Entries by mf

Zita Gurmai svari pred vzponom orbanovske desnice

Predsednica PES Women in madžarska političarka Zita Gurmai z izkušnjo orbanovske politike v svoji domovini poudarja, da je SD edina alternativa vzponu skrajne desnice v Sloveniji. Zita Gurmai je tudi poslanka madžarskega parlamenta, zato “iz prve roke ve, kaj današnja desnica na Madžarskem počne s človekovimi pravicami in kako funkcionirajo voditelji, kot je Orban.”

Voditeljica ženske organizacije Stranke evropskih socialistov ugotavlja, da se “orbanizacija v Evropi dviguje”. Zato po njenih besedah “ne smemo dovoliti, da ksenofobija, rasizem, diskriminacija in protievropske ideje prevladajo.” Zdaj moramo bolj kot kadarkoli “zaščititi manjšine, revne, zatirane in ženske, vse, ki jih orbanovska politika obravnava kot drugorazredne državljane.”

Predsednica Ženske skupine Stranke evropskih socialistov je v imenu PES Women podprla današnjo izjavo predsednika Socialnih demokratov mag. Dejana Židana, ki je komentiral podporo Viktorja Orbana Janševi SDS na njeni današnji volilni konfenciji. Židan je poudaril, da ima Slovenija dve možnosti: “da se razvija po logiki,…

Slovenci v sosedstvu in po svetu ter manjšine pri nas

Slovenci v sosedstvu in po svetu
ter manjšine pri nas

Izven meja Republike Slovenije živi 500.000 Slovenk in Slovencev. Skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce je ustavna kategorija, zato Republika Slovenija skrbi za Slovence zunaj svojih meja ter pospešuje njihovo sodelovanje predvsem na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, gospodarskem, športnem in drugih področjih.

Italijanska in madžarska narodna skupnost sta konstitutivni element slovenske državnosti, zato jima je treba omogočiti razvoj v demografskem, socialnem, kulturnem in ekonomskem smislu, sicer bosta vse bolj podvrženi procesom asimilacije in sčasoma obsojeni na izginotje. Romska etnična skupnost je na številnih področjih v izrazito marginaliziranem položaju, zato bomo s ciljnimi ukrepi izboljšali njihovo socialno vključenost. Prav tako bomo nadaljevali prizadevanja za ureditev pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov) v Republiki Sloveniji v skladu z Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov

Varnost

Varnost

Nova varnostna tveganja zahtevajo stalno prilagajanje varnostne in obrambne politike, da se bo lahko Slovenija sposobna obraniti in zavarovati pred vsemi oblikami groženj, kot so kibernetski napadi, terorizem in podnebne spremembe.

Zato potrebujemo vzdržen in učinkovit sistem za zagotavljanje varnosti ljudi in države, vključno s sodelovanjem v sistemu kolektivne varnosti v Evropi in svetu. Kot majhna država z omejenimi viri moramo za obvladovanje sodobnih varnostnih groženj ustvariti sinergije med Slovensko vojsko, sistemom zaščite in reševanja ter odkrivanja in preprečevanja varnostnih tveganj, da ustvarimo in usposobimo odzivno in učinkovito zaščito države in njenih ljudi.

Cilj:

Aktivna vloga Slovenije za mir in varnost v Evropi in svetu

Slovenija je utemeljena na temeljni in trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe, politiku miru in sodelovanja, spoštovanja svobode posameznika, naroda in enakopravnosti držav, skladno z mednarodnim pravom in mednarodnimi načeli. Kot miroljubna država, ki mir razume kot cilj in  sredstvo za napredek, blaginjo in razvoj človekovih pravic, si prizadevamo za odgovorno

Aktivna in napredna zunanja politika

Aktivna in napredna zunanja politika

Slovenija mora za zaščito političnih, gospodarskih in varnostnih interesov in za večji vpliv na globalni znanstveni, kulturni in socialni razvoj razviti bistveno aktivnejšo mednarodno politiko.

Okrepiti moramo prizadevanja za uspeh evropskega projekta, vključno s soglasjem o spremembah v EU, tako da bo ta učinkoviteje odgovarjala na pričakovanja svojih državljanov.

Krizna žarišča, migracije, terorizem, nacionalizem, podnebne spremembe in drugi globalni izzivi terjajo odločno zunanjo politiko in oblikovanje progresivnega zavezništva držav, sposobnega za spopadanje s temi izzivi. Ustvarjanje pogojev za mir, varnost in sodelovanje ter varovanje človekovih pravic in svoboščin je edino orožje zoper kratkovidno ekstremistično politiko.

