Iz faksa takoj praksa” pa mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj in s tem izboljšuje njihove zaposlitvene možnosti.

Program, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, povezuje izobraževanje in potrebe trga dela, s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Za program je namenjenih 5 milijonov evrov, njegov namen pa je spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Cilj programa je zaposliti 820 mladih pri delodajalcih iz zasebnega sektorja, delodajalci pa bodo za vključitev mlade osebe sofinancirani v višini 6.000 EUR. Ciljne skupine so mlade brezposelne osebe s terciarno izobrazbo, stare do vključno 29 let, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so hkrati iskalci prve zaposlitve.

S predlaganim programom bo zagotovljen prenos znanja iz zaposlenih na novo zaposlene mlade brez delovnih izkušenj in mladim bo tudi zagotovljena prva zaposlitev. Tisti, ki se bodo zaposlovali v poklicih, ki zahtevajo opravljanje strokovnega izpita, jim bo v okviru programa le to tudi omogočeno. Po zaključku vključenosti v program, bodo mladi opremljeni s konkretnimi veščinami in delovnimi izkušnjami ter kvalifikacijami (strokovnim izpitom), da bodo odgovarjali potrebam delodajalcev po ustrezno usposobljenih kadrih in bodo bolj konkurenčni na trgu dela.

Več podrobnosti o programu najdete na spletni povezavi:http://www.mddsz.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7594/

Matjaž Nemec pisal vladi glede nezagotavljanja sredstev za vzdrževanje nezalitega dela Rudnika Idrija

Odprto pismo Vladi Republike Slovenije glede nezagotavljanja sredstev za vzdrževanje nezalitega dela Rudnika Idrija in odpravo posledic rudarske škode

Spoštovani,

vzdrževanje nezalitega dela Rudnika živega srebra Idrija se zdi, da postaja vprašanje, ki ga je po mnenju Vlade RS moč rešiti z nekaj kozmetičnimi popravki, nekje v lepši proračunski prihodnosti. Kako si lahko drugače razlagamo dejstvo, da vlade proračunsko postavko iz tega naslova izkoriščajo le še kot prvovrsten bonus, ki ga je moč vsakokrat, ko je treba klestiti proračun, izkoristiti med prvimi. Naivnost, nepoznavanje vsebine ali ignoranca češ, sanacijo lahko premaknemo nekam v prihodnost, pa Idrijo spreminjajo v tempirano bombo.

Skrajni čas je, da Vlada RS nemudoma prekine s tovrstnim škodljivim in skrajno neodgovornim tolmačenjem prepotrebne sanacije Rudnika ter k problemu pristopi z resnostjo, ki pritiče razmeram na Idrijskem. Namreč klestenje proračunskih izdatkov za sanacijo ni več vsebina, ki jo bo moč – ko bo se bo Vlada RS zavedala posledic svojih (ne)dejanj – popraviti ali odpraviti. Prav tako se ne gre več opirati na ozko razlago, da gre le še za eno od nešteto predvidenih sanacij, temveč za ogroženost celotnega območja ter navsezadnje življenja tamkajšnjih ljudi. Apeli, pozivi ter prošnje lokalne skupnosti, izsledki ekspertnih skupin pa ob vsakokratnem sprejemanju proračunskih dokumentov postajajo le še glas vpijajočega v puščavi.

Ob času sprejemanja proračunskih dokumentov so vsakršni predlogi vladi, po zagotovitvi proračunskih sredstev, posledica bolj ali manj upravičenih interesov. Presojanje kaj je bolj in kaj manj pomembno pa si je (žal) mnogokrat moč tolmačiti povsem različno. Ogrožena varnost mesta Idrija, njenih prebivalcev ter njihovega premoženja pa je posledica, zaradi katere si Vlada RS ne sme privoščiti niti najmanjšega manevrskega prostora v zagotavljanju sredstev. Navsezadnje pa ne gre pozabiti, da je z neodgovornim ravnanjem ogrožena tudi kulturna in naravna dediščina Unesca.

Zato Vlado RS pozivam k odgovornemu in edino sprejemljivemu dejanju, da v okviru Rebalansa proračuna za leto 2015 zagotovi sredstva za vzdrževanje nezalitega dela Rudnika Idrija in odpravo posledic rudarske škode.

