Han o proračunu za leti 2018 in 2019: »Za Socialne demokrate ni pomembno samo kolikšna bo rast, še pomembneje je, kakšna je in kdo ima od nje koristi.«

“Pričakovanja državljanov ob višji rasti so upravičeno visoka in dolžni smo jih uresničiti,” je poudaril vodja Poslanske skupine SD Matjaž Han na seji DZ, kjer so razpravljali o predlogih proračuna za leti 2018 in 2019. Hkrati je Han opozoril na v ustavo zapisano fiskalno pravilo, ki od naše države zahteva postopno uravnoteženje javnih financ. Kdor želi drugačen proračun, bo moral zato po njegovih besedah predlagati enostavno izvedljiv način, kako naj to dosežemo. Han se je strinjal, da bi morali marsikateremu področju nameniti več denarja, denimo za odpravljanje revščine in za investicije v šolstvu. “Vsi imajo veliko želja, a tudi takrat, ko je denarja nekaj več, je treba znati manevrirati med željami in dobro je imeti presežek,” je še povedal Han.

Stališče Poslanske skupine SD do predloga proračuna za leti 2018 in 2019:

»Menim, da smo pred obravnavo najpomembnejših in za to vlado sklepnih finančnih dokumentov – proračunov za leta 2018 in 2019. Zakaj nepomembnejših? Ker se je brez nekih nepotrebnih političnih potenc treba prav pri sprejemu proračunov zavedati, da tu besede, pričakovanja, namere ali neke floskule odpadejo, ker gre za denar, številke in eksaktne okvirje. Od teh pa bo ali pa ne bodo uresničeni programski okvirji te vlade, še več, od njih so bolj kot si lahko predstavljamo, odvisna kvaliteta življenja naših državljank in državljanov. Pričakovanja teh so ob napovedih gospodarske rasti upravičeno visoka in ta pričakovanja ne da moramo, temveč smo jih dolžni upravičiti, če vemo, da so ravno proračuni kriznih, sušnih let, zategovali tam, kjer so to najbolj občutili ljudje.

Cilja te vlade ob nastopu mandata sta bila dva: stabilnost – politična in finančna – ter spodbujanje gospodarske rasti. V tem je bila do sedaj uspešna. Tudi s tem predlogom proračuna, kot je jasno razvidno iz proračunskega memoranduma, vztraja pri fiskalni konsolidaciji in spodbujanju gospodarske rasti. Vlada je torej uspešna pri dveh ciljih, ki si ju je zastavila in pri njiju namerava vztrajati.

Večina se bo strinjala, da brez trdnih financ in zdrave gospodarske rasti ostalo tudi ni mogoče. To drži. Če država ne obvladuje svojih finančnih virov in izdatkov, nima orodij za delovanje. Če ne vlaga tako, da bi gospodarstvo lahko raslo in se razvijalo, zanemarja svoje temeljno poslanstvo. Ko pa je ta temeljni red vzpostavljen, imamo pravico in dolžnost pogledati tudi dlje od naslednjih volitev in razmišljati tudi izven okvirov bruseljsko-birokratske mantre o “stabilnosti in rasti”.

Zdi se, da vsa Evropa razmišlja o tem dvojem – in samo o tem dvojem. Da je zanju pripravljena žrtvovati marsikaj. Seveda sta stabilnost in gospodarska rast pomembni, ker sta predpogoj. Pozablja pa se na vprašanje: čemu služita stabilnost in rast? Sta to končna cilja – kot menijo “finančni trgi”, Evropska komisija, mednarodni bančniki in kapitalske elite – ali pa gre za sredstvi, ki morata biti uporabljeni v korist ljudi?

Socialni demokrati verjamemo v drugo možnost. Zato bomo vedno poudarjali pomen stabilnosti in rasti; a bomo hkrati vedno opozarjali: rast in stabilnost potrebujemo zaradi ljudi in ne obratno!

