Komentar dr. Brigita Skela Savič: Zdravje mora imeti v politični perspektivi razvoja države ključno razvojno mesto

Življenjska doba človeka se v zadnjih desetletjih podaljšuje. Večina ljudi živi bolj zdravo in dlje, vedno bolj postajajo pomembne socialne in družbene determinante zdravja ter vlaganje v stroškovno učinkovite intervencije za krepitev zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in družbi. Analiza OECD »Health at a Glance« (2017) pokaže, da je dvig pričakovane življenjske dobe povezan z bolj zdravim življenjskim slogom, večjimi prihodki in boljšo izobrazbo posameznika.

Ni pomembno samo, koliko denarja za zdravstvo se porabi na prebivalca, temveč tudi, kako učinkovito so ti viri porabljeni.

DOLGOŽIVA DRUŽBA JE DEJSTVO

Ženske živijo v povprečju 5 let dlje kot moški, ljudje z visokošolsko izobrazbo živijo okrog 6 let dlje kot tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Povprečna pričakovana življenjska doba pri rojstvu je bila leta 2015 v državah OECD 80,6 let, leta 1970 pa 70 let.

Kratka analiza stanja v Sloveniji pokaže, da je današnja pričakovana življenjska doba 80,9 let. Zmanjšuje se smrtnost za srčno žilnimi boleznimi in rakom, povečuje se breme duševnih in kroničnih bolezni.

Kajenje in debelost ostajata aktualna javno zdravstvena problema, onesnaženost zraka je še vedno prepogosto spregledan javnozdravstveni problem, uživanje alkohola je naraslo v trinajstih državah OECD. Slednje predstavlja velik problem tudi v Sloveniji. Slovenci močno presegamo porabo alkohola na prebivalca in smo med 35 državami OECD na 5. mestu s porabo 11,5 litra, povprečje OECD je 9 litrov. V Sloveniji dosegamo dobre rezultate na področju racionalne rabe antibiotikov, zmanjševanja ležalne dobe, števila bolniških postelj na prebivalca, imamo pa priložnosti za izboljšave pri preživetju pacientov 30 dni po miokardnem infarktu, petletnem preživetju pri raku dojke, povečanju deleža cepljenja proti gripi, idr.

PORABLJEN DENAR ZA ZDRAVSTVO NARAŠČA 

V povprečju stroški za zdravstvo v državah OECD naraščajo. Ni pomembna samo poraba denarja na posameznika, temveč tudi, kako se viri povezani z daljšanjem življenjske dobe uporabljajo. OECD poudarja, da je potrebno nadaljevati z izboljšavami v dostopu do zdravstvene obravnave, zlasti na področju obravnave kroničnih bolezni na primarni ravni.

V Sloveniji za zdravstvo namenimo 2835 USD, povprečje OECD je 4003 USD, manj od nas v Evropi dajo države, ki so nastale z razpadom socialističnih držav ter Portugalska in Grčija, več pa vse druge evropske države, največ Švica (7919 USD), sledijo Luksemburg (7463 USD), Norveška (6647 USD), Nemčija (5551 USD), Irska (5528 USD), idr. (Graf 1).

GRAF 1: Health expenditure per capita, 2016 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 135).

Vendar vložek sredstev v zdravstvu ni v vedno v korelaciji s pričakovano življenjsko dobo ob rojstvu (Graf 2), pomembni mehanizmi so še učinkovitost zdravstvene obravnave, življenjski stil in v nadaljevanju razložene socialne determinante zdravja.

GRAF 2: Life expectancy at birth, 1970 and 2015 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 51).

Zagotavljanje ustreznih finančnih in materialnih virov je ključnega pomena za delovanje zdravstvenega sistema. Viri se morajo uporabljati premišljeno, da ne pride do nepotrebnega trošenja.

Delež BDP za zdravstvo v skupini OECD 35 je v razponu med 4,3% v Turčiji in 17,2% v ZDA, povprečje OECD 35 je 9%, Slovenija zdravstvu nameni 8,6% BDP (Graf 3).

GRAF 3: Health expenditure as a share of GDP, 2016 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 137).

Na ravni posameznika slovenska analiza Neenakosti v zdravju v času ekonomske krize (NIJZ, 2018) opozori na strukturo neposrednih izdatkov za zdravstvo iz žepa posameznika, ki se glede na dohodek zelo razlikuje, saj manj premožni trošijo predvsem za zdravila, bolj premožni pa bistveno več za ambulantne in zobozdravstvene storitve. Opazne so velike razlike v obsegu in strukturi neposrednih izdatkov za zdravstvo iz žepa v zadnjih desetih, kar bi lahko vplivalo tudi na povečevanje neenakosti v zdravju v Sloveniji.