Matjaž Nemec,
poslanec Socialnih demokratov v Državnem zboru RS

Vlada sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016 in pooblastila ministrico dr. Kopač Mrak za podpis sporazuma

Vlada je na 20. redni seji sprejela Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki je bil s strani strank sporazuma parafiran 20. januarja 2015, in pooblastila ministrico za delo dr. Anjo Kopač Mrak za podpis socialnega sporazuma. Socialni sporazum je ključni element socialnega dialoga, katerega osnovni namen je doseči soglasje med socialnimi partnerji o temeljnih ciljih in rešitvah sistemskih sprememb, ki jih pokriva socialni sporazum. Besedilo socialnega sporazuma vsebuje Uvod s splošnimi cilji socialnega sporazuma, enajst vsebinskih podpoglavij, poglavje o socialnem dialogu ter spremljanju socialnega sporazuma in njegova veljavnost. V imenu vlade je dokument parafirala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, ki je ob tej priložnosti izrazila zadovoljstvo nad doseženim sporazumom.

Podpis Socialnega sporazum za obdobje 2015-2016 s strani strank sporazuma bo 5. 2. 2015. Podpisnice tega socialnega sporazuma so lahko organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, ki so sodelovale v celotnih pogajanjih za sklenitev sporazuma. K sporazumu lahko naknadno pristopijo tudi druge organizacije članice Ekonomsko-socialnega sveta, ki niso sodelovale v pogajanjih.

Skladnost teksta s pogajanji so parafirali člani pogajalskih skupin Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Trgovinske zbornica Slovenije, Združenja svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacij sindikatov 90 Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Slovenske zveze sindikatov Alternativa, Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost in Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na isti seji sprejela tudi mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslanke in poslancev. Vlada predlaganim spremembam in dopolnitvam ureditve zakonske zveze in zunajzakonske skupnosti ne nasprotuje.

Srečanje novega vodstva SD z vodstvom stranke ZaAB za krepitev sodelovanja

Na prvem pokongresnem srečanju novega vodstva Socialnih demokratov z vodstvi vseh parlamentarnih strank sta se na tovrstnem srečanju v Ljubljani sešla predsednik SD mag. Dejan Židan in predsednica ZaAB mag. Alenka Bratušek s svojimi sodelavci. Vodstvi obeh strank sta se pogovarjali zlasti o skupnih točkah, pri katerih bi stranki lahko sodelovali v prihodnje, in že našla skupni jezik pri spremembah ustave s področja javnega šolstva, ki jih predlagajo v SD.

Predsednik SD Židan je v izjavi za medije po sestanku napovedal, da bodo vodstvu ZaAB predstavili tudi nekatere druge zakone, ki jih pripravljajo ministri iz vrst SD. Prvi takšen bo zakon o državnem podjetju, ki bi gospodarilo z državnim gozdom, je pojasnil. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad podporo ZaAB pobudi SD za spremembo ustave na področju vode kot javne dobrine. Predsednica ZaAB Bratušek je potrdila, da je pogovor tekel zlasti o tem, kje lahko najdejo skupne točke. “Mislim, da je prav, da se znamo pogovarjati tudi preko meje koalicija – opozicija,” je poudarila predsednica ZaAB.

Oba sta ob tej priložnosti komentirala predlog rebalansa proračuna, ki ga je danes sprejela vlada. Židan je poudaril, da je bilo vsem ministrstvom odvzetega kar nekaj denarja. Nekaterim pravicam, ki so jih imeli državljani doslej, se bo treba odreči, najbolj nujne pa je vendarle treba ohraniti, je pojasnil predsednik SD. Bratuškova je dodala, da rebalansa sicer še niso prejeli. Bo pa po njenih besedah “zanimivo videti, kako se vse te številke seštejejo”, glede na to, da je vlada pri pogajanjih na kar nekaj segmentih popustila.

Sicer pa je bil namen sestanka vodstev strank zlasti predstaviti novo vodstvo SD in njegov način razmišljanja, ki po Židanovih besedah “ni znotraj okvirov koalicije, ampak je širši”. Kot je pojasnil, je potrebno sodelovanje vseh parlamentarnih pa tudi zunajparlamentarnih strank. Srečanje je bilo sicer prvo v vrsti sestankov SD s parlamentarnimi strankami, ki jih je predsednik Židan napovedal, ko je 10. januarja na kongresu SD tudi uradno prevzel vajeti stranke. “V prihodnjih dneh se bomo sešli še s parlamentarnimi strankami ZL, DeSUS, SMC, NSi in SDS,” je še napovedal predsednik SD Židan.