Finančna stabilnost za nas pomeni, da ima država zadostne vire za izvajanje svojih nalog; da ne le obstaja, temveč tudi ukrepa. Da lahko sprejema odločitve suvereno in brez diktata. Država tudi s tem proračunom znižuje svoj dolg in po dolgih letih ustvarja celo presežek; a ne smemo pozabiti, zakaj je tako: ker smo morali sprejeti stroge omejitve fiskalnega pravila, ki od države terjajo, da vse podredi izravnanemu proračunu in nizkemu državnemu dolgu. To so okoliščine mimo katerih ne moremo. Zato za ta proračun kot tudi za naslednje velja: če bi želeli, da se od tega predloga bistveno razlikuje, bo treba spreminjati način, kako država deluje in dosega cilje. Kdorkoli želi bistveno drugačen proračun, mora predlagati tudi izvedljiv način, kako naj to dosežemo.

Rast gospodarske aktivnosti in ustvarjenega je seveda pomembna: smisel vsakega gospodarjenja je namreč v prihodnosti ustvariti več. Samo na takem pozitivnem odnosu je mogoče pričakovati, da bodo ljudje in podjetja pripravljeni delati in investirati, kupovati in prodajati. Naloga države je seveda, da ustvarja vse pogoje, da se to dogaja. Slovenija ne okreva več počasi in napovedi kažejo, da se bo to nadaljevalo. A ni vsaka rast tudi zdrava rast!

Zato za Socialne demokrate ni pomembno le, kolikšna bo rast; še pomembneje je, kakšna je in kdo ima od nje koristi! Če se del gospodarske rasti kaže v rasti cen stanovanj – navadni ljudje pa jih ne morejo kupiti – potem to ni zdrava rast! Če morajo ljudje plačevati drage zdravstvene storitve zasebnikom, medtem ko se kakovostno javno zdravstvo duši v dolgovih in čakalnih vrstah, se to pozna na BDP, a težko bi kdorkoli trdil, da je to dobro za državo in njene ljudi. To so trendi, ki jih moramo opazovati. In zelo lahko jih je prezreti, če se odločiš opazovati samo cilje, ne pa tudi poti.

To seveda ne pomeni, da je gospodarska rast nepomembna; prav nasprotno. Vsaj dva razloga sta za to, da mora njeno vzpodbujanje ostati ena najvišjih prioritet te in bodočih vlad: prvi je dejstvo, da je bil krizni upad gospodarske aktivnosti tako velik, da se šele v tem času približujemo gospodarski aktivnosti iz leta 2008. Drugi pa je dejstvo, da je na gospodarsko rast – torej rast bruto domačega produkta – vezanih vrsta omejitev in zategovanj, ki so bile uvedene kot “protikrizni ukrepi”. Mnogi od njih so močno prizadeli ljudi; za nekatere od njih se je potrebno tudi pošteno vprašati, ali je bila njihova uvedba smiselna. A uzakonjeni so bili; njihova odprava pa je z zakonom vezana prav na gospodarsko rast. Zato se mora trend rasti nadaljevati. Ob zavedanju, da ima slovensko gospodarstvo še veliko rezerv v višji dodani vrednosti in povečanju obsega poslovanja in zaposlenosti, se torej ni bati, da bi ta ali katere od prihodnjih vlad odstopila od cilja spodbujanja gospodarske rasti.

Prihaja pa obdobje, ko bodo vlade deležne izjemnih pritiskov, da začnejo omejevati rast, predvsem tam, kjer ni zdrava in predstavlja tveganja napihovanja novih predkriznih balonov. A ne slepimo se: tistim, ki živijo v balonih, ni v interesu, da baloni počijo. Tistim, ki bi se radi okoristili, prav tako ne. Velik izziv za prihodnost torej ostaja: ohraniti stabilnost in spodbujati rast, a pri tem ne pozabiti dvojega: stabilnost služi temu, da se lahko v miru dogovorimo o potrebnih spremembah in sprejemamo suverene odločitve; rast pa nima smisla, če imajo od nje korist le nekateri. Če je bil cilj te vlade vzpostaviti stabilnost in vzpodbuditi rast, mora biti cilj naslednje, kako ohraniti rast in stabilnost ter poskrbeti, da imajo ljudje od njiju tudi korist.

Socialni demokrati menimo, da je proračun v skladu s cilji vlade o stabilnosti in rasti. Pozdravljamo, da se na skoraj vseh proračunskih področjih razpoložljiva sredstva povečujejo. Predvsem področja znanosti, varnosti, zdravja in infrastrukture bodo deležna več sredstev za ključne projekte, od katerih so mnogi vezani na delo ljudi in javnih uslužbencev, ki so s požrtvovalnim delom in vsem omejitvam navkljub vsa ta leta zagotavljali visoko raven javnih storitev za vse nas. To je usmeritev, ki jo pozdravljamo.

