Komentar dr. Brigita Skela Savič: Recimo ne neenakostim v družbi in uredimo dolgotrajno oskrbo v Sloveniji!

Staranje populacije je eden od največjih družbenih in ekonomskih izzivov s katerim se sooča Evropska unija (EU). Ne gre samo za povečevanja deleža starejših od 65 let in več, ki hitro narašča, narašča tudi število starejših od 80 let in več. Delež populacije 80 let in več danes znaša 5,1 odstotka, leta 2060 bo znašal že 12,3 odstotka. Zapisana dejstva nimajo samo učinka na potrebo po razvoju ustreznih zdravstvenih in socialnih storitev, ima tudi svoje učinke na trg dela, socialno varnost, pokojninski sistem, razumevanje ekonomske rasti in prioritete v vladnem financiranju.

Brez odločnega ukrepanja lahko ta demografski razvoj ogrozi finančno vzdržnost zdravstvenih sistemov in sistemov socialne oskrbe. Tako napovedi kažejo, da se bodo v državah EU do leta 2060 povečali izdatki za javno zdravstvo za  vsaj 3 odstotke BDP ali več na račun akutne zdravstvene obravnave starejših in dolgotrajne oskrbe.

Evropske politike na področju staranja in s tem povezanih ukrepov v zvezi z zdravjem so v zadnjih letih usmerjene v razumevanje in udejanjanje aktivnega staranja. Poudarki so dani na prepoznavanje potencialov, ki jih imajo starejši ljudje, promoviranje njihove aktivne vključenosti v družbi in gospodarstvu ter ustvarjanju pozitivne podobe o dolgoživi družbi. Pojem aktivno staranje je predstavljen kot pomoč ljudem pri ohranjanju čim daljšega aktivnega obdobja samostojnosti in priložnosti, da prispevajo k razvoju skupnosti, družbe in gospodarstva.

V okviru Evropske komisije je v letu 2012 nastal usmeritveni dokument »Izvajanje Strateškega izvedbenega načrta evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje«, ki v ospredje postavlja cilje, da bodo starejši ljudje živeli čim dlje zdravo in neodvisno od pomoči drugih, izboljševanje vzdržnosti in učinkovitosti zdravstvenega in socialnega varstva in omogočiti razvoj storitev kot podporo dolgoživi družbi.

Odbor za socialno zaščito EU se zavzema za ustrezno zagotavljanje dolgotrajne oskrbe v dolgoživi družbi, pri čemer spodbuja preventivne mehanizme za čim daljšo ohranitev zdravja starejših, učinkovito rehabilitacijo v primeru izgube zdravja, razvoj spodbudnih okolij za življenje starejših ljudi in širitev možnosti za nudenje zdravstvene nege in oskrbe, ki bo prilagojena na potrebe starejših ljudi.

Dolgoživost kot fiziološki pojav in izziv za strokovnjake

Pri staranju prihaja do številnih fizioloških sprememb, ki se odražajo  v zdravstvenem stanju oseb. Je proces, ki ga ni mogoče ustaviti, je pa mogoče prispevati, da ima človek v tem obdobje čim manj zapletov, ki vplivajo na kakovost življenja in da čim dlje ohrani samostojnost in samopodobo, da zmore skrbeti zase. Dolgoživost populacije je tako potrebno razumeti kot pojav, ki neizogibno spreminja zdravstvene stroke, ki se bodo morale bolje povezovati tako znotraj zdravstvenih timov in nivojev zdravstva. Še več, ključnega pomena postaja medsektorska povezanost zdravstva in sociale na področju implementacije dolgotrajne oskrbe. Z višanjem starosti se namreč povečuje potreba po tovrstni oskrbi.

V Sloveniji še nismo razvili sistema formalne dolgotrajne oskrbe kot integralni del skrbi za starejše in druge kronično bolne. Tako je neformalna oskrba, ki jo izvajajo družinski oskrbovalci, trenutno pomemben in večinski segment dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Družinski oskrbovalci svojim starejšim družinskim članom ali sorodnikom zagotavljajo različne pomoči, kot so gospodinjska pomoč, osebna nega, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, pomoč pri denarnih zadevah, nakupovanje, prevozi, itd.