V OECD 35, razen v ZDA, so viri financiranja zdravstva različne državne sheme in obvezno zdravstveno zavarovanje. Za stroške bolnišnične obravnave se v povprečju porabi 40% sredstev za zdravstvo. Število zdravnikov in medicinskih sester narašča od leta 2000 naprej. Povečuje se raba generičnih zdravil.

Staranje populacije zelo povečuje potrebe po dolgotrajni oskrbi. 13% starejših od 50 let tedensko neguje odvisne sorodnike ali prijatelje, 60% teh neformalnih oskrbovalcev so ženske.

Zato je ena od ključnih prioritet razvoja zdravstva in sociale zagotavljanje sistemskih pristopov na področju dolgotrajne oskrbe, saj bodo potrebe po dolgotrajni oskrbi z leti močno naraščale. Več o dolgotrajni oskrbi in potrebah neformalnih oskrbovalcev v zapisu »Zdravje in potrebe neformalnih oskrbovalcev v družini – izzivi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji« (Skela Savič, 2018).

SOCIALNO-EKONOMSKI DEJAVNIKI IN ZDRAVJE

Socialno ekonomski dejavniki in življenjske razmere posameznika se vedno bolj izkazujejo kot pomembni mehanizmi, ki vplivajo na zdravje posameznika in na njegove življenjske navade.

Nizki osebni prihodki imajo učinke na slabo zdravje, vendar ta povezava ni linearna, medtem ko ima dolgotrajno pomanjkanje prihodkov dokazano negativne učinke na zdravje. Brezposelnost poslabša duševno in fizično zdravje posameznika, prav tako so pomembni pogoji za delo. Delo preko delovnega časa se izkazuje kot škodljivo za zdravje, povečuje stopnjo stresa in tveganja za srčno žilne bolezni. Nevarnost za poslabšanje zdravja predstavljajo še delo s škodljivimi substancami, nevarnost za izgubo dela in nezadovoljstvo na delovnem mestu (povz. Health at a Glance, 2017).

Slovenska analiza »Neenakosti v zdravju v času ekonomske krize« (NIJZ, 2018) ugotavlja slabše izide pri osebah z nizkim socialno-ekonomskim položajem, prikazanim s stopnjo dosežene izobrazbe. Analiza povzame, da sta zdravje in uporaba zdravstvenih storitev pri brezposelnih pričakovano slabša kakor pri zaposlenih, zato so brezposelni nedvomno ranljiva skupina, ki potrebuje usmerjene ukrepe.

IZOBRAZBA ZAGOTAVLJA BOLJ ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Bolje izobraženi posamezniki in njihovi otroci živijo bolj zdravo, so manj odvisni od sprotnih prihodkov in redkeje izgubijo delo. Zato razvijejo bolj zdrav življenjski slog, so bolje informirani o zdravih in nezdravih vedenjih in praksah in več prakticirajo dobre prakse za ohranitev zdravja. So bolj poučeni o zdravstvenem sistemu, pravicah, uporabljajo preventivne in specialistične programe zdravstvene obravnave, kar ima svoje učinke zlasti na pojav in obravnavo kroničnih bolezni (povz. Health at a Glance, 2017).

Visoko izobraženi prebivalci Slovenije živijo dlje in so boljšega zdravja kot nižje izobraženi, zato nižje izobraženi prebivalci potrebujejo dodatno pozornost, da bi lahko izkoristili svoje potenciale, aktivno prispevali družbi in dočakali zdravo starost (NIJZ, 2018).

KADRI V ZDRAVSTVU

V Sloveniji smo na področju števila zaposlenih zdravstvenih delavcev in delavcev v sociali pod povprečjem držav OECD s 6,3 zaposlenega na 1000 prebivalcev (Graf 4).

GRAF 4: Employment in health and social work as a share of total employment, 2000 and 2015 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 151).

Naši kadrovski normativi so zelo nizki in z zaposlovanjem kadrov ne sledimo razvitim državam in posledično se tako soočamo z večjimi težavami z obvladovanjem zdravstvenih in socialnih problemov dolgožive družbe. Podobna situacija je s številom zdravnikov (Graf 5).