Prav tako smo zadovoljni, da smo Socialni demokrati uspeli izboriti odpravo nekaterih protikriznih ukrepov in omejitev, med njimi prav gotovo vrnitev otroških dodatkov za 45.000 družin v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Namreč Socialni demokrati smo prepričani, da kljub temu, da govorimo o proračunu vlade, mora posamičen minister sprejeti odgovornost in znotraj svojega resorja poiskati rešitve v okvirjih danih omejitev; kar je ministrica dr. Anja Kopač Mrak v danih proračunskih zmožnostih opravila odlično.

Kaj nam še obeta proračun? V prihodnjih letih bo poleg redne uskladitve pokojnin izvedena tudi izredna v višini 1,1%; prav tako bodo vsi upokojenci prejeli letni dodatek. Morda nekoliko prezrto, a izjemno pomembno je dejstvo, da se postopoma odpravlja splošna prepoved zaposlovanja v javnem sektorju, ki že skoraj celo desetletje ob vseh obremenitvah ne sme nadomeščati delavcev, ki odhajajo. Brez ljudi tudi javnih storitev ne more biti, zato je odločitev – ki jo bo uzakonil Zakon o izvrševanju proračuna – za 0,7% povišanja kvote za zaposlovanje v javnem sektorju dobra in jo Socialnih demokrati pozdravljamo.

Tudi omejitve za občine postopoma popuščajo: v letih 2018 in 2019 je določena povprečnina v višini 551 oz. 558 EUR; povečuje se delež povratnih sredstev države za investicijske projekte občin. Tudi sredstva za občine se torej povečujejo, ne sicer toliko kot bi bile želje druge strani, a dovolj, da je mogoče tudi tokrat iz konflikta priti do dogovora.

Dolžni pa smo – ker gre za zadnji proračun v mandatu tega državnega zbora in ker stojimo pred pomembnimi odločitvami, ki nas vse čakajo v prihodnjih mesecih – pogledati tudi v prihodnost. Biti kritični do proračuna, do partnerjev in do sebe; povedati, kaj bi sami storili drugače in nenazadnje, kaj bomo storili drugače, če bomo za svojo alternativo deležni zaupanja.

Kljub temu, pa se tudi ta proračun ne more izogniti nekaterim kritikam, tudi z naše strani. Menimo namreč, da je proračun premalo ambiciozen prav v delu, vezanem na zmanjševanje revščine in izključenosti. Prav na tem področju, za katerega odgovornost nosimo Socialni demokrati, ne zmoremo pridobiti podpore ključnih delov vlade za bolj ambiciozne korake. Ni namreč mogoče pričakovati le od enega resorja, da bo sam poskrbel za tako velik izziv, kot revščina, ki presega delokrog enega ministrstva. Ne moreš izvajati aktivnosti, če ni posluha za ideje in za to tudi ne namenjenih sredstev, o katerih odločajo drugi, z večjo politično močjo. Tu bi – če bi imeli dovolj moči – želeli bolj ambiciozne korake in več posluha za prioritete, ki so pomembne za ljudi.

Namreč ne samo od posamičnega ministra, odgovornost na celotni vladi je, da išče rešitve v okvirjih danih omejitev; za izvedbo ključnih reform, za zagotovitev stalnih virov financiranja nujno potrebnih aktivnosti… Namreč kot to vidimo tudi na primeru zdravstva, je najožji politični vrh vlade tisti edini, ki lahko narediti odločnejše premike, vendar morajo biti ti premiki – v nasprotju z dosedanjo prakso- hitri.

Socialni demokrati lahko trdimo, da smo v tem mandatu konstruktivno in z velikimi napori poskušali – z omejeno politično močjo, ki nam je dana – narediti to, kar je mogoče, da se učinki stabilnosti in rasti čimprej prenesejo do tistih, ki krize niso povzročili, so pa nosili levji delež njenih posledic in njene sanacije. V marsičem smo bili uspešni. Za kaj več očitno potrebujemo več politične moči, ki je lahko samo posledica zaupanja, da v dani situaciji dosežemo to kar je mogoče, namesto da bi prevrnili igralno ploščo in odnehali. Socialni demokrati odgovorno in po svojih najboljših močeh opravljamo svoje delo. Proračun je odraz skupnega delovanja vseh sil in mi ga podpiramo, ker je v tem trenutku v okviru mogočega.

