Kolumna Miran Potrč: Kako smo prispevali k pričakovanjem ljudi

Triindvajsetega januarja letos je minila zadnja od pomembnih obletnic naše mlade države – petindvajsetletnica sprejema njene ustave. Z njenim sprejemom so bili ustvarjeni še zadnji pravno formalni temelji za njeno delovanje. Od takrat dalje smo le sami sprejemali odločitve, ki so določale naš politični sistem, delovanje pravne in socialne države ter njeno uspešnost v pogojih gospodarsko globaliziranega in politično razdeljenega sveta. Toda, da smo lahko praznovali to obletnico, smo morali pred tem sprejeti še vrsto odločitev, ki prav tako zaslužijo našo pozornost in brez katerih bi bila naša pot v samostojno in neodvisno, demokratično večstrankarsko demokracijo in pravno državo bistveno drugačna, manj uspešna ali morda celo onemogočena.

In to je prvo vprašanje, glede katerega imajo slovenske politične stranke različne poglede in ocene. Jaz ocenjujem in trdim, da je take dogodke in odločitve treba iskati in upoštevati že v času pred formalnimi spremembami družbene ureditve in državno pravne samostojnosti, brez katerih te ne bi bile mogoče po demokratični evolutivni poti in brez katerih bi bilo tudi mednarodno pravno priznanje slovenske samostojnosti in neodvisnosti mnogo težje, ker v tistem času mednarodna skupnost in svetovne politične razmere le tej niso bile naklonjene.

To so bile:

 • odločitve slovenske še socialistične skupščine  kot ene od federalnih enot SFRJ, ki so onemogočile nadaljnjo centralizacijo političnega odločanja v Jugoslaviji.

 • sprejem amandmajev k slovenski ustavi 27.9.1989,

 • prepoved izvedbe mitinga resnice v Sloveniji 1.12.1989, ki je demonstrirala dejansko oblast republiških or-ganov pred zveznimi na ozemlju republike Slovenije,

 • sprejem nove volilne zakonodaje in zakonodaje o ustanavljanju političnih strank 29. 12. 1989 in na njeni pod-lagi razpis in izvedba prvih demokratičnih večstrankarskih volitev aprila 1990 in 17. maja konstituiranje prve večstrankarske skupščine, še na temelju ustavnih rešitev in volilne zakonodaje, ki jo je sprejela delegatska skupščina in s katero je bil pri volitvah v skupščino uveljavljen več strankarski sistem,

 • sprejem zakona in izvedba plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti republike Slovenije, s katerim so državl-jani republike Slovenije plebiscitarno izrazili svojo voljo živeti v samostojni in neodvisni državi. In izvedba te plebiscitarne odločitve z ustavnim zakonom s katerim je samostojnost in neodvisnost republike Slovenije tudi formalno pravno udejanjena.

Zakaj menim, da je pošteno objektivno vrednotiti pomen vsake od teh odločitev ne le skozi današnje oči temveč predvsem tudi upoštevaje domače in mednarodne okoliščine v času, ko so bile le te sprejete. In ker je ob tem treba objektivno ovrednotiti  tudi vlogo različnih političnih strank pri sprejemu teh odločitev. Jaz bi pri tem rad poudaril predvsem vlogo socialnih demokratov oziroma njenih predhodnic, vse do Zveze komunistov Slovenije in njene preobrazbe v ZKS SDP, ZLSD in SD.

Zasluga ZKS je, da je s parolo in politiko sestopa z oblasti še v času, ko je to oblast dejansko imela, ne le deklarativno, temveč tudi dejansko razumela in uveljavila demokratične družbene spremembe iz enopartijskega monopolnega političnega sistema v demokratični večstrankarski sistem in  omogočila uveljavitev  volje ljudi in novo nastalih političnih strank ter preprečila, da bi se take spremembe, kot se je to zgodilo v mnogih socialističnih državah Varšavskega pakta, udejanile nasilno, ponekod tudi s krvavo revolucijo. In da je v času, ko so dejansko oblast že pridobivale ali celo z njo večinsko razpolagale, s priznanjem volilnih rezultatov in sodelovanjem pri iskanju najboljših rešitev prispevala, da je bila slovenska tranzicija v mednarodni javnosti nekaj let ocenjevana kot zgodba o uspehu.

