Komentar dr. Brigite Skela Savič: Zdravje kot človekova pravica

Učinkovit zdravstveni sistem je ključni element za zdravo in pravično družbo, v kateri se zdravje razume kot človekova pravica, do katere dostop omogočimo s sodobnimi zdravstvenimi storitvami. Le te morajo biti zasnovane v racionalno mrežo, ki pokriva aktualne preventivne in kurativne potrebe državljanov danes in potrebe, ki jih lahko na osnovi spremljanja trendov in raziskovalnega dela napovemo v bližnji prihodnosti. Zlasti so pomembni preventivni mehanizmi krepitve in ohranjanja zdravja v družbi, razvijanje spodbud in odgovornosti za lastno zdravje vsakega državljana, presejalni testi, sodobna obravnava odkritih bolezni in zbiranje ustreznih podatkov o zdravju in boleznih državljanov ter njihova mednarodno primerjanje.

Prepričanje, da je zdravje človekova pravica, bi moralo biti temelj učinkovitega zdravstvenega sistema, katerega koristi imajo državljani in država. Pravica do zdravja in s tem povezana dostopna mreža zdravstvenih storitev ne sme biti samo fraza, temveč zaveza za politiko in vladajoče politične strukture, da delujejo konstruktivno s ciljem zagotavljanja najboljše zdravstvene obravnave za posameznika, skupnost in državljane.

Zato je za državljane pomembno, da dobro prisluhnejo, kaj o zdravju v družbi govorijo politične stranke in kaj dejansko naredijo, ko jim je zaupana možnost, da to področje vodijo. Kot državljane in davkoplačevalce nas mora zanimati učinkovit in integriran zdravstveni sistem, pri čemer učinkovit ne pomeni samo ekonomsko učinkovit, temveč se le ta v prvi vrsti kaže skozi mednarodne kazalnike zdravja in nacionalno postavljene kazalnike zdravja, ki so odzivni tudi na nacionalne in lokalne prioritete ter dostopnost do celostne skrbi za zdravje v družbi.

Še vedno je povezava med zdravjem populacije in ekonomsko rastjo premalo artikulirana. Investiranje v zdravje ohranja življenja, preprečuje bolezni, jih pravočasno odkriva in zdravi ter omogoča rehabilitacijo. Zdravje torej pogojuje uspešnost in učinkovitost družbe in nemogoče je pričakovati ekonomsko rast brez vložka v razvoj ljudi, tudi na področju njihovega zdravja. To bi bilo nedopustno in neetično. Skrbeti za zdravje ljudi je investicija v državno ekonomijo. Zdravstveni sistem je torej potrebno videti kot družbeno pomembni doprinos, ki ga izvajajo zdravstveni delavci in njihovi sodelavci in doprinaša k povečanju BDP.

Kako naj državljani prepoznamo v človeka usmerjene pristope v zdravstveni obravnavi?

Prva je investicija v zdravstveno pismenost v vseh življenjskih obdobjih, ker le ta omogoča, da državljan osvesti svojo vlogo in vlogo države pri krepitvi in ohranitvi lastnega zdravja. Sledi vključevanje strokovnjakov, znanstvenikov, neprofitnih organizacij, lokalne skupnosti in predstavnikov pacientov v analizo in razvoj zdravstvenega sistema.

V človeka usmerjena obravnava je danes prepoznani temeljni pristop, kako se zdravstvena obravnava izvaja. Pomeni obravnavati človeka, pacienta, njegove bližnje, oskrbovalce in druge sodelujoče z dostojanstvom, s spoštovanjem in sočutjem. Pomeni vključiti jih v odločanje o zdravju, zdravljenju, zdravstveni negi in oskrbi. Pomeni delati stvari z ljudmi in ne za njih. V človeka usmerjena obravnava ima z raziskavami dokazane koristi, saj znižuje ležalno dobo, manj je nujnih obravnav,  sprejemov v bolnišnico in napotitev do specialistov, manj laboratorijskih in invazivnih preiskav, prej so prepoznani pacientovi problemi, boljše so možnosti pravilnega zdravljenja in predpisovanja zdravil, poveča se možnosti pacienta za samooskrbo, idr. Daje koristi za udeležence obravnave, zdravstvene delavce kot izvajalce, zdravstveni sistem in celotni družbi.