Mi pogrešamo predvsem več razumevanja za potrebe ljudi in manj trmastega uradniškega vztrajanja, da se nekaj ne da. Več posluha za morda majhne, a konkretne projekte, ki bi z majhno investicijo lahko hitro prinesli nekajkratne rezultate.

Kot rečeno pa menimo, da je še precej rezerve pri investicijah, če se lahko tako izrazim v ljudi in v infrastrukturo. Investicije na tista področja, kjer jih ne le potrebujemo, temveč se državi celo izplačajo. S skrbjo za zdravje ljudi, za njihovo zmožnost za delo in vključenost v družbo. Pod črto, ljudje in vložek v njihov potencial in zadovoljstvo je največji garant za rast, razvoj in napredek. Pika. In tu si želimo še večjega preboja.

Tako mislim, da je danes naša naloga, naloga poslank in poslancev ter celotne vlade, da pogostokrat ozkogledo dojemanje proračuna, kot nekega eksaktnega popisa prihodkov in stroškov razširimo v zmožnost videnja proračuna kot najpomembnejšega ne samo političnega, temveč tudi razvojnega akta. Ta lahko ob dobrih nastavkih, če lahko rečem, pomeni hkrati varčevalni, investicijski in naložbeni načrt vlade, v nasprotnem pa lahko le obstane na ravni nekega bančnega spiska plusov in minusov, ki ga po navadi mesečno dobimo od banke. Socialni demokrati bomo tako oba proračuna podprli v pričakovanju, da ta ne obstane zgolj na ravni političnega, ali še več, neko zadnje finančno poročilo iztekajočega mandata, temveč novo poglavje , če želite postkriznega finančnega in gospodarskega stanja, ki bo odražalo ambicije v smeri večje osredotočenosti na naše državljanke in državljane.«

Matjaž Han
vodja Poslanske skupine SD

138 replies
 1. data recovery Radom
  data recovery Radom says:

  Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 2. SV388
  SV388 says:

  My brother recommended I would possibly like this blog. He used to be entirely right. This post truly made my day. You cann’t believe just how much time I had spent for this information! Thanks!

 3. football prediction tips
  football prediction tips says:

  A lot of thanks for each of your work on this web page. My mum takes pleasure in setting aside time for investigation and it’s obvious why. All of us hear all regarding the dynamic means you present functional strategies by means of this website and therefore boost response from some other people on this theme then our favorite girl is becoming educated a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one doing a fabulous job.

 4. yacht trip dubai
  yacht trip dubai says:

  Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Great job!

 5. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 6. Ratu Poker
  Ratu Poker says:

  Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.

 7. InventHelp inventor
  InventHelp inventor says:

  Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So good to find any individual with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is something that is needed on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 8. market an invention idea
  market an invention idea says:

  I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 9. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 10. Prop Snoop
  Prop Snoop says:

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 11. trinidad insurance companies
  trinidad insurance companies says:

  naturally like your web site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll surely come back again.

 12. website
  website says:

  I conceive this internet site has some real wonderful info for everyone :D. “We rarely think people have good sense unless they agree with us.” by Francois de La Rochefoucauld.

 13. geicoautoinsurance
  geicoautoinsurance says:

  Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 14. fakultet
  fakultet says:

  Exceptional post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Appreciate it!

 15. link
  link says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 16. find more blogger backlinks
  find more blogger backlinks says:

  Someone necessarily help to make critically articles I might state. This is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this actual submit amazing. Fantastic process!

 17. article water damage restoration
  article water damage restoration says:

  What i do not realize is in reality how you are no longer really a lot more neatly-preferred than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize thus significantly in the case of this topic, made me in my opinion imagine it from numerous varied angles. Its like men and women are not interested until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. At all times maintain it up!

 18. get it
  get it says:

  Fantastic site. Plenty of helpful info here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks to your effort!