GRAF 5: Practising doctors per 1000 population, 2000 and 2015 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 153).

Pri številu medicinskih sester na 1000 prebivalcev smo na spodnji meji razvitih držav (Graf 6), vendar je podatek zavajajoč glede na realno stanje. Pomemben podatek za razumevanje Grafa 6 je, da je skladno z Direktivo 2013/55/EU za regulirane poklice izobraževanje za poklic medicinske sestre regulirano na visokošolski ravni. Direktiva vključuje minimalne pogoje za izobraževanje naslednjih zdravstvenih poklicev: zdravniki, zobozdravniki, medicinske sestre, babice in farmacevti.

V Sloveniji omenjeno Direktivo upoštevamo za vse navedene poklice, razen za medicinske sestre. Dejansko je v sistemu le 2,5 diplomirane medicinske sestre na 1000 prebivalcev, preostali 6,3 na 1000 prebivalcev so kadri s končano srednješolsko izobrazbo programa zdravstvena nega, ki po končanem strokovnem izpitu pridobijo strokovni naslov tehnik zdravstvene nege in se jih umešča v prvo od štirih ravni kompetenc v zdravstveni negi. Ravni kompetenc so: 1. tehnik zdravstvene nege, 2. diplomirana medicinska sestra splošne smeri, 3. diplomirana medicinska sestra specialistka, 4. magistrica/doktorica zdravstvene nege/zdravstvenih ved s kompetencami za napredne oblike dela v zdravstveni obravnavi. Več o ravneh kompetenc lahko preberete v Skela Savič (2017).

GRAF 6: Practising nurses per 1 000 population, 2000 and 2015 (or nearest year). Vir: Health at a Glance 2017 (stran 161).

Slovenija tako prikazuje napačne podatke o kadrih, ki jih lahko z Evropsko direktivo umeščamo v kategorijo »medicinske sestre« oz. ne doda opombe, ki bi pojasnila skupno število kadra v zdravstveni negi. Tehnik zdravstvene nege ni nosilec zdravstvene nege, nima licence za poklic, zato je preštevanje pomembno razumeti kot v primerih zobozdravnikov, ko višje dentiste (danes jih ne izobražujemo več) ne štejejo v kategorijo zobozdravnikov, ali primer Nemčije, ko zdravnikove asistente ne štejejo v kategorijo zdravniki.

Realno v Sloveniji zelo primanjkuje diplomiranih medicinskih sester in te množično zapuščajo slabo plačana in neurejena delovna mesta.

V njihove kompetence nenehno vstopajo tehniki zdravstvene nege, kar za obe skupini predstavlja velik stres in nevarnost za kakovostno zdravstveno obravnavo pacientov. Številne mednarodne raziskave so pokazale pomen stopnje izobrazbe medicinskih sester za zniževanje smrtnosti pacientov in incidentov, vendar slovenski zdravstveni management in Ministrstvo za zdravje žal tem usmeritvam ne sledita in še vedno se večinsko zaposluje srednješolsko izobražen kader v zdravstveni negi.

DOLGOŽIVOST JE DEJSTVO, NA KATEREGA SE JE TREBA PRIPRAVITI

Zbrani podatki publikacije »Health at a Glance« (2017) nas ponovno opozorijo, da je dolgoživost dejstvo, na katerega se moramo ustrezno pripraviti tako znotraj zdravstvenega in socialnega sektorja in obema nameniti več denarja in več kadrov. Zdravje državljanov oblikujejo tudi drugi dejavniki, kot so delovno in bivalno okolje, stopnja izobrazbe, brezposelnost, delovni pogoji, idr. Na to področje opozori tudi slovenska analiza Neenakosti v zdravju v času ekonomske krize (NIJZ, 2018).

Zaključimo lahko, da zdravje družbe dejansko sega v vse družbene sektorje in mora imeti v politični perspektivi razvoja države ključno razvojno mesto. Brez zdrave družbe ne bo mogoče graditi države, ki bi se umeščala med najbolj razvite države sveta.

Zato se na zdravje in zdravstveni sistem ne sme gledati kot ekonomsko kategorijo, temveč kot kategorijo, ki prinaša družbeno blaginjo, seveda ob upoštevanju učinkovite rabe vseh potrebnih resursov.