Naslednje pomembno področje so oblike pomoči in skrbi za ljudi na domu, integracija zdravstvenih in socialnih potreb človeka, ki zahteva med sektorsko povezovanje za dobro človeka. Dolgoživa družba od nas zahteva povezovanje na ravni pacienta, družine, zdravstvenih delavcev in oskrbovalcev. Storitve, ki jih moramo razviti na področju dolgotrajne oskrbe zahtevajo od nas etično odgovornost, da končno uskladimo sektorje, financiranje storitev in ponudimo storitve v okviru zdravstveno – socialne skrbi za človeka. Če sta sektorja zdravstvo in sociala v naši  državi ločena, to še ne pomeni, da človek nima sočasno problemov na obeh področjih.

Zdravstveni sistem ne more biti učinkovit, če si desetletja zatiskamo oči pred postavitvijo  kadrovskih normativov in standardov dela, če ne sledimo razvoju zaposlenih v zdravstvu, kot ga izvajajo v razvitih državah in za to posledično ne uvajamo novih storitev, ki bi jih lahko izvajali z ustrezno usposobljenimi zdravstvenim delavci. Že pred desetimi leti smo v državi uvedli Bolonjski sistem izobraževanja, sistematizacija delovnih mest in pogoji za zasedbo delovnih mest za zdravstvene poklice na ravni strokovnih magisterijev pa temu ne sledijo. S tem izgubljamo priložnosti, da se znanja in kompetence dosežene v izobraževanju prenesejo v zdravstveni sistem, kar bi mu dodalo znanja s področja spremljanja in razvoja lastnega dela, razvoj samostojnih in naprednejših oblik dela za prerazporeditev del in nalog v zdravstvenem timu, znanja o na dokazih podprtem delu, kakovosti, varnosti in še bi lahko naštevali.

Naše zavzemanje za kakovost in varnost je na ravni pridobivanja različnih standardov in dragih akreditacij, o tem da bi sistematično izmerili učinke slednjega na izide zdravstvene obravnave, pa nimamo povratnih informacij. Kje smo torej s kakovostjo in varnostjo? Ali imamo sistematično zbrane reprezentativne podatke iz vseh nivoje zdravstva? Seveda se ne rabimo vprašati ali se investicija v kakovost splača, to so potrdile že številne raziskave, pomembno je, kako se uvajanja kakovosti in varnosti v zdravstvu lotimo v državi.

Kako na torej deluje zdravstveni sistem, da bo zagotavljal pravico do zdravja?

Celovito skrb za zdravje ljudi bomo dosegli z jasno nacionalno vizijo in strategijo za doseganja ciljev na tem področju. Le ta se naj ne spreminja glede na vladajoče stranke, temveč naj izhaja iz dejstav, da je zdravje državljanov javno dobro in pomemben resurs za uspešno in zadovoljno družbo.

Zdravstvena služba naj bo dostopna, učinkovita, varna, v človeka usmerjena, minimizira naj neracionalne rabe resursov. Zdravstveni delavci naj bodo odzivni, pošteni, učinkoviti, dostopni, pravično razporejeni, zagotovljeni naj bodo ustrezni kadrovski normativi, ustrezna naj bo med poklicna  zastopanost, kompetentnost in produktivnost dela. Vodenje, menedžment in upravljanje naj temelji na transparentnih nacionalnih regulatorjih, spodbudah, odgovornostih, razvite naj bodo strateške in taktične usmeritve za zdravstveni sistem v državi, ki niso odvisne od aktualne politike. Zdravstvena informatika naj zagotavlja ustrezno zbiranje, spremljanje in analize podatkov, razširjanje in uporabo zanesljivih in pravočasnih informacij ter izboljševanje storitev.

Financiranje zdravja naj zagotavlja takšne vire za zdravstveni sistem, da se na osnovi analiz zdravstvenih potreb načrtujejo zdravstvene storitve, pri tem pa naj bodo državljani zaščiteni pred finančnim izčrpavanjem zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev. Medicinski produkti, vakcine in tehnologije naj bodo pravično dostopni, zagotovljena naj bo njihova kakovost, znanstveni pristop pri izdelavi in uporabi le teh ter stroškovno učinkovita raba. Za zdravje državljanov bomo morali nameniti več BDP, ob tem pa izvesti celovito reformo zdravstvenega sistema iz organizacijskega, stroškovnega in vsebinskega vidika.