Zvesta članica Socialnih demokratov tovarišica Vida Mravlja praznovala 90 let

Dolgoletna aktivna članica Socialnih demokratov Vida Mravlja je praznovala 90. letnico. Ob tej priložnosti ji je svetnik Socialnih demokratov v svetu Četrtne skupnosti Šiška mag. Marko Lemaić v imenu stranke čestital za visoki jubilej in ji podaril knjigo nekdanjega poslanca SD Mirana Potrča.

Tovarišica Vida Mravlja se je rodila leta 1925 v vasi Gojače v občini Ajdovščina v družini s petimi otroki. Kot narodnozavedna Slovenka se je že v zgodnji mladosti vključila v narodnozavedna gibanja, ki so se upirala fašističnemu teptanju slovenskega naroda. V času 2. svetovne vojne je vstopila v mladinsko organizacijo Osvobodilne fronte, postala kurirka in okrožna aktivistka srednjeprimorskega okraja. Skupaj s partizanskim 9. korpusom je vstopila v svobodno Gorico. Po vojni je delala na Občini Ajdovščina, svoj delovni vek pa je zaključila v podjetju Adria Airways, kjer je bila vodja telegrafa in ustanoviteljica sindikata delavcev. Vida Mravlja je sodelovala tudi pri ustanovitvi organizacije TIGR-ovcev v Ljubljani.

Ko se je tovarišica Vida s kančkom nostalgije zazrla v kipec Ikarusa, ki jo spominja na delo v Adria Airways, je o bodočnosti stranke SD, v kateri je že od vsega začetka, povedala, da bi se stranka morala še bolj odločno boriti za pravice delavcev in zaposlenih ter da bi stranka morala spodbujati rast zasebnih malih in srednjih podjetij. Tovarišica Vida je odločno proti prodaji uspešnih državnih podjetij in si želi, da bi država morala pomagala odpirati nova podjetja, saj bi tako več mladih delavcev in delavk pridobilo delo.

Intervju s predsednikom SD mag. Dejanom Židanom na TV SLO 3

Intervju s predsednikom Socialnih demokratov mag. Dejanom Židanom na 3. programu TV Slovenija, ki ga je v sredo, 28. jauarja 2015, vodila novinarka Katarina Golob. V pogovoru je predsednik SD Židan spregovoril o krepitvi stranke po kongresu z novim vodstvom, privatizaciji državnega premoženja, projektih vlade ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odgovarjal na številna druga vprašanja o aktualnih zadevah.

Priporočamo ogled na spletnem naslovu: http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174316830

“Holokavsta, tega nesrečnega poglavja človeške zgodovine, se moramo ves čas spominjati, da se kaj takega nikoli več ne ponovi!”

Leta 2005 je bil 27. januar z resolucijo Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) razglašen za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Na pobudo Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije ter koordinacijskega odbora žrtev nacifašističnega nasilja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, s prvopodpisanim nekdanjim poslancem SD dr. Markom Pavliho, 12. septembra 2007 podala predlog vladi za razglasitev 27. januarja za dan spomina na slovenske žrtve nacifašizma. Vlada RS je leta 2007 sledila tej pobudi in v Sloveniji ta spominski dan uradno obeležujemo od leta 2008.

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta je namenjen poklonitvi vsem žrtvam holokavsta in drugih genocidov, ki so posegli v temeljne vrednote človeške civilizacije in po koncu druge svetovne vojne privedli narode do zaobljube, da se tovrstna grozodejstva ne smejo nikoli več ponoviti. Na današnji dan leta 1945 so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz – Birkenau blizu Krakova na južnem Poljskem. Med aprilom 1940 in decembrom 1944 je tam umrlo okoli 1,5 milijona Judov, pa tudi več tisoč Romov, Sintov, Slovanov in pripadnikov drugih narodov ter političnih nasprotnikov nacizma in fašizma, istospolno usmerjenih, vojnih ujetnikov, telesno slabotnih in duševno prizadetih ljudi. V to koncentracijsko taborišče smrti je bilo je bilo deportiranih tudi 2346 zapornikov iz Slovenije, od tega jih je v Auschwitzu umrlo 1351. Ko je 27. januarja 1945 taborišče osvobodila ruska Rdeča armada, so lahko rešili le 7.650 bolnih in izčrpanih taboriščnikov.