Nujna je sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe

S pojmom dolgotrajna oskrba razumemo niz storitev ob zmanjšani stopnji telesnih in kognitivnih sposobnosti posameznika, ki je odvisen od pomoči pri izvajanju osnovnih in podpornih dnevnih opravilih. Delež neformalne družinske oskrbe je v Evropi še vedno večji od deleža formalne dolgotrajne oskrbe, zato tudi opisana skrb in spodbude EU za razvoj tega področja.  OECD za neformalne oskrbovalce pravi, da so temelj sistemov dolgotrajne oskrbe v vseh državah OECD-ja.

Neformalne oskrbovalce opredeli kot tiste, ki vsaj eno uro na teden nudijo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, družinske oskrbovalce pa kot tiste, ki dnevno ali tedensko svojim družinskim članom, prijateljem in drugim iz svojega socialnega omrežja, ki živi­jo znotraj ali zunaj njihovega gospodinjstva, nudijo pomoč pri temeljnih in podpornih dnevnih opravilih. V poročilu Evropske komisije in Odbora za socialno zaščito navajajo, da v večini evropskih držav neformalni oskrbovalci opravijo velik delež dolgotrajne oskrbe starejših ljudi, in obenem ocenjujejo, da je neformal­nih oskrbovalcev dvakrat toliko kot formalnih.

Nič drugačna ni slika v Sloveniji. V neformalno oskrbo so najpogosteje vključeni družinski oskrbovalci, ki so najpogosteje zakonski partnerji in hčerke, sledijo drugi sorodniki. Zaradi obremenitev in načinov današnjega življenja neformalni družinski oskrbovalci čedalje težje opravljajo to nalogo.

V Sloveniji žal še vedno nimamo zakona o dolgotrajni oskrbi, je pa bilo sprejetih nekaj zakonov, ki so se posredno navezovali tudi na neformalne oskrbovalce, kot so Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki omenja pravico do dodatka za pomoč in postrežbo; Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v okviru katerega je zagotovljena pravica do nadomestila za nego ožjega družinskega člana; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu, ki omogoča družinskim pomočnikom denarno nadomestilo na podlagi posebnih predpisov, idr., vendar le ti ne rešujejo dolgotrajne oskrbe kot pravice iz zdravstvenega in socialnega zavarovanja.

Le ta je prepuščena iznajdljivosti in zmožnostim družine. Takšen starostnik je ranljiv in oseba, ki prevzame tovrstno skrb, je preobremenjena, kar so pokazale že številne mednarodne raziskave. Dolgotrajna oskrba na domu lahko namreč traja več let, pri tem pa se slabša telesno in duševno zdravje oskrbovalca. Raziskave opisujejo pojav depresije, tesnobnosti, zaskrbljenost, psihološke stiske ob slabšanju varovančeve funkcionalnosti in bližanju smrti.

Politiki morajo prevzeti odgovornost za delujoči sistem dolgotrajne oskrbe v državi

Slovenija se uvršča v tretjo, najmanj razvito skupino Evropskih držav glede urejanja sistema dolgotrajne oskrbe in deleža sredstev, ki je temu področju namenjena. Prvo skupino predstavljajo severne evropske države, drugo zahodne države in tretjo države Mediterana, centralne in vzhodne Evrope ter Irska. Prav tako je Slovenija na repu držav v usposobljenosti delovne sile za področje dolgotrajne oskrbe, predvsem je pereča nizka vključenost diplomiranih medicinskih sester v dolgotrajno oskrbo.

Tako lahko zaključimo, da so v Sloveniji podporni mehanizmi dolgotrajne oskrbe v zametkih in razpršeni med sektorsko ter niso ustrezno koordinirani (zdravstveni sistem, socialnovarstveni  sistem, sistem pokojninskega varstva, sistem družinskega varstva, sistem invalidskega varstva, idr.). Taka razpršenost pravic onemogoča, da bi se dolgotrajna oskrba razvila v odzivni sistem pomoči posamezniku, ki je središče te oskrbe. Pojavljajo se odprta vprašanja, kdo so odgovorni za financiranje storitev v skupnosti, kakšna naj bo enotna ocena upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe, kdo naj izvaja storitve in v kakšni mreži, kdo bo odgovoren za koordinacijo sistema, njegov nadzor in financiranje.

V Sloveniji tudi ni kulture, da bi se zdravstveni in socialni delavci izobraževali na način, da bi imeli določene vsebine skupne v času visokošolskega izobraževanja ali v okviru kontinuiranega profesionalnega izobraževanja. Le to se potem tudi odraža v delovanju teh dveh sistemov, ki delujeta premalo povezano, dolgotrajna oskrba je pa integrirana dejavnost socialnih in zdravstvenih storitev.

Ne smemo pozabiti, da uporabniki dolgotrajne oskrbe niso samo starejši nad 65 let. Uporabniki so tudi otroci do starosti 17 let (prirojene okvare, poškodbe ob rojstvu, hude in redke bolezni, idr.) in odrasli v obdobju med 18 in 64 let (hujše poškodbe, resna bolezenska stanja, zapleti po zdravljenih, idr.). Zato OECD dolgotrajno oskrbo poimenuje kot hitro rastoči sektor, ki je ni mogoče več graditi na neformalni oskrbi, temveč večinsko na formalni oskrbi na domu in formalni oskrbi v institucijah.

Predlaga se kombiniran sistem, ki bo integriral neformalne oskrbovalce, oskrbo na domu in v skupnosti ter oskrbo v institucijah. Integriran sistem dolgotrajne oskrbe na ravni države mora prepoznati neformalne družinske oskrbovalce, jih vključiti v formalno dolgotrajno oskrbo, oceniti njihove potrebe in jim dajati podporo pri delovanju. Naslednji element kombiniranega sistema dolgotrajne oskrbe je oskrba v skupnosti, ki vključuje razvoj  različnih servisov na domu (zdravstvena in socialno oskrbovalna pomoč na domu, idr.), ki naj bodo regulirani iz vidika ustreznosti storitev in kompetentnosti izvajalcev le teh.

Zdravstveno varstvo primarne ravni se naj fokusira na krepitev zdravstvene pismenosti starejših in izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje bolezni, značilnih za starejšo populacijo. Pomembni so skupnostni pristopi na primarni zdravstveni ravni, kot so duševno zdravje starejših, koordiniranje skrbi za posameznika s potrebami po dolgotrajni oskrbi na domu (case management), organizirana zdravstvena oskrba usmerjena v starejše, povezanost z institucijami za starejše, potrebno je povečanje storitev patronažne dejavnosti za potrebe starostnika in potrebe neformalnih oskrbovalcev, idr.

Tretji segment dolgotrajne oskrbe je obravnava v institucijah, ki se jo razume kot urejena ponudba organiziranih namestitev, prilagojenih potrebam starejših z vključeno zdravstveno nego. Zdravstvena nega naj bo usmerjena v posameznika in v pomoč pri temeljnih življenjskih aktivnostih starejšega, poleg tega naj institucija zagotavlja tudi zdravstveno nego specialnih področij, subakutno zdravstveno nego in specializirano zdravstveno nego na področju bolezni značilnih za starostnike. Opisana dolgotrajna oskrba se odvija v domovih za starejše, varovanih enotah za starejše in negovalnih oddelkih v zdravstveni dejavnosti.

Dolgotrajno oskrbo je potrebno umestiti v sistem zdravstveno-socialne obravnave, ki se naj financira iz sredstev, s katerimi upravlja ZZZS, saj je dolgotrajna oskrba preplet storitev, ki pokrivajo zdravstvene in socialne potrebe uporabnika. Glede na dolgoživost družbe, razumevanje potreb starejših in glede na trenutne zmogljivosti nastanitve v domovih za starejše, je problem pomoči starejšim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, v Sloveniji izjemno pereč. Prav tako ne sme biti cilj politik na področju dolgožive družbe staranje institucionalizirati, temveč čim dlje nuditi pomoč in oporo v bivalnem okolju, kjer starejši človek živi.

Ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji je eno od pomembnih področij zmanjševanja neenakosti v družbi, ki potrebuje podporo na politični ravni ter ustrezno med poklicno povezovanje strokovnjakov in raziskovalcev. Le tako bo dolgotrajna oskrba zaživela kot medsektorsko obsegajoči in delujoči sistem. Uspehi naslednje vlade se bodo merili tudi v ureditvi tega področja v Sloveniji.

dr. Brigita Skela Savič je znanstvena svetnica in profesorica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Viri:

 • 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between generations – Evaluation report. Report, 15. 9.2014. http://ec.europa.eu/social/main
 • Evropska komisija. Izvajanje Strateškega izvedbenega načrta evropskega partnerstva za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Bruselj, 29. 2. 2012.
 • Evropsko partnerstvo za inovacije za dejavno in zdravo staranje. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2013 o evropskem partnerstvu za inovacije za aktivno in zdravo staranje (2012/2258(INI)).
 • Social Protection Committee and the European Commission, 2014. Adequate social protection for LTC needs in an ageing society. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp469_en.pdf
 • http://www.ennhri.org/Long-term-Care-in-Europe
114 replies
 1. Cherrie Tencer
  Cherrie Tencer says:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 2. Sabung Ayam Online
  Sabung Ayam Online says:

  Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 3. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  We’re a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your website offered us with useful information to paintings on. You’ve performed an impressive activity and our entire group will probably be grateful to you.

 4. site web authority backlinks
  site web authority backlinks says:

  This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 5. inventhelp commercial
  inventhelp commercial says:

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 6. brainstorming invention ideas
  brainstorming invention ideas says:

  There are some attention-grabbing closing dates on this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There is some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as nicely

 7. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  I think that is among the so much vital info for me. And i am satisfied reading your article. However want to commentary on some common things, The web site taste is ideal, the articles is actually excellent : D. Good process, cheers

 8. comprehensive insurance
  comprehensive insurance says:

  I’m impressed, I have to say. Really rarely do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you could have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the problem is something that not sufficient people are talking intelligently about. I’m very completely satisfied that I stumbled across this in my search for one thing relating to this.

 9. geico car insurance quote
  geico car insurance quote says:

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 10. stomatologija
  stomatologija says:

  Heya i’m for the first time here. I came across this board and I to find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others such as you helped me.

 11. site
  site says:

  Some really fantastic articles on this site, regards for contribution. “The key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it.” by Arnold Glasgow.

 12. Recommended Site check my backlinks
  Recommended Site check my backlinks says:

  Just about all of whatever you mention is supprisingly legitimate and it makes me wonder why I hadn’t looked at this with this light previously. This piece really did switch the light on for me as far as this specific subject goes. Nevertheless at this time there is actually one particular factor I am not necessarily too comfy with so while I try to reconcile that with the core idea of your point, permit me observe exactly what all the rest of your visitors have to point out.Well done.

 13. you can check here
  you can check here says:

  Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web site.

 14. univerzitet
  univerzitet says:

  Thank you for every other excellent article. The place else may anybody get that type of info in such a perfect manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

 15. buy women underwear online
  buy women underwear online says:

  Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist different customers like its aided me. Great job.

 16. aMICA vehicle insurance
  aMICA vehicle insurance says:

  Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

 17. Affordable Limo services Guilford
  Affordable Limo services Guilford says:

  Good ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 18. Book car service to LGA
  Book car service to LGA says:

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 19. 온라인카지노
  온라인카지노 says:

  Thanks for another informative site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 20. 안전한놀이터
  안전한놀이터 says:

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 21. Mehr entdecken
  Mehr entdecken says:

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 22. Private Swingers Club
  Private Swingers Club says:

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 23. prostate
  prostate says:

  I just could not depart your site before suggesting that I really enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 24. Compliance
  Compliance says:

  Keep up the great piece of work, I read few content on this web site and I conceive that your web blog is very interesting and contains bands of great info .

 25. hikvision price malaysia
  hikvision price malaysia says:

  I want to express appreciation to you for rescuing me from this particular circumstance. Because of checking throughout the online world and getting suggestions that were not helpful, I thought my life was done. Existing devoid of the answers to the difficulties you have solved by way of the report is a serious case, as well as the kind which could have in a negative way damaged my career if I had not noticed the blog. Your primary mastery and kindness in controlling a lot of things was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I can also at this moment look forward to my future. Thank you so much for this skilled and sensible help. I will not be reluctant to propose your blog to anybody who requires recommendations about this subject.