Slovenija mora slediti smernicam in praksam razvitih držav na področju usposobljenosti managerjev v zdravstvu, saj je situacija trenutno taka, da lahko direktor zdravstvenega zavoda postane vsakdo z nekaj vodstvenih izkušenj. Prav tako je imenovanje direktorjev zdravstvenih zavodov preveč spolitizirano. Takšno delovanje močno odstopa od mednarodnih priporočil in praks, da je za vodenje zdravstvene organizacije potrebno imeti znanja, ki se najpogosteje pridobijo na podiplomskih programih izobraževanj in usposabljanj. Le z znanji o zdravstvenem sistemu in okolju v katerem sistem deluje, specifičnostmi vodenja, veščinami in principi poslovanja v zdravstvu ter razumevanjem profesionalizma različnih skupin zdravstvenih delavcev, bo direktor zdravstvenega zavoda pripravljen za delovanje v specifičnem okolju. Prav tako je potrebno za člane svetov zavodov zahtevati obvezno usposabljanje za prevzem funkcije.

Naslednja pomembni korak je prenova zdravstva kot sistema z opredelitvijo funkcij in odgovornosti,  s čemer mislimo na vsaj tri funkcije. Prva je izvajanje zdravstvenih storitev iz vidika opredelitev vsebine, količine, kakovosti in učinkovitosti izvedbe in merjenja izzidov na nacionalni ravni in sodi v kategorijo primarne funkcije. Druga je spajanje zdravstvenega zavoda z okoljem na strokovni, medresorski, državni in mednarodni ravni in sodi v skupino sodelovalne in razvojne funkcije. Tretja je odgovornost za dostopen, učinkovit in v razvoj usmerjen zdravstveni sistem na ravni zdravstvenega zavoda, zdravstvenega sistema in družbe, ki sodi na polje funkcije družbene odgovornosti za zdravje v družbi.

Nacionalna mreža javnih zdravstvenih zavodov in zdravstvenih storitev glede na demografijo in potrebe po zdravstvenij storitvah ima za cilj povezovanje vseh ravni zdravstva kot organizacijskih sistemov, določitev mreže zdravstvenih zavodov in mreže storitev na primarni, sekundarni in terciarni ravni s ciljem racionalizacije, stroškovne učinkovitosti, varnosti, večje dostopnosti in strokovnega in raziskovalnega povezovanja. Hkrati z oblikovanjem nacionalne mreže javnih zdravstvenih storitev je potrebno oblikovanje »novih«, mednarodno primerljivih storitev na področju krepitve zdravja, stanj povezanih z dolgoživostjo populacije, preprečevanja, zgodnjega odkrivanja in celovite obravnave kroničnih obolenj, s čemer se bo povečala dostopnost do zdravstva, kakovost in učinkovitost zdravstvene obravnave ter zdravje družbe.

To se kaže v uvedbi mednarodo primerljivih in uveljavljenih naprednih oblik dela ali napredne prakse (»Advance practice«) različnih zdravstvenih strokovnjakov z zaključenim strokovnim magisterijem, ki imajo kompetence za poglobljeno samostojno strokovno delo s pacienti in za vodenje, spremljanje in izboljševanje področja dela. Ta področja delovanja so kronične bolezni, tveganja za nezdrav življenski slog, zdravje otrok in mladostnikov v šolah, duševno zdravje v skupnosti, zdravstveni problemi starostnikov in ranljivih družbenih skupin, zdravje v ruralnih področjih, idr.

Postavi se tudi vprašanje, ali imamo v državi dovolj strokovnih in znanstvenih informacij za odločanje o stanju v zdravstvenem sistemu v državi iz vidika organizacije in procesov dela, kadrov, obsega storitev, menedžmenta, zdravstvene ekonomike, kakovosti in varnosti, učinkovitosti, idr. Uvajanje izboljšav je v razvitem svetu prepoznano kot znanost (health care impovement science), ki proučuje  zmogljivosti zdravstvenega sistema, načrtovanje storitev, izboljšav in novosti v sistemu organizacije, financiranja in razvoja zdravstvenega sistema, pričakovanih in razvijajočih kompetenc zdravstvenih delavcev, idr. Če želimo reformiratii zdravstveni sistem in doseči trajne spremembe, moramo delovati na pospeševanju uvajanja mednarodno uveljavljenih dobrih praks, uvajati na dokazih podprto delovanje zdravstvenega sistema na vseh področjih (stroka, upravljanje, pacient) in lastno delo sistematično spremljati, analizirati in izboljševati.