Socialni demokrati ob letošnji 70. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz in ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta izražamo upanje, da se kaj podobnega holokavstu v prihodnosti ne bo nikoli več zgodilo. Zato verjamemo v modrost in odgovornost vseh voditeljev po svetu, da takšnih grozot ne bodo nikoli več dopustili in ob tem citiramo nekdanjega generalnega sekretarja OZN Kofi Annana: “Nedopustno je sprevračanje tragedije holokavsta, ki je brez primere. Moramo se ga spominjati, s sramom in studom, tako dolgo kot bo obstajal človeški spomin. Samo s pomnenjem bomo izkazali primerno spoštovanje vsem žrtvam. Milijoni nedolžnih židov in ostalih manjšin je bilo umorjenih na nepredstavljivo barbarski način. Nikoli ne smemo pozabiti teh mož, žena in otrok ter njihove agonije.”

Minister za obrambo Janko Veber sprejel smučarskega asa Filipa Flisarja

Minister za obrambo Janko Veber je na Ministrstvu za obrambo sprejel smučarskega šampiona Filipa Flisarja. Pripadnik Športne enote Slovenske vojske Filip Flisar je na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Kreischbergu osvojil zlato medaljo in tako postal svetovni prvak v smučarskem krosu. Slovenska vojska sicer zaposluje 68 vrhunskih športnikov, v prihodnje pa bi se ta številka lahko še povečala do predvidenih 70.

Minister Veber je po sprejemu in pogovorih s Flisarjem povedal, da je navdušen nad dosežki vseh pripadnikov Športne enote.”Ko spremljaš smučarskega asa Filipa Flisarja, gre za poseben žar, saj gre za skupinski nastop, in ko vidiš, da naredi preboj, postaneš navdušen,” je ob sprejemu podeal Veber. Srečanje in pogovor s Flisarjem sta bila namenjena izmenjavi pogledov na sodelovanje in morebitne izboljšave. “Za nas je to zelo pomembno, saj želimo imeti pristen odnos s športniki, ki so vključeni v našo športno enoto, saj gre za promocijo Slovenske vojske in države,” je dodal minister Veber.

“Njegova vztrajnost, odkritost, prisrčnost in pripadnost državi ter želja po uspehu so vrednote, ki jih želimo gojiti tudi med pripadniki SV,” je še povedal minister Veber in dodal, da si želijo skupaj z Olimpijskim komitejem ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport nadgraditi priprave in pristop športnikov, da bi dosegali še boljše rezultate in dobre izkušnje prenašali na mlajše generacije. Filip Flisar se je ministru za obrambo zahvalil za pomoč in podporo na športni poti.

Minister Židan na zasedanju ministrskega Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo so se včeraj sestali na prvem zasedanju Sveta EU pod predsedovanjem Latvije. S strani Slovenije se zasedanja udeležuje minister in podpredsednik Vlade RS mag. Dejan Židan. Zasedanje so ministri začeli s predstavitvijo prednostnih nalog predsedstva ter nato z vsebinami s področja ribištva, nadaljevali pa s točkami s področja kmetijstva.

Prvo zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so ministri začeli s predstavitvijo polletnega delovnega programa predsedujoče Svetu EU Latvije, nadaljevali pa so z vsebino s področja ribištva. Na popoldanskem delu zasedanja pa so ministri obravnavali vsebine s področja kmetijstva, in sicer so obravnavali poročilo Komisije ter opravili razpravo o stanju in sprejetih dodatnih ukrepih zaradi posledic vpliva ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov ter, v okviru točk razno, razpravljali o prihodnosti sektorja sladkorja ter o uvedbi dodatnih tržnih ukrepov v mlečnem sektorju.

Minister mag. Dejan Židan se je ob robu obiska v Bruslju srečal tudi s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu, ki jim je predstavil aktualne informacije in prednostne naloge MKGP.

Več podrobnosti o zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo ter o programu predsedovanja Latvije Svetu EU si lahko preberete na spletni povezavi:http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7862/