Prvič se je to izrecno pokazalo pri oblikovanju vsebine zakona o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti republike Slovenije. Zapisali smo, da bo Republika Slovenija zagotavljala narodnim skupnostim, italijanski in madžarski, kakor tudi pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov, da se zaradi plebiscitne odločitve ne bo spremenil njihov tedanji politični status. Torej tudi že urejeno pravico do stalnega ali začasnega prebivališča, na novo pa bo lahko, če bo to želel, pridobil brez posebnih pogojev tudi slovensko državljanstvo. Tako smo, skupaj z drugimi strankami, nastalimi iz bivših DPO, razumeli tudi določila zakona o tujcih.

Toda izvedba tega zakona, kakor jo je uveljavljala Demosova vlada, je pomenila očitno kršitev ne le zakona temveč tudi mednarodnih norm o človekovih pravicah. Ne bom trdil, da je bil že ob sprejemanju zakona izgon neslovenskih državljanov iz Slovenije v njihove bivše republike in ustvarjanje etično čiste Republike  Slovenije dejanski cilj Demosovih veljakov, toda njihovo obnašanje in argumentacija ob izvajanju zakona opravičujeta tako oceno.

Demos je, petinštirideset let po koncu druge svetovne vojne, kot zmagovalec, uprizoril res da ne fizično, vendar pa nesporno politično likvidacijo na temelju diskriminacije in neenakopravnosti glede na narodno pripadnost. To očitno politiko je moralo odkrito obsoditi celo mednarodno sodišče za človekove pravice. Takšno obnašanje Demosovih strank in njihovih najvidnejših politikov je tako povzročilo, ne le politične, temveč tudi materialne posledice za Republiko Slovenijo. Pri tem še danes ti isti posamezniki in stranke ne zmorejo priznanja in opravičila za nesprejemljivo ravnanje. Kadar pa gre za obrnjeno situacijo, pa ne odnehajo s kritiko in obsodbami, ki jih pogrevajo, čim se za to le pokaže primerna priložnost.

Drug primer, v katerem gre za očitno različna stališča in različno odgovornost posameznih strank je način izvedbe denacionalizacije pri nas. SD smo bili edina stranka, ki smo jasno in argumentirano zavračali predlagane oblike in rešitve Demosove vlade v zvezi z denacionalizacijo. Trdili smo in to sem prepričan še danes, da gre za izrazito političen projekt, ki bo imel ekonomske in politične negativne učinke. Na to so nas opozarjali tudi nekateri priznani strokovnjaki.

Vlade pa, na žalost velja to tudi za levo usmerjene vlade, nikoli doslej niso bile pripravljene prikazati objektivnih ekonomskih in političnih posledic načina izvedbe denacionalizacije pri nas, materialne obveznosti, ki jih je z denacionalizacijo prevzela država in vse negativne posledice, ki so temu sledile, čeprav je že dolgo znano, da se v mnogih bivših socialističnih državah denacionalizacija sploh ni izvedla, kjer se je, pa se je v mnogo manjšem obsegu in po drugih načelih.

Najbolj očitni primer tiščanja glave v pesek in dopuščanje pravno in ekonomsko nesprejemljive rešitve so zakonsko določene obresti,ki jih morajo zavezanci za denacionalizacijo plačevati upravičencem v času, ko ne morejo uporabljati kasneje  vrnjene nepremičnine. Odkar so te obresti za upravičence nesorazmerno višje kot obresti na vezane vloge, bi lahko država s spremembo načina obrestovanja ustvarila bolj pošteno rešitev.

SD je takoj po prvem osnutku denacionalizacijskega in stanovanjskega zakona opozorila, da bo v nasprotju z načeli poštenosti in pravičnosti nesprejemljivo, če bodo zavezanci za denacionalizacijo pravne ali fizične osebe, ki so si pravice na nacionaliziranem premoženju pridobile v skladu s takrat veljavno zakonodajo, v mnogo primerih celo na podlagi veljavnega odplačnega pravnega posla, kar je bila pogosta rešitev pri obveznostih najemnikov  denacionaliziranih stanovanjih, pri obveznostih podjetij in pri obveznostih najemnikov poslovnih prostorov v denacionaliziranih stavbah.