Sistematične pristope na področju kakovosti in varnosti lahko dosežemo le z nacionalno akreditacijo zdravstvenih zavodov (javnih, koncesioniranih, zasebnih), ki temeljijo na postavljenih standardih, normativih in merjenju učinkovitosti dela. V ta namen je potrebno izdelati nacionalna merila za akreditacijo zdravstvenih zavodov v skladu z mednarodnimi smernicami, standardih in priporočilih v EU, ki naj bo razvijajoči se dokument v smeri večanja zahtev ob vsaki naslednji akreditaciji. Akreditacije zdravstvenih zavodov naj bodo kot obveznost za delovanje in morajo biti brezplačne, izvaja jih naj nacionalna agencija za kakovost v zdravstvu v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki. Mednarodna akreditacija naj bo sekundarni pristop in odločitev zdravstvenega zavoda in ne more nadomestiti nacionalne.

Državljani Slovenije morajo imeti enak dostop do vseh oblik zdravstvene obravnave, čakalne vrste naj bodo usklajene s smernicami za dopustne časa čakanj, enoten sistem naročanja naj bo odgovor na nedopustne razlike v doseženih cenah za zdravila in zdravstvene materiale. Pri oblikovanju enotnega sistema naročanja se naj Slovenija poveže v Evropske mreže za javna naročil. Prav mreženje med državnimi zdravstvenimi sistemi bi lahko pripomoglo k odpravi čakalnih vrst, primerna je tudi izmenjava kadrov na področju redkih bolezni, saj v 2 milijonski državi sami ne moremo poskrbeti varno za vse redke bolezni.

dr. Brigita Skela Savič je znanstvena svetnica in izredna profesorica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

194 replies
 1. SV388
  SV388 says:

  I’ve read a few good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much attempt you set to make this sort of excellent informative website.

 2. football prediction tips
  football prediction tips says:

  Can I simply say what a relief to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You positively know the way to carry a problem to light and make it important. Extra people need to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre no more common since you positively have the gift.

 3. read this how many backlinks
  read this how many backlinks says:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 4. how to get a US patent on an idea
  how to get a US patent on an idea says:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 5. how to patent an idea with InventHelp
  how to patent an idea with InventHelp says:

  I’ve been browsing on-line greater than three hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the web will be much more useful than ever before. “Now I see the secret of the making of the best persons.” by Walt Whitman.

 6. Real Estate Trinidad
  Real Estate Trinidad says:

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 7. hemp kief
  hemp kief says:

  hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your article on AOL? I require a specialist on this area to solve my problem. May be that’s you! Looking forward to see you.

 8. trinidad insurance companies
  trinidad insurance companies says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 9. Geico vehicles Insurance
  Geico vehicles Insurance says:

  You really make it seem really easy with your presentation but I find this matter to be really one thing which I think I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely huge for me. I am taking a look forward to your next post, I will attempt to get the dangle of it!

 10. fakultet
  fakultet says:

  It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may just I wish to recommend you some attention-grabbing things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things approximately it!

 11. pestana hotel
  pestana hotel says:

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 12. Mexican Roofers Toledo-Ohio
  Mexican Roofers Toledo-Ohio says:

  Excellent goods from you, man. I have take note your stuff previous to and you are simply extremely magnificent. I actually like what you’ve bought right here, really like what you’re saying and the best way during which you are saying it. You’re making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I cant wait to read far more from you. That is actually a great web site.

 13. useful source phen375 appetite suppressant
  useful source phen375 appetite suppressant says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 14. homepage
  homepage says:

  I think that is among the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some normal things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Excellent activity, cheers

 15. evropski
  evropski says:

  F*ckin’ amazing issues here. I’m very satisfied to see your post. Thank you so much and i’m having a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 16. Amica home
  Amica home says:

  A lot of thanks for each of your labor on this blog. My niece takes pleasure in making time for investigations and it’s really easy to understand why. My partner and i learn all concerning the dynamic method you make informative information by means of this web blog and even recommend response from visitors on the point plus our own simple princess is always becoming educated a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You are always conducting a powerful job.