Cilj:

Močna in ugledna Evropska unija, navznoter in navzven

Zagovarjamo koncept pametne integracije za krepitev evropskega razvoja, blaginje in varnosti: poglabljanje skupnih evropskih politik na varnostnem in obrambnem področju, na področju fiskalne koordinacije in socialnih zadev. Tako okrepljena Evropa bo odporna proti zunanjim izzivom in bo

Red, varnost in boj proti kriminalu

Red, varnost in boj proti kriminalu

Področje notranjih zadev je v zadnjem obdobju prejelo več finančnih sredstev za svoje delo. Na področju učinkovitejšega odkrivanja gospodarske kriminalitete je bil leta 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Obsežen medresorski projekt je v času svojega delovanja dosegel pomembne rezultate, vendar po dveh letih delovanja ni bila izvedena evalvacija projekta.

Evalvacija in korekcija projekta NPU je zaradi tega nujna za učinkovitejše delo na področju odkrivanja gospodarske in kibernetske kriminalitete.

Širjenje policijskih pooblastil, čemur smo bili priča v tem mandatu, ni pravi odgovor na učinkovitejši boj zoper kriminaliteto in za večjo varnost policistov. Bolj se je treba usmeriti v delo v skupnost, za varnost policistov pa poskrbeti z ustreznimi znanji in samozaščitni ukrepi ter potrebno zaščitno opremo. Policijsko delo je treba permanentno prilagajati novodobni kriminaliteti, ki jo je treba spremljati z sodobnimi oblikami kriminalistično-obveščevalnega dela in jo ob uporabi ustreznih kriminalistično-analitičnih orodij po možnosti tudi predvidevati. V vseh segmentih

Krepitev pravne države in zaupanja vanjo

Krepitev pravne države in zaupanja vanjo

Naš pravosodni sistem je v zadnjih letih bistveno zmanjšal sodne zaostanke in sedaj tisti, ki iščejo pravico na naših sodiščih, do nje v povprečju pridejo v razumnem roku. Težava te v povprečju izboljšane slike je v tem, da so bremena na sodiščih razporejena v neenakomerno.

Poleg tega so posamezni pretekli ekscesni primeri v sodstvu, tožilstvu, pravobranilstvu in notariatu močno načeli  ugled pravosodnega sistema posledično je javno zaupanje vanj danes na nezavidljivo nizki ravni. Občutek ljudi, da v posamičnih sodnih in predsodnih postopkih ni pravičnih zaključkov (zaradi zastaranj primerov, procesnih napak, izmikanja obravnav, skrivanja premoženja ipd.), je ena temeljnih težav in izzivov, s katerimi se bomo soočili.

Socialni demokrati moramo predstavljati tisti del politike, ki pravosodnega sistema dodatno ne spodkopava ali ga celo označuje za krivosodje. To pa ne pomeni, da posameznih ravnanj v pravosodju politika ne sme ocenjevati in o tem oblikovati svojih argumentiranih stališč in morebitnih predlogov.

Zmanjševanje sodnih zaostankov. Vir: Vrhovno sodišče RS, 2018

Cilj:

Urbani, lokalni in regionalni razvoj

Urbani, lokalni in regionalni razvoj

Lokalna samouprava predstavlja največjo možnost neposrednega sodelovanja ljudi pri javnih zadevah. Kljub veliki razdrobljenosti Slovenije na občine je Slovenija ostala najbolj centralizirana država v Evropski uniji.

Še vedno ni uresničena zaveza o vzpostavitvi regij, da se na ravni večjih pokrajinskih enot optimira izvajanje javnih storitev in dosega skladnejši regionalni razvoj. Razlike v razvitosti slovenskih regij kažejo nujo, da se k regionalnemu razvoju ponovno pristopi na sistematičen način z ustrezno politično prioriteto.

Cilj:

Mesta kot pospeševalniki razvoja

V sodobnem svetu mesta vse bolj prevzemajo vlogo načrtovalcev razvoja in s tem postajajo eni od osrednjih ustvarjalcev trendov. Nove tehnologije in evidentne družbene potrebe pri zadovoljevanju potreb ljudi kažejo potrebo po povečanju inovativnosti pri zagotavljanju urbanih rešitev. V Sloveniji je bilo področje urbanega razvoja izrazito prezrto. Za večjo kakovost življenja, optimalno uporabo virov, pospeševanje razvoja in dostopnosti storitev ter obnovo mest potrebuje Slovenija novo urbano politiko.

Ukrepi:

  • Spodbujanje

Boljše strateško vodenje države

Boljše strateško vodenje države

Kompleksnost političnih izzivov danes namreč terja izrazito horizontalno načrtovanje politik, saj je na vrsti področij rezultate mogoče dosegati samo s povezanim delom na ravni celotne vlade, državne uprave in javnih služb.

Zato se bomo usmerili v boljše upravljanje, uvajanje menedžerskih metod vodenja, razvoj poslovne kulture v javni upravi, prenovo organizacijskih oblik in gospodarnejše upravljanje nepremičnin in premoženja. Prenovili bomo socialno partnerstvo v javni upravi, ker so zadovoljni, motivirani in kompetentni javni delavci ključ do uspešne države.

Cilj:

Programski proračun za učinkovito in pregledno načrtovanje

V Sloveniