Socialni demokrati smo pripravili novelo zakona o SDH in pričakujemo pogovor v koaliciji

Socialni demokrati smo pripravili novelo zakona o SDH, ki smo jo že septembra posredovali koalicijskima partnericama SMC in DeSUS. V SD pričakujemo, da se bo v prihodnjih tednih koalicija glede predlaganih rešitev pogovorila in zakon vložila v parlamentarni postopek. Med predlogi je tudi razširitev nadzornega sveta SDH. Med poglavitnimi rešitvami, ki jih z novelo zakona predlagamo v SD, je natančneje opredeljen postopek prodaje oz. prestrukturiranja kapitalske naložbe v državni lasti z obveznim pravilnikom, ki ga sprejme nadzorni svet SDH in s potrjevanjem skladnosti izvedbe procesa z operativnim načrtom prodaje.

Predlog predvideva sodelovanje javnosti pri pripravi sprememb in dopolnitev strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter razširitev nadzornega sveta SDH na 10 članov po načelu enakopravne zastopanosti kapitala in dela. Pri slednjem želimo zagotoviti sodelovanje zaposlenih, sindikatov ter predstavnikov mlajše in starejše generacije. Nadzorni svet bi v šestih mesecih od uveljavitve novele zakona dopolnili s petimi predstavniki dela, obstoječi nadzorniki pa da bi ohranili svoj mandat kot predstavniki vlade, še izhaja iz predloga novele zakona.

Socialni demokrati z novelo predvidevamo obvezno soglasje nadzornega sveta pri prodaji naložb nad določeno vrednostjo, ki se določi s statutom SDH, ter preimenovanje in širitev akreditacijske (prej strokovne) komisije, ki vodi kandidacijske postopke v SDH. Predlagamo še preoblikovanje Ekonomsko-socialnega strokovnega odbora kot posvetovalnega telesa SDH v strokovne odbore – posvetovalne organe SDH, med poglavitnimi rešitvami pa je tudi predlog za uvedbo registra in akreditacijskih pogojev za nadzornike v družbah v državnem (so)lastništvu, ki jih mora pripraviti SDH.