 17. Veranstaltung Berlin
  Veranstaltung Berlin says:

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 18. my link
  my link says:

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

 19. Ev Ssl Certificate
  Ev Ssl Certificate says:

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 20. 카지노게임사이트
  카지노게임사이트 says:

  I’ve been browsing on-line greater than 3 hours as of late, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be much more helpful than ever before. “A winner never whines.” by Paul Brown.

 21. 안전한놀이터
  안전한놀이터 says:

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 22. 먹튀
  먹튀 says:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 23. 메이저사이트추천
  메이저사이트추천 says:

  What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other customers like its aided me. Great job.

 24. Dance India Dance
  Dance India Dance says:

  I’ve been browsing on-line more than three hours lately, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before. “No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

 25. weigh control
  weigh control says:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal. I were a little bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept

 26. Best Medicine Supplier Online
  Best Medicine Supplier Online says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 27. abogados
  abogados says:

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 28. Valencia
  Valencia says:

  naturally like your web-site but you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth however I’ll certainly come again again.

 29. Compliance
  Compliance says:

  I was just searching for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 30. hikvision cctv malaysia
  hikvision cctv malaysia says:

  Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you are speaking about! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =). We could have a link trade arrangement among us!

 31. auf wirtschaft.com ...
  auf wirtschaft.com ... says:

  What¦s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other customers like its helped me. Great job.

 32. freelance seo malaysia
  freelance seo malaysia says:

  I simply wanted to thank you so much once more. I’m not certain what I could possibly have used without the type of opinions shared by you about this area of interest. It was actually the hard case in my position, but being able to see your skilled mode you dealt with that forced me to jump for joy. I am grateful for your information and in addition believe you are aware of an amazing job you were doing teaching most people via your website. I’m certain you haven’t got to know any of us.

 33. penang home tutor
  penang home tutor says:

  Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also an expert in this topic so I can understand your effort.

 34. elegant mother of the bride dresses
  elegant mother of the bride dresses says:

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 35. autogate system
  autogate system says:

  Nice blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 36. link
  link says:

  Great blog here! Also your site rather a lot up fast! What host are you the use of? Can I get your associate link in your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 37. this link
  this link says:

  Hi there, I discovered your blog by means of Google at the same time as looking for a comparable topic, your web site got here up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 38. brcko
  brcko says:

  I was suggested this web site by way of my cousin. I am no longer certain whether this publish is written by means of him as no one else understand such unique approximately my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 39. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 40. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I genuinely enjoy looking at on this internet site, it contains excellent posts. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

 41. Affordable Craftsmen
  Affordable Craftsmen says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 42. Joker123
  Joker123 says:

  Its like you read my thoughts! You appear to understand a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you just could do with a few percent to force the message house a little bit, but instead of that, that is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 43. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  Thank you for any other informative site. Where else may I get that type of information written in such an ideal method? I have a undertaking that I’m just now working on, and I’ve been at the glance out for such information.

 44. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 45. Part Time Maids in Dubai
  Part Time Maids in Dubai says:

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 46. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100 certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Cheers

 47. moda evangelica atacado
  moda evangelica atacado says:

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 48. rhino horn price per kg
  rhino horn price per kg says:

  A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he in fact bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It is highly helpful for me. Huge thumb up for this blog submit!

 49. contract awarding committee cameroon
  contract awarding committee cameroon says:

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 50. Joker123
  Joker123 says:

  A person necessarily lend a hand to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this actual publish amazing. Excellent task!

 51. web link
  web link says:

  I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 52. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  of course like your web site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality nevertheless I’ll certainly come back again.

 53. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 54. Joker123
  Joker123 says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 55. Joker123 online
  Joker123 online says:

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 56. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  My husband and i felt so fortunate when Ervin could deal with his homework through your precious recommendations he acquired through the site. It is now and again perplexing just to find yourself giving away information which often a number of people may have been making money from. We already know we now have the blog owner to give thanks to because of that. The main explanations you have made, the straightforward site navigation, the friendships you will help to instill – it’s everything unbelievable, and it’s letting our son and us imagine that this topic is entertaining, and that is extremely mandatory. Many thanks for everything!