Predlagali smo, da se denacionalizacija izvede po drugačnih načelih:

 • da se v naravi vrača premoženje le takrat, ko to ne povzroča splošne družbene škode ali novih krivic tistim, ki imajo premoženje v lasti in so si ga tudi pridobili z zakonitim, morda celo odplačnim pravnim poslom,

 • da mora imeti vračanje premoženja predvsem ekonomsko funkcijo,

 • da se premoženje podjetjem vrača praviloma z vzpostavitvijo solastništva in odgovornosti za upravljanje,

 • da se cerkvi vračajo predvsem sakralni objekti potrebni za opravljanje verskih dejavnosti, vsekakor pa ne zemlja in gozdovi, ki jih je cerkev pridobila kot fevdalna gospoda od monarha,

 • da naj bo obseg obveznosti za vračilo odvisen tudi od ekonomskih zmožnosti države, zato naj se premoženje večje vrednosti vrača po degresivni lestvici.

Nekatera od teh načel so uporabile tudi nekatere redke države, ki so denacionalizacijo sploh izvedle. Posebej pa smo zahtevali, da naj se oceni vrednost vrnjenega premoženja in pri tem posebej oceni vrednost premoženja, ki ga bo prejela cerkev. Nobena vlada doslej na te zahteve celovito nikoli ni odgovorila. Po občasnih podatkih pa je mogoče sklepati, da je vrednost vračila danes vsaj trikrat večja kot se je predpostavljalo ob sprejemu zakona, da je mnogokratni največji upravičenec cerkev in da je prav cerkev večinski del pridobljenega premoženja že zapravila. Na vse navedene slabosti smo ves čas in pravočasno opozarjali, vendar se nobena vlada in druga stranka tega vprašanja ni lotila. Ker gre predvidoma za vrednost vrnjenega premoženja najmanj 1,5 miljarde, je tako ravnanje skrajno neodgovorno.

Kako je nastajala nova slovenska ustava?

Nova slovenska ustava, sprejeta 23.decembra 1991, je sodobna po svoji vsebini in demokratična po postopku sprejemanja. K temu je največ pripomoglo dejstvo, da se je sprejemala z 2/3 večino vseh poslank in poslancev vseh takratnih treh zborov slovenske skupščine, da nobena opcija take večine ni mogla zagotoviti, da je osnutek pripravila skupina strokovnjakov, med katerimi sicer ni bilo levo deklariranega ustavnega pravnika, vendar jih je večina želela ohraniti korekten odnos do predlaganih rešitev. Postopek sprejemanja je bil kljub temu dolgotrajen in dokončno sprejemanje so zahtevale predvsem stranke bivših DPO, ki so s svojim glasovanjem celo več prispevale k dokončnemu sprejemu ustave kot Demosove stranke.

Ko se govori in poudarja enotnost in sodelovanje vseh parlamentarnih strank pri sprejemanju ključnih in najpomembnejših odločitev tistega časa in poudarja, da je bila osamosvojitev Slovenije rezultat narodne enotnosti je treba kljub temu ocenjevati, da je bilo sodelovanje strank pri ključnih odločitvah različno.

Velika enotnost je bila dosežena pri odločitvah pred uveljavitvijo družbenih sprememb, pri plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in uporu zoper agresijo JLA ter kasneje pri odločanju o vključitvi v EU in v veliki meri tudi NATO, posebej pa tudi prevzemu skupne valute evro. Ko pa so prišle na vrsto vsebinske odločitve so se pokazale razlike pri ciljih in predlogih rešitev med različnimi strankami in vladajočimi koalicijami, kar je oteževalo sprejemanje mnogih političnih odločitev ter pri odločitvah ki so zadevale gospodarski sistem in socialno politiko.

Sprejem nove slovenske ustave je eno od tistih vprašanj,  pri katerih so se že kazale pomembne idejne razlike in politični pristopi. Zato je pomembno poudariti, da smo, v sodelovanju z LDS in SZDL, v ustavnih rešitvah uveljavil nekatere pomembne vsebine.

