Ministrica Kopač Mrak ob prvi obletnici vlade: “Najbolj razveseljujoč podatek je povečana delovna aktivnost.”

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je ob prvi obletnici dela v vladi poudarila, da se tudi na področju trga dela v zadnjem letu razmere izboljšujejo. Podatki kažejo, da se je število delovno aktivnih oseb v zadnjem letu (od junija 2014 do junija 2105) povečalo za skoraj 5.000 oziroma za 0,6 %. Razveseljivo je, da zaposlenost raste v vseh gospodarskih panogah, v katerih je zaposlenih največ delavcev.

Število brezposelnih se je v enem letu znižalo za 6.849 oseb, na število 107.935 v avgustu 2015, kar pomeni 6 % znižanje na letni ravni. V primerjavi z letom poprej se je na trgu dela najbolj izboljšal položaj mladih. Število brezposelnih, starih od 15 – 29 let, se je od avgusta  2014 in avgusta 2015 znižalo za 3.477 oseb ali kar za 12,7 %, torej še enkrat bolj kot število vseh brezposelnih.  Shema “Jamstvo za mlade” v letu in pol, kolikor se izvaja, daje ugodne rezultate – hitrejša in kakovostnejša je obravnava mladih brezposelnih na zavodu, veliko število mladih je vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,  okrepljene so napotitve mladih na prosta delovna mesta.

“Seveda je število  mladih, ki so  še vedno v evidenci zavoda, še vedno previsoko in  zahteva nadaljnje izvajanje jamstva za mlade,” je poudarila ministrica Anja Kopač Mrak iz vrst SD, zato ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) z mladimi že usklajuje načrt izvajanja jamstva za obdobje 2016 – 2020. Med ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti in perkarnega dela med mladimi je ministrica izpostavila spremembe študentskega dela. Minimalna urna postavka je bila uvedena v višini 4, 5 evra, študentsko delo je po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.

Velik izziv na trgu dela predstavljajo dolgotrajno brezposelni, katerih delež se med brezposelnimi vztrajno povečuje.  Zato bodo programi aktive politike zaposlovanja (APZ), za katere bo Slovenija začela v jeseni črpati sredstva ESS za obdobje 2014 – 2020, namenjeni predvsem tem in drugim najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, poleg dolgotrajno brezposelnih, še brezposelni brez izobrazbe in starejšim.

PAKET POMOČI SOCIALNO NAJŠIBKEJŠIM

“Ker so gospodarski kazalci ugodnejši, nižja je brezposelnost, smo želeli da bi to občutili tudi socialno najranljivejši in zato na ministrstvu pripravili paket pomoči, ki zajema odpis dolga, reševanje problematike deložiranih družin, reševanje težav z bančnimi računi,” je poudarila ministrica Kopač Mrak. Težave z bančnimi računi so delno rešili s sprejetjem tako imenovane socialne novele zakona o izvršbi. Prav tako pa so na javni razpis že prejeli tri ponudbe za socialno kartico, na katero bodo lahko prejemniki socialnih transferjev dobivali denar, ki bo za druge nedotakljiv. Odpis dolga poteka od avgusta. Trenutno je k odpisu pristopilo 139 občin in podjetij, med njimi vseh 11 mestnih občin in 60 ostalih. Na ministrstvu za delo so doslej prejeli  več kot 300 vlog, 210 med njimi je upravičenih.