 57. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Thanks, I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I’ve found out so far. However, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 58. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  you’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a magnificent job on this topic!

 59. Joker123
  Joker123 says:

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 60. iphone reparatie
  iphone reparatie says:

  I am not positive where you’re getting your information, but great topic. I must spend a while studying much more or working out more. Thank you for magnificent information I used to be searching for this info for my mission.

 61. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Thank you, I’ve just been looking for info approximately this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. However, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 62. Joker123 online
  Joker123 online says:

  I precisely wished to thank you very much again. I’m not certain the things that I might have carried out without the actual tricks shown by you regarding this subject. This has been the intimidating issue for me, but looking at the very specialised strategy you managed the issue took me to cry with gladness. Now i am happy for the work as well as hope that you really know what a powerful job you’re putting in educating men and women thru your web page. I’m certain you haven’t met any of us.

 63. Joker123
  Joker123 says:

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 64. More hints
  More hints says:

  I just want to mention I am just beginner to weblog and seriously liked your website. Likely I’m planning to bookmark your website . You really have excellent well written articles. Thanks a bunch for sharing with us your web site.

 65. mental
  mental says:

  I haven¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 66. 출장샵
  출장샵 says:

  Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Do you want my one-word secret of happiness–it’s growth–mental, financial, you name it.” by Harold S. Geneen.

 67. doctor
  doctor says:

  I believe that is one of the such a lot significant info for me. And i am happy reading your article. However wanna commentary on some normal issues, The web site taste is great, the articles is truly great : D. Just right activity, cheers

 68. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  F*ckin’ tremendous things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 69. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i am glad to convey that I’ve a very good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don?¦t forget this web site and provides it a look on a relentless basis.

 70. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 71. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  It is in reality a great and helpful piece of info. I am satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 72. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 73. Free football betting tips
  Free football betting tips says:

  I have been surfing online more than three hours as of late, yet I never found any interesting article like yours. It is lovely value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the internet will likely be much more useful than ever before. “Where facts are few, experts are many.” by Donald R. Gannon.

 74. Best football betting tips
  Best football betting tips says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 75. 存储挖矿
  存储挖矿 says:

  Nice post. I used to be checking constantly this blog and I’m inspired! Very helpful information particularly the last phase 🙂 I take care of such info much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 76. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 77. Best Porno escorts
  Best Porno escorts says:

  My brother recommended I might like this blog. He was once entirely right. This submit actually made my day. You cann’t consider simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 78. Daftar Situs VivoSlot
  Daftar Situs VivoSlot says:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 79. luchthavenvervoer antwerpen
  luchthavenvervoer antwerpen says:

  What i don’t realize is if truth be told how you are not actually much more neatly-appreciated than you might be right now. You’re so intelligent. You know thus considerably when it comes to this matter, made me individually imagine it from numerous various angles. Its like men and women don’t seem to be interested until it’s one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. All the time handle it up!

 80. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 81. Shuffleboard assembly service
  Shuffleboard assembly service says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 82. hospedagem em cloud
  hospedagem em cloud says:

  I have recently started a web site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The word ‘genius’ isn’t applicable in football. A genius is a guy like Norman Einstein.” by Joe Theismann.

 83. Daftar VivoSlot
  Daftar VivoSlot says:

  Can I simply say what a aid to find somebody who actually knows what theyre talking about on the internet. You positively know methods to carry a problem to gentle and make it important. Extra individuals have to read this and perceive this aspect of the story. I cant believe youre not more widespread since you undoubtedly have the gift.

 84. Furniture assemblers
  Furniture assemblers says:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 85. VivoSlot Slot
  VivoSlot Slot says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 86. cubicle installation
  cubicle installation says:

  Along with the whole thing which appears to be developing within this particular area, a significant percentage of opinions are generally rather refreshing. Nonetheless, I beg your pardon, because I do not subscribe to your entire idea, all be it stimulating none the less. It looks to everyone that your commentary are not completely justified and in reality you are your self not entirely certain of the assertion. In any case I did enjoy examining it.