Naša zahteva, da se v preambuli navedeta kot izhodišče naše državnosti tudi NOB in nastajanje ljudske oblasti sicer ni bila sprejeta. Prav tako pa ni bila sprejeta zahteva desnice, da mora  ustava kot svoj temelj navesti tudi svetost življenja. Smo se pa v ustavni komisiji dogovorili, da formulacija o večstoletnem boju za narodno osvoboditev smiselno vključuje tudi NOB, in njegov prispevek k slovenski državnosti in k graditvi demokratične ljudske oblast.

Toda to vprašanje je bilo za slovensko desnico in za stranke, ki so bile naslednice strank, ki so med vojno kolaborirale z okupatorjem preveč pomembno, da bi sledile zgodovinski resnici in začele so NOB enačiti z razredno revolucijo edinim ciljem ustvarjanja enopartijskega sistema in vso povojno obdobje kot čas uvajanja in uveljavljanja zločinske enopartijske oblasti.

Za nas, za večino članstva SD, je bilo tako pojmovanje nesprejemljivo. Partizanski narodno osvobodilni boj smo šteli za eno najpomembnejših dejanj v polpretekli slovenski zgodovini, enako kot naše aktivnosti za osamosvojitev in njeno tudi oboroženo obrambo. Tako so ga vrednotili tudi naši zavezniki v času II. svetovne vojne. Zanje je bila vsaka kolaboracija, ne glede na namišljene ali stvarne razloge zanjo, sovražno dejanje. Tako jo ocenjujemo tudi mi. Res pa naš odpor med NOB ni imel za cilj le osvoboditev domovine, temveč tudi spremembe nedemokratičnega in nesocialnega družbenega reda v Kraljevini Jugoslaviji. In res so se nekaj let po zmagi in osvoboditvi ti cilji uveljavljali tudi z nasilnimi sredstvi.

Vendar le nekaj časa, saj je kmalu prišlo do družbenih sprememb, ki so jugoslovanski socializem oblikovali kot samoupravni, svojo zunanjo politiko neuvrščenosti, s čimer je treba priznati naša prizadevanja za tretjo pot med kapitalizmom in enopartijskim sistemom in med blokovsko politiko velikih sil in prizadevanji za miroljubno sožitje med vsemi narodi sveta. Žal slovenska desnica vseh teh dejstev ni želela priznati. In žal jih v mednarodnih kontaktih in v mednarodnih organizacijah niso želeli priznati niti naši uradni predstavniki, čeprav leve provinience. To je, posebej v SD, povzročalo nepotrebna razhajanja, ki smo jih le z mnogo tolerance in političnega razuma presegali.

 • V 2. členu Ustave  smo uveljavili načelo, da je Slovenija poleg pravne tudi socialna država. S tem smo, posebej SD v večino gospodarske politike, delovne in socialne zakonodaje uveljavljali pravičnost in solidarnost.

 • V 7. členu Ustave smo uveljavili moderno določbo o Sloveniji kot laični državi, ki nas je doslej kljub mnogim poskusom obvarovala zahtev po posebnem položaju RKC.

 • V 41. členu Ustave smo utrdili načelo o svobodi vesti in svobodnim izpovedovanju vere kot človekove osebne pravice.

 • V 44. členu smo uveljavili zahtevo, da pri uveljavljanju javnih zadev sodelujejo državljani.

 • Ob velikih razpravah in odločnih zahtevah desnih strank o prepovedi splava nam je uspelo ohraniti določbo o svobodnem odločanju o rojstvih svojih otrok. Brez te ustavne določbe bi se težko uprli vsem poskusom desnih strank v prizadevanjih za prepoved splava in o posebni vlogi družine.

 • V 75. členu smo uveljavili pravico delavcev do soodločanja, ki je doslej na žalost ostala v glavnem deklarativna norma, saj se za njeno uveljavitev razen SD niso prizadevale tudi druge stranke.

Še veliko primerov bistveno različnih pristopov posameznih strank bi bilo mogoče navesti. Predvsem pa bi bilo mogoče pokazati in prikazati, kako nenačelno posamezne stranke v DZ in javnosti uveljavljajo svojo politiko. Kako zlorabljajo poslovniške določbe. Kako neresnično prikazujejo svoja zavzemanja in kako neresnično prikazujejo prizadevanja drugih. Kakšna je kultura obnašanja posameznih politikov in strank. Koliko za uveljavljanje svojih ciljev posamezne stranke uveljavljajo sovražni govor.