Prihodnost učinkovite zdravstvene politike je v upoštevanju socialnih in družbenih determinant zdravja, vlaganju v stroškovno učinkovite intervencije za krepitev zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in družbi ter v preprečevanju in obvladovanju kroničnih obolenj in postavitvi sistemov dolgotrajne in palitivne oskrbe. Za vse navedeno je nujen dialog o strategiji razvoja zdravstva, kadrovski in finančni politiki v zdravstvu tako na nivoju strokovnjakov, kot zdravstvenih managerjev, ki bo odgovorila na izzive, ki so pred nami.

Zdravje ljudi mora postati apolitična tema, o kateri se dogovarjamo brez elitizma, v interesu zdravja državljanov, vezivno tkivo naj bo med poklicno sodelovanje in spoštovanje.

dr. Brigita Skela Savič je znanstvena svetnica in profesorica na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Njen prispevek je bil objavljen na spletnem portalu Metina lista

116 replies
 1. Ozella Parbo
  Ozella Parbo says:

  Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I would like to look extra posts like this.

 2. data recovery Szczecin
  data recovery Szczecin says:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there any manner you may remove me from that service? Thanks!

 3. Situs S128
  Situs S128 says:

  There are certainly plenty of details like that to take into consideration. That may be a nice point to carry up. I provide the ideas above as general inspiration however clearly there are questions like the one you convey up where the most important factor will probably be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged round things like that, however I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 4. soccer bet prediction
  soccer bet prediction says:

  You can certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart.

 5. to rent a private yacht dubai
  to rent a private yacht dubai says:

  I?¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this information So i?¦m glad to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most without a doubt will make sure to don?¦t disregard this site and give it a look on a constant basis.

 6. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much no doubt will make certain to do not overlook this web site and give it a look regularly.

 7. inventhelp wiki
  inventhelp wiki says:

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

 8. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 9. Real Estate Trinidad
  Real Estate Trinidad says:

  Thank you for any other magnificent article. The place else may anyone get that type of info in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such info.

 10. wholesale hemp buds
  wholesale hemp buds says:

  Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great post.

 11. car insurance quote Geico
  car insurance quote Geico says:

  Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 12. stomatologija
  stomatologija says:

  I will right away clutch your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 13. pestana hotels
  pestana hotels says:

  I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 14. buy sleepwear online
  buy sleepwear online says:

  Wonderful work! That is the type of information that should be shared across the web. Disgrace on the search engines for no longer positioning this publish upper! Come on over and discuss with my site . Thank you =)

 15. amica insurance
  amica insurance says:

  My spouse and i were very comfortable that Albert could carry out his homework through the ideas he came across from your own blog. It is now and again perplexing to simply possibly be freely giving concepts which often the rest could have been selling. Therefore we know we have you to give thanks to for this. All of the explanations you made, the easy website navigation, the friendships you will make it possible to foster – it’s got mostly unbelievable, and it is letting our son in addition to the family consider that that article is brilliant, and that is very essential. Thanks for all the pieces!

 16. get instagram blue badge services
  get instagram blue badge services says:

  Its such as you learn my thoughts! You seem to know a lot about this, such as you wrote the ebook in it or something. I think that you just could do with some p.c. to force the message home a bit, however instead of that, that is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 17. Domain Registration
  Domain Registration says:

  I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 18. Guilford CT Limo service
  Guilford CT Limo service says:

  Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 19. 메이저놀이터
  메이저놀이터 says:

  I just couldn’t depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 20. 먹튀사이트
  먹튀사이트 says:

  obviously like your web site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth on the other hand I¦ll definitely come back again.

 21. 먹튀신고
  먹튀신고 says:

  I get pleasure from, cause I discovered exactly what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 22. sexy swinger
  sexy swinger says:

  hello there and thanks on your information – I’ve definitely picked up something new from proper here. I did then again expertise several technical points the usage of this web site, since I skilled to reload the site lots of instances previous to I may just get it to load correctly. I have been brooding about if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading circumstances occasions will very frequently impact your placement in google and can damage your quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can glance out for much extra of your respective exciting content. Make sure you replace this again very soon..

 23. Watch Kawach
  Watch Kawach says:

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 24. walnut meal
  walnut meal says:

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 25. Buy Tramadol 50mg Online
  Buy Tramadol 50mg Online says:

  I’m often to blogging and i actually appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and preserve checking for brand spanking new information.

 26. grundfos water pump supplier
  grundfos water pump supplier says:

  I am now not sure where you’re getting your info, however great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thank you for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 27. Valencia
  Valencia says:

  Thanks for another informative site. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal method? I have a mission that I’m just now working on, and I’ve been at the glance out for such info.