 87. id dl cards
  id dl cards says:

  I as well as my buddies were actually studying the good suggestions on your site and instantly I had a terrible suspicion I never thanked the website owner for them. All the young boys were certainly joyful to see all of them and have in effect really been having fun with them. Many thanks for indeed being simply accommodating and then for opting for variety of beneficial topics most people are really desirous to understand about. My sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 88. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 89. Temática
  Temática says:

  I have been browsing online more than 3 hours lately, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will probably be a lot more helpful than ever before.

 90. Agen VivoSlot
  Agen VivoSlot says:

  Just wanna comment on few general things, The website style and design is perfect, the articles is very excellent. “Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment.” by Barry LePatner.

 91. binary options strategy
  binary options strategy says:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 92. Daftar Situs VivoSlot
  Daftar Situs VivoSlot says:

  I do love the manner in which you have presented this specific situation and it does indeed give us a lot of fodder for thought. Nonetheless, through what I have experienced, I simply wish as other remarks pile on that people continue to be on point and don’t start upon a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and even though I can not necessarily concur with this in totality, I value the viewpoint.

 93. Ekim
  Ekim says:

  Great site. A lot of useful info here. I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your sweat!

 94. Situs VivoSlot
  Situs VivoSlot says:

  What i don’t realize is in fact how you are no longer really much more neatly-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly with regards to this topic, produced me personally consider it from so many numerous angles. Its like women and men aren’t involved until it’s one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs excellent. Always care for it up!

 95. italy passport
  italy passport says:

  Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 96. VivoSlot online
  VivoSlot online says:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 97. W88th.com
  W88th.com says:

  One more important area is that if you are an elderly person, travel insurance intended for pensioners is something you should make sure you really think about. The more mature you are, the more at risk you will be for getting something awful happen to you while overseas. If you are not covered by a number of comprehensive insurance plan, you could have quite a few serious problems. Thanks for discussing your good tips on this web blog.

 98. Cbd gummies
  Cbd gummies says:

  Hi there! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 99. Movers
  Movers says:

  whoah this weblog is wonderful i really like studying your articles. Stay up the great work! You realize, a lot of individuals are looking around for this information, you can aid them greatly.

 100. Arlington Movers
  Arlington Movers says:

  You are my inspiration, I have few blogs and rarely run out from post :). “Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it.” by E. B. White.

 101. pool table refelting service
  pool table refelting service says:

  Interesting article. It is rather unfortunate that over the last several years, the travel industry has had to tackle terrorism, SARS, tsunamis, bird flu virus, swine flu, and the first ever true global economic downturn. Through all of it the industry has really proven to be solid, resilient as well as dynamic, finding new tips on how to deal with difficulty. There are usually fresh difficulties and the possiblility to which the market must yet again adapt and behave.

 102. binary.com trading strategy
  binary.com trading strategy says:

  Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great site.

 103. online community platforms
  online community platforms says:

  Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 104. Other Camps
  Other Camps says:

  It is truly a nice and useful piece of information. I?¦m happy that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 105. Methenolone Enanthate Online Kaufen
  Methenolone Enanthate Online Kaufen says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 106. WW88 ทางเข้า
  WW88 ทางเข้า says:

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 107. W88kub
  W88kub says:

  Almost all of whatever you claim happens to be supprisingly precise and that makes me wonder why I hadn’t looked at this in this light previously. This article really did switch the light on for me as far as this subject matter goes. Nonetheless there is 1 position I am not really too comfy with so whilst I attempt to reconcile that with the main theme of your position, let me see exactly what the rest of your visitors have to say.Well done.

 108. anti terror training
  anti terror training says:

  I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 109. Altha Gadomski
  Altha Gadomski says:

  People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.’ By Albert Einstein

 110. ultimate installation
  ultimate installation says:

  I keep listening to the newscast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 111. Adipex kaufen
  Adipex kaufen says:

  Good write-up, I am normal visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 112. Reductil kaufen online
  Reductil kaufen online says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 113. Calmar la mente
  Calmar la mente says:

  Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 114. Mr TV mount
  Mr TV mount says:

  Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually understand what you are speaking about! Bookmarked. Please additionally visit my website =). We may have a link trade contract between us!

 115. Smart tv installers DMV
  Smart tv installers DMV says:

  What i don’t realize is in fact how you’re now not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this topic, made me personally believe it from numerous numerous angles. Its like women and men are not interested except it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. At all times take care of it up!

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.