 19. univerzitet
  univerzitet says:

  An attention-grabbing dialogue is value comment. I believe that it is best to write extra on this topic, it may not be a taboo subject however generally persons are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 20. buy sleepwear online
  buy sleepwear online says:

  Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 21. get instagram blue badge services
  get instagram blue badge services says:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to convey that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I most indubitably will make certain to don’t omit this web site and provides it a look regularly.

 22. Veranstaltung München
  Veranstaltung München says:

  I was curious if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

 23. discover here
  discover here says:

  Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided vibrant clear idea

 24. Cheapest Web Hosting
  Cheapest Web Hosting says:

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 25. Cheap airport car service from CT
  Cheap airport car service from CT says:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing just a little evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If potential, as you turn out to be experience, would you thoughts updating your blog with more particulars? It is highly useful for me. Big thumb up for this weblog put up!

 26. 라이브카지노
  라이브카지노 says:

  It’s really a great and helpful piece of information. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 27. 토토사이트
  토토사이트 says:

  A person essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Wonderful job!

 28. 토토사이트
  토토사이트 says:

  great post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 29. Klicken Sie für mehr Infos ...
  Klicken Sie für mehr Infos ... says:

  Hi there this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 30. Kundali Bhagya
  Kundali Bhagya says:

  This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 31. Natural & Organic ingredients
  Natural & Organic ingredients says:

  I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 32. grundfos water pump supplier
  grundfos water pump supplier says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 33. Compliance
  Compliance says:

  I discovered your blog web site on google and verify a number of of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to reading more from you later on!…

 34. Compliance
  Compliance says:

  Thank you for another magnificent article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 35. weitere Infos
  weitere Infos says:

  Hi there! I just want to give a huge thumbs up for the great info you may have here on this post. I will be coming back to your weblog for more soon.

 36. malaysia seo company
  malaysia seo company says:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any techniques to help reduce content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 37. autogate malaysia promotion
  autogate malaysia promotion says:

  I have recently started a site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual.” by Vince Lombardi.

 38. waterpumpmalaysia.com.my
  waterpumpmalaysia.com.my says:

  Hi, i believe that i noticed you visited my web site thus i came to “go back the favor”.I’m attempting to to find things to improve my website!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

 39. click
  click says:

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 40. this link
  this link says:

  Very interesting details you have observed, appreciate it for posting. “You can tell the ideas of a nation by it’s advertisements.” by Douglas South Wind.

 41. privatni
  privatni says:

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its aided me. Great job.

 42. افلام
  افلام says:

  Spot on with this write-up, I really think this web site wants much more consideration. I’ll probably be once more to read way more, thanks for that info.

 43. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I’m inspired! Very useful information particularly the final phase 🙂 I take care of such info much. I was looking for this certain info for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 44. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  After I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any manner you may remove me from that service? Thanks!

 45. Automatic gates Melbourne
  Automatic gates Melbourne says:

  The core of your writing while appearing agreeable originally, did not really work very well with me personally after some time. Someplace within the paragraphs you actually managed to make me a believer unfortunately only for a while. I still have got a problem with your jumps in assumptions and one might do nicely to fill in those breaks. When you actually can accomplish that, I will certainly be amazed.

 46. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  I wanted to compose you that very little observation just to give thanks the moment again over the breathtaking tactics you’ve provided on this website. This has been tremendously generous of people like you to present easily exactly what most people might have offered for sale for an e-book to get some bucks on their own, most importantly now that you might have done it in case you decided. Those inspiring ideas likewise worked to become great way to recognize that someone else have the same dreams just like my personal own to find out a good deal more when considering this condition. I am sure there are numerous more fun times in the future for those who discover your site.

 47. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 48. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 49. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 50. Nanny Dubai
  Nanny Dubai says:

  Nice weblog right here! Also your web site a lot up fast! What web host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 51. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  My brother suggested I may like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how a lot time I had spent for this info! Thank you!

 52. uv flame detector
  uv flame detector says:

  Thank you, I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 53. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 54. rhino horn drug effects
  rhino horn drug effects says:

  Admiring the dedication you put into your blog and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 55. construction and engineering companies in africa
  construction and engineering companies in africa says:

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 56. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 57. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you’ve got hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is something that not enough individuals are talking intelligently about. I am very blissful that I stumbled throughout this in my search for one thing relating to this.