 26. bull market vs bear
  bull market vs bear says:

  I’m really impressed together with your writing talents as neatly as with the format on your blog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it is uncommon to see a great weblog like this one today..

 27. seo services
  seo services says:

  Thanks for any other great article. The place else could anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

 28. seo malaysia price
  seo malaysia price says:

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!

 29. pinjaman koperasi kerajaan
  pinjaman koperasi kerajaan says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job.

 30. refurbished a3 printers
  refurbished a3 printers says:

  Some truly good information, Gladiolus I noticed this. “Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are stiffened.” by William Franklin Billy Graham.

 31. autogate system
  autogate system says:

  Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?

 32. grundfos water pump service
  grundfos water pump service says:

  I am no longer sure the place you are getting your info, however good topic. I must spend some time learning much more or understanding more. Thank you for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 33. this link
  this link says:

  Good day very nice blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also?KI am happy to find a lot of helpful information here in the put up, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 34. url
  url says:

  You made some nice points there. I looked on the internet for the subject matter and found most people will consent with your blog.

 35. (evropski univerzitet|brcko|privatni)
  (evropski univerzitet|brcko|privatni) says:

  You really make it appear so easy with your presentation however I to find this matter to be actually something that I think I’d never understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I am looking ahead for your next post, I will try to get the hold of it!

 36. افلام رعب
  افلام رعب says:

  It¦s in point of fact a nice and helpful piece of information. I¦m glad that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 37. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I was suggested this blog by way of my cousin. I am not sure whether or not this put up is written by him as nobody else know such specific approximately my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 38. Affordable gates
  Affordable gates says:

  You could certainly see your expertise in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart. “The point of quotations is that one can use another’s words to be insulting.” by Amanda Cross.

 39. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  Wonderful items from you, man. I have have in mind your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you have bought right here, certainly like what you are saying and the best way in which you assert it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to keep it wise. I can’t wait to learn far more from you. That is actually a wonderful website.

 40. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 41. Joker123
  Joker123 says:

  It is in point of fact a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 42. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 43. Bathroom Remodeling
  Bathroom Remodeling says:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 44. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I genuinely enjoy looking through on this internet site, it holds superb posts. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 45. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to work on. You have performed a formidable job and our entire neighborhood might be grateful to you.

 46. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  You really make it appear so easy along with your presentation but I in finding this matter to be actually one thing that I believe I’d by no means understand. It kind of feels too complex and extremely huge for me. I’m having a look ahead on your next publish, I will attempt to get the grasp of it!

 47. roupas da fabrica
  roupas da fabrica says:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 48. Joker123
  Joker123 says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 49. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 50. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  Utterly pent written content, thank you for entropy. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 51. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  Hi there I am so delighted I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome job.

 52. http://www.rglobalcar.com
  http://www.rglobalcar.com says:

  I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 53. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 54. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also seek advice from my site =). We may have a link exchange contract between us!

 55. visit site
  visit site says:

  I simply want to tell you that I am just newbie to blogs and really enjoyed your web blog. More than likely I’m likely to bookmark your site . You actually have exceptional well written articles. Many thanks for sharing your website page.

 56. Joker123
  Joker123 says:

  You made some respectable points there. I seemed on the web for the difficulty and found most people will go together with with your website.

 57. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  It¦s actually a great and helpful piece of information. I¦m satisfied that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 58. telefoon reparatie
  telefoon reparatie says:

  Thank you for every other informative web site. The place else may I get that kind of information written in such a perfect means? I have a mission that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 59. Joker123
  Joker123 says:

  Thanks , I have just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 60. oneplus 7
  oneplus 7 says:

  I have read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a great informative web site.

 61. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 62. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 63. check this site out
  check this site out says:

  I simply want to tell you that I am just all new to weblog and absolutely loved you’re web blog. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly have beneficial articles. Thanks for sharing with us your web-site.

 64. Drug rehab center
  Drug rehab center says:

  I?¦ve read some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create this kind of fantastic informative website.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.