SOCIALNI SPORAZUM

Ministrica Kopač Mrak je ob pregledu dela v minulem letu spomnila, da mineva pol leta odkar je bil sprejet socialni sporazum, prvi po obdobju 2007 – 2009. Gre za ključni dokument socialnega dialoga. “Vlada in socialni partnerji smo se poenotili o ključnih razvojnih vprašanjih in ciljih naše družbe,” je poudarila ministrica. Naše vodilo je napredek in dvig kakovosti življenja za vse državljane in državljanke. “Zavezali smo se, da bomo sprejemali ekonomsko smiselne in finančno vzdržne ukrepe, ki bodo omogočili nove zaposlitve in dodano vrednost za podjetja in zavzeli smo se za državo, ki bo znala stopiti na prste korupciji in kriminalu, ljudem v gospodarstvu pa zagotoviti  stabilno in pravično okolje,” je poudarila ministrica Kopač Mrak. V dokumentu, je vizija Slovenije, ki je optimistična, pravična, solidarna, gospodarsko močna in enotna država.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Letos so prvič na voljo štipendije za deficitarne poklice. Na voljo je 1,2 mio evrov, 1000 štipendij v višini 100 evrov na mesec. S temi štipendijami želijo na MDDSZ zagotoviti kader po katerem povprašujejo delodajalci ter promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

IZENAČEVANJE MOŽNOSTI ZA INVALIDE

V tem obdobju so na MDDSZ naredili tudi velik korak k izenačevanju možnosti invalidov. Prvič doslej v Sloveniji so tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje zelo pomembni, sofinancirani s strani države. Gre za pripomočke, kot so npr. elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka, vibracijska ali govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči kalkulator, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, različni programski vmesniki za računalnike, tablični in prenosni računalniki ter drugo. Gibalno ovirani invalidi lahko uveljavljajo sofinanciranje 42-ih različnih prilagoditev vozila. Do uveljavitve pravilnika so si invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli imeti, plačati sami.

Ministrstvo je v tem letu pripravilo tudi spremembe zakonodaje s področja zaposlovanje tujcev, s katerimi smo poenostavili pridobivanje delovnega dovoljenja in uvedli sistem “Vse na enem mestu”. Med posebnimi dosežki je ministrica Kopač Mrak izpostavila tudi ratifikacijo Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami.

KLJUČNE PRIORITETE DO KONCA LETA

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je na novinarski konferenci predstavila tudi ključne prioritete ministrstva do konca leta. Med njimi je izpostavila ureditev problematike dvojnega statusa upokojencev. “Na začetku mandata smo s spremembami Zakona o matični evidenci uredili perečo aktualno problematiko glede opravljanja samostojne dejavnosti in hkratnega prejemanja pokojnin, podaljšali smo rok za opravljanje dejavnosti ter uredili oprostitev vračila pokojnin in plačila prispevkov nekaterim upravičencem, ki so že prejeli odločbe ZPIZ-a o vračilu pokojnin,” je poudarila ministrica Kopač Mrak.  Ena od prioritet do konca leta je zato sistemska rešitev tega vprašanja.

UREDITEV POKLICNEGA ZAVAROVANJA

“S spremembami poklicnega zavarovanja želimo nadgraditi sistem poklicnega zavarovanja, kot je bil uveljavljen z reformo ZPIZ-2 iz leta 2012,” je nadaljevala ministrica. Najpomembnejše spremembe se bodo nanašajo na ureditev delovanja komisij, ki bodo odgovorne za presojo ali na posameznem delovnem mestu še vedno obstajajo pogoji za obvezno vključitev v poklicno zavarovanje, s čimer bo prišlo tudi do prenove trenutnega seznama delovnih mest, na katerih je takšna vključitev obvezna. Spremembe se nanašajo tudi na vzpostavitev učinkovitejšega nadzora nad delovanjem sistema in vpeljavo učinkovitih sankcij v primeru ugotovljenih kršitev.

PRIPRAVA BELE KNJIGE

V letu 2015 je predvidena tudi priprava posebnih strokovnih izhodišč za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja po letu 2020 (t.i. Bela knjiga o pokojninah), katerih namen bo predstaviti nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in dostojne pokojnine tudi po izteku prehodnega obdobja iz ZPIZ-2. Imenovana je bila posebna strokovna delovna skupina, katere temeljna naloga je, da do 31.12. 2015 pripravi navedeni dokument. Ta dokument bo predstavljal podlago za nadaljnjo razpravo s socialnimi partnerji.