Pri tem pričakujemo, da bo javnost s pomočjo odkritega prikazovanja konkretnih ravnaj in brez posploševanja po načelu, »vsi ste enaki« vplivala na večjo politično kulturo in strokovnost pri političnem delu, saj bo le to lahko počasi pripeljalo do večjega zaupanja ljudi v politiko in do bolj uspešnega preseganja slabih odločitev.

Miran Potrč je nekdanji dolgoletni poslanec Državnega zbora, vodja Poslanske skupine SD in nekdanji podpredsednik DZ

179 replies
 1. odzyskiwanie danych Katowice
  odzyskiwanie danych Katowice says:

  hi!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence more about your post on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

 2. data recovery Radom
  data recovery Radom says:

  you are really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a magnificent job on this topic!

 3. soccer bet prediction
  soccer bet prediction says:

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 4. Situs Poker Online
  Situs Poker Online says:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 5. you could try here see backlinks
  you could try here see backlinks says:

  Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 6. how to get a patent on an idea
  how to get a patent on an idea says:

  I loved as much as you will receive performed proper here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get got an shakiness over that you wish be turning in the following. in poor health unquestionably come more before again since precisely the similar nearly a lot ceaselessly within case you shield this hike.

 7. Prop Snoop
  Prop Snoop says:

  It’s really a nice and useful piece of info. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 8. hemp tea
  hemp tea says:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 9. Geico car insurance policy
  Geico car insurance policy says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Cheers

 10. stomatologija
  stomatologija says:

  I do not even know how I finished up right here, however I thought this publish was once good. I don’t understand who you are however certainly you are going to a well-known blogger in case you aren’t already 😉 Cheers!

 11. web page
  web page says:

  Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Appreciate it!

 12. toledo-roofing
  toledo-roofing says:

  I got what you intend, regards for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

 13. informative post water damage services
  informative post water damage services says:

  Superb website you have here but I was wanting to know if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 14. get redirected here
  get redirected here says:

  Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?KI am satisfied to search out a lot of useful info right here in the publish, we need develop more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 15. univerzitet
  univerzitet says:

  I just could not depart your site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 16. neubodi
  neubodi says:

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 17. AMICA Insurance
  AMICA Insurance says:

  Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The full look of your website is magnificent, let alone the content material!

 18. Ausflüge
  Ausflüge says:

  Great awesome issues here. I?¦m very satisfied to peer your post. Thank you a lot and i’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 19. this contact form
  this contact form says:

  Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 20. Affordable Limo services Colchester
  Affordable Limo services Colchester says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 21. 인터넷카지노
  인터넷카지노 says:

  Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and excellent design and style.

 22. 안전한놀이터
  안전한놀이터 says:

  I’ll immediately grab your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 23. 토토사이트
  토토사이트 says:

  I just could not leave your web site before suggesting that I really loved the standard information a person supply in your guests? Is gonna be back regularly in order to inspect new posts.

 24. 먹튀검증
  먹튀검증 says:

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Cheers

 25. Vollständiger Bericht ...
  Vollständiger Bericht ... says:

  I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 26. Watch Divya Drishti
  Watch Divya Drishti says:

  hey there and thanks to your information – I’ve definitely picked up something new from proper here. I did however experience some technical points the usage of this website, as I skilled to reload the site lots of occasions previous to I may get it to load correctly. I had been brooding about in case your web host is OK? No longer that I am complaining, however slow loading cases occasions will sometimes impact your placement in google and can damage your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can glance out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this once more soon..

 27. bitter apricot seeds
  bitter apricot seeds says:

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 28. Negin saffron
  Negin saffron says:

  I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 29. grundfos water pump supplier
  grundfos water pump supplier says:

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is incredible. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a great job on this topic!

 30. Banco popular
  Banco popular says:

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 31. Compliance
  Compliance says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & assist different users like its aided me. Good job.

 32. Vollständiger Bericht ...
  Vollständiger Bericht ... says:

  What¦s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist different users like its aided me. Great job.

 33. Contrarian Investing
  Contrarian Investing says:

  What i do not understood is actually how you are no longer actually much more neatly-preferred than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore significantly on the subject of this matter, made me in my opinion imagine it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated until it¦s something to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. At all times deal with it up!