 58. Joker123 online
  Joker123 online says:

  I do not even know the way I stopped up here, but I believed this put up was great. I do not recognise who you might be but definitely you are going to a well-known blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

 59. Joker123 online
  Joker123 online says:

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

 60. rglobalcar
  rglobalcar says:

  Can I just say what a reduction to seek out someone who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know the best way to deliver an issue to gentle and make it important. More people need to learn this and perceive this side of the story. I cant consider youre no more in style because you positively have the gift.

 61. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help different customers like its aided me. Great job.

 62. wedding car rental kuala lumpur
  wedding car rental kuala lumpur says:

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal site.

 63. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  of course like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 64. why not try these out
  why not try these out says:

  I just want to say I’m beginner to blogs and honestly enjoyed your blog. Most likely I’m going to bookmark your website . You amazingly have impressive posts. Thanks a lot for revealing your blog.

 65. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this information So i am satisfied to express that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most unquestionably will make certain to do not forget this website and provides it a look on a relentless basis.

 66. telefoon reparatie
  telefoon reparatie says:

  I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 67. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 68. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  You actually make it appear so easy along with your presentation however I in finding this topic to be actually one thing which I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complex and extremely wide for me. I’m looking ahead on your next publish, I¦ll attempt to get the hang of it!

 69. buy medical marijuana online
  buy medical marijuana online says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 70. official site
  official site says:

  I simply want to say I’m very new to weblog and really liked this web blog. Most likely I’m want to bookmark your blog . You absolutely come with fantastic article content. With thanks for sharing with us your website page.

 71. Talk to a doctor online
  Talk to a doctor online says:

  I’ve been browsing online more than three hours these days, but I never found any fascinating article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will likely be much more helpful than ever before.

 72. 출장샵
  출장샵 says:

  There are some interesting cut-off dates on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 73. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 74. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  Thanks for the good writeup. It actually used to be a leisure account it. Glance advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we be in contact?

Trackbacks & Pingbacks

 1. d’Alembert Baccarat Strategy

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a appear, whoa did 1 understand about Mid East has got a lot more problerms too […]

 2. xxx pravi:

  xxx

  […]the time to read or take a look at the content material or sites we have linked to beneath the[…]

 3. MIDE-676 pravi:

  MIDE-676

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be in fact really worth a go through, so possess a look[…]

 4. pocket pussy by doc johnson

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they are really really worth a go as a result of, so have a look[…]

 5. penis ring for couples

  […]Every when in a whilst we select blogs that we study. Listed beneath would be the most recent web pages that we pick out […]

 6. turtle jewelry

  […]below you’ll locate the link to some web-sites that we feel you ought to visit[…]

 7. realistic male masturbator

  […]one of our guests not too long ago encouraged the following website[…]

 8. digital marketing strategy

  […]that could be the finish of this article. Right here you will locate some web-sites that we consider you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 9. hasta karyolası

  […]Here are some of the web sites we recommend for our visitors[…]

 10. Gmail sign in pravi:

  Gmail sign in

  […]one of our visitors not long ago recommended the following website[…]

 11. How To Remove The Background From An Image Online

  […]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are really really worth a go by, so possess a look[…]

 12. Ντετέκτιβ Θεσσαλονίκη

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless truly worth taking a search, whoa did a single learn about Mid East has got additional problerms too […]

 13. sbobet pravi:

  sbobet

  […]check beneath, are some completely unrelated internet websites to ours, even so, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 14. home decor young adults

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 15. Free Funding pravi:

  Free Funding

  […]we prefer to honor quite a few other world wide web websites around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 16. best dildo for gay

  […]just beneath, are many absolutely not connected sites to ours, having said that, they may be surely worth going over[…]

 17. g spot vibrator

  […]we came across a cool web-site that you simply may take pleasure in. Take a appear in the event you want[…]

 18. Executive transportation

  […]very few internet sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 19. podcast pravi:

  podcast

  […]Here are several of the web-sites we recommend for our visitors[…]

 20. lube for anal sex

  […]Here is a good Blog You might Obtain Fascinating that we Encourage You[…]

 21. Google pravi:

  Google

  Please stop by the web sites we follow, which includes this one, as it represents our picks from the web.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.