 28. cctv supplier malaysia
  cctv supplier malaysia says:

  Needed to create you that little observation just to thank you so much yet again with the extraordinary pointers you’ve discussed at this time. This has been quite wonderfully generous of you to make unreservedly precisely what a number of us could have made available for an ebook to get some cash on their own, mostly considering that you could have done it if you desired. These secrets in addition acted like the great way to know that the rest have a similar zeal similar to my own to find out a little more pertaining to this condition. I think there are numerous more pleasant situations in the future for folks who see your blog.

 29. abogados
  abogados says:

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 30. Define contrarian investing
  Define contrarian investing says:

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 31. digital marketing agency near me
  digital marketing agency near me says:

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My website is in the very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

 32. pinjaman koperasi
  pinjaman koperasi says:

  Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 33. cheongsam and qipao
  cheongsam and qipao says:

  I?¦m no longer positive the place you’re getting your information, however great topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 34. autogate system malaysia
  autogate system malaysia says:

  naturally like your website but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 35. grundfos malaysia
  grundfos malaysia says:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 36. here
  here says:

  Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 37. click
  click says:

  Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, great written and include almost all vital infos. I would like to see extra posts like this .

 38. (evropski univerzitet|brcko|privatni)
  (evropski univerzitet|brcko|privatni) says:

  I am only commenting to make you understand of the perfect experience my friend’s child obtained using your web site. She realized many issues, with the inclusion of what it is like to possess an ideal giving mood to let other individuals quite simply learn a variety of very confusing issues. You undoubtedly exceeded her expected results. Thanks for giving these necessary, safe, revealing as well as easy tips on your topic to Gloria.

 39. brcko
  brcko says:

  I’m typically to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for brand spanking new information.

 40. افلام رعب
  افلام رعب says:

  I carry on listening to the rumor talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 41. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I¦ll immediately snatch your rss feed as I can’t in finding your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 42. Body Corporate Automatic Gates
  Body Corporate Automatic Gates says:

  After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 43. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  certainly like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality however I’ll definitely come again again.

 44. Joker123 online
  Joker123 online says:

  It’s in reality a great and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 45. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  An attention-grabbing discussion is worth comment. I feel that you should write more on this topic, it may not be a taboo subject however usually individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 46. Handyman Marietta Ga
  Handyman Marietta Ga says:

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 47. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 48. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 49. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  I was curious if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 50. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  I’ll immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 51. atacado de roupas
  atacado de roupas says:

  Hi! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 52. infrared flame detector
  infrared flame detector says:

  I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects you write related to here. Again, awesome website!

 53. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  I do agree with all the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 54. real rhino horn for sale
  real rhino horn for sale says:

  Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Great job.

 55. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 56. click here
  click here says:

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 57. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you make running a blog glance easy. The full look of your web site is magnificent, as smartly as the content material!

 58. rglobalcar
  rglobalcar says:

  Whats up very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I am glad to find so many useful information here within the put up, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

 59. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Kudos

 60. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 61. see this
  see this says:

  I simply want to say I’m newbie to blogs and actually savored your web blog. Very likely I’m going to bookmark your website . You really come with wonderful posts. Cheers for sharing with us your blog.

 62. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 63. Joker123 online
  Joker123 online says:

  hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 64. iphone reparatie
  iphone reparatie says:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!

 65. nokia repair parts
  nokia repair parts says:

  Good V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 66. Daftar judi Joker123
  Daftar judi Joker123 says:

  Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 67. check my site
  check my site says:

  I simply want to mention I am just new to blogs and seriously savored you’re blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You absolutely have amazing posts. Kudos for sharing with us your website.

 68. order cartridges online
  order cartridges online says:

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I hope to present one thing back and aid others such as you aided me.

 69. malaysia online shopping
  malaysia online shopping says:

  Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!

 70. Talk to a doctor online
  Talk to a doctor online says:

  What i do not realize is actually how you are not actually much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 71. 출장마사지
  출장마사지 says:

  I just couldn’t depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often to check up on new posts

 72. online
  online says:

  It is really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 73. Daftar Agen VivoSlot
  Daftar Agen VivoSlot says:

  Hey! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous job!

 74. VivoSlot
  VivoSlot says:

  Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

 75. Judi VivoSlot
  Judi VivoSlot says:

  I was curious if you ever thought of changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.