 34. home tuition malaysia
  home tuition malaysia says:

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 35. ricoh malaysia price list
  ricoh malaysia price list says:

  Howdy very nice website!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds alsoKI am happy to search out a lot of useful info here in the put up, we’d like work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 36. evening gown malaysia
  evening gown malaysia says:

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 37. grundfos water pump supplier
  grundfos water pump supplier says:

  Pretty component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment and even I success you get right of entry to consistently rapidly.

 38. link
  link says:

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 39. web page
  web page says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 40. brcko
  brcko says:

  I have learn some just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make the sort of wonderful informative web site.

 41. افلام رعب
  افلام رعب says:

  I will right away grasp your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 42. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  Appreciating the dedication you put into your website and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 43. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 44. Steel Balustrading
  Steel Balustrading says:

  It is in point of fact a great and useful piece of information. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 45. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I’m curious to find out what blog system you have been working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest site and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 46. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 47. Bathroom Remodeling
  Bathroom Remodeling says:

  I keep listening to the news bulletin talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 48. Joker123 online
  Joker123 online says:

  I don’t even know the way I finished up right here, however I assumed this put up was once good. I don’t realize who you might be but definitely you’re going to a famous blogger if you happen to aren’t already 😉 Cheers!

 49. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 50. roupas em atacado
  roupas em atacado says:

  of course like your website but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 51. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 52. rhino horn medicine use
  rhino horn medicine use says:

  I just wanted to write down a quick message to appreciate you for these precious instructions you are sharing here. My time consuming internet research has now been compensated with reliable information to talk about with my family members. I ‘d point out that most of us visitors are undeniably endowed to exist in a really good network with many special professionals with very helpful concepts. I feel very fortunate to have encountered your web page and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks again for a lot of things.

 53. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I’ll right away seize your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise in order that I may subscribe. Thanks.

 54. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 55. couponcode
  couponcode says:

  Thank you for some other great post. The place else may anybody get that type of info in such an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such information.

 56. Joker123
  Joker123 says:

  Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say superb blog!

 57. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect site.

 58. michael jackson jacket
  michael jackson jacket says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 59. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Spot on with this write-up, I truly think this web site wants far more consideration. I’ll in all probability be once more to read way more, thanks for that info.

 60. www.rglobalcar.com
  www.rglobalcar.com says:

  Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 61. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¦ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 62. Joker123
  Joker123 says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 63. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  I do trust all the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 64. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I’ll immediately clutch your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe. Thanks.

 65. samsung reparatie
  samsung reparatie says:

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 66. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  It is really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 67. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  I have read several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you place to create this sort of great informative web site.

 68. Discover More
  Discover More says:

  I just want to mention I am new to blogging and site-building and seriously liked you’re website. Probably I’m going to bookmark your website . You surely come with terrific articles. Cheers for sharing with us your blog.

 69. Inpatient
  Inpatient says:

  F*ckin’ awesome things here. I am very satisfied to look your post. Thanks so much and i am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 70. center
  center says:

  I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 71. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 72. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  I was suggested this blog via my cousin. I’m not positive whether this submit is written via him as nobody else recognise such distinctive about my problem. You’re amazing! Thanks!

 73. otc trading online
  otc trading online says:

  Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 74. Judi VivoSlot
  Judi VivoSlot says:

  Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market leader and a big part of other folks will miss your magnificent writing due to this problem.

 75. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  certainly like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality however I?¦ll certainly come again again.

 76. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent concept

 77. Daftar Situs VivoSlot
  Daftar Situs VivoSlot says:

  Thanks for another excellent post. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 78. Daily football betting tips
  Daily football betting tips says:

  hey there and thanks in your information – I have certainly picked up anything new from proper here. I did however experience several technical issues the use of this website, as I experienced to reload the web site a lot of instances previous to I could get it to load properly. I were wondering in case your web hosting is OK? No longer that I’m complaining, but sluggish loading cases occasions will often impact your placement in google and can harm your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my e-mail and could glance out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 79. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 80. Daftar judi VivoSlot
  Daftar judi VivoSlot says:

  I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.

 81. luchthavenvervoer antwerpen
  luchthavenvervoer antwerpen says:

  Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 82. Elliptical assembly service
  Elliptical assembly service says:

  Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

 83. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  The core of your writing while sounding agreeable at first, did not really settle very well with me after some time. Somewhere throughout the sentences you actually managed to make me a believer but only for a short while. I still have a problem with your leaps in assumptions and one might do well to help fill in all those gaps. If you can accomplish that, I will undoubtedly end up being amazed.

 84. Best Porno escorts
  Best Porno escorts says:

  Just want to say your article is as surprising. The clearness on your post is simply nice and that i can assume you’re knowledgeable in this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay up to date with forthcoming post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.

 85. hospedagem revenda
  hospedagem revenda says:

  Terrific work! This is the kind of information that are supposed to be shared around the web. Shame on Google for now not positioning this put up higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 86. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Awesome blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Bless you!

 87. John Deere Repair Manuals
  John Deere Repair Manuals says:

  I was recommended this website by way of my cousin. I’m no longer positive whether this put up is written by means of him as no one else recognize such distinct about my difficulty. You’re amazing! Thank you!

 88. Office movers
  Office movers says:

  You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 89. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Great work! That is the type of information that should be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning this publish higher! Come on over and seek advice from my web site . Thank you =)

 90. swedish passport
  swedish passport says:

  Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to search out numerous useful information here within the put up, we’d like develop more strategies on this regard, thanks for sharing.

 91. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  I conceive this internet site has got some real excellent info for everyone :D. “Heat cannot be separated from fire, or beauty from The Eternal.” by Alighieri Dante.

 92. Manutenção Preventiva
  Manutenção Preventiva says:

  I got what you mean , regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 93. Daftar judi VivoSlot
  Daftar judi VivoSlot says:

  Hi! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to mention keep up the excellent work!

 94. resident permit
  resident permit says:

  I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Outstanding work!

 95. VivoSlot online
  VivoSlot online says:

  I do consider all of the ideas you’ve presented for your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for novices. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 96. ebony
  ebony says:

  Keep up the superb work , I read few blog posts on this site and I believe that your web site is very interesting and has got circles of great information.

 97. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  of course like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality on the other hand I will surely come back again.

 98. Tanitim
  Tanitim says:

  Thanks, I have just been looking for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 99. W88th.com
  W88th.com says:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 100. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  I do not even understand how I stopped up right here, however I believed this submit used to be good. I do not recognise who you’re however definitely you are going to a famous blogger should you are not already 😉 Cheers!

 101. Kaufen
  Kaufen says:

  Great site. Lots of helpful information here. I am sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

 102. Cartridges
  Cartridges says:

  I have read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make this sort of wonderful informative site.

 103. assemblers
  assemblers says:

  I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I certainly liked reading everything that is posted on your blog.Keep the posts coming. I enjoyed it!

 104. Treadmill assembly service
  Treadmill assembly service says:

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 105. Movers
  Movers says:

  I do agree with all the concepts you have introduced for your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 106. Bowie movers
  Bowie movers says:

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 107. visit their website
  visit their website says:

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 108. khóa điện tử
  khóa điện tử says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 109. South Africa
  South Africa says:

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 110. Divorcio exprés Zaragoza
  Divorcio exprés Zaragoza says:

  Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you are simply extremely magnificent. I really like what you’ve bought right here, certainly like what you are stating and the way in which wherein you say it. You make it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a wonderful web site.

 111. Carpinteria metalica valencia
  Carpinteria metalica valencia says:

  You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart. “Experience is a good school, but the fees are high.” by Heinrich Heine.

 112. Sibutramine bestellen online
  Sibutramine bestellen online says:

  Hello I am so happy I found your web site, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great job.

 113. ideal office installation
  ideal office installation says:

  It’s my belief that mesothelioma can be the most fatal cancer. It contains unusual traits. The more I actually look at it the more I am convinced it does not behave like a real solid tissues cancer. In the event that mesothelioma is often a rogue virus-like infection, so there is the possibility of developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos open people who are really at high risk connected with developing potential asbestos connected malignancies. Thanks for revealing your ideas about this important ailment.

 114. Acquistare Sibutramine
  Acquistare Sibutramine says:

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 115. Especialista en Mindset
  Especialista en Mindset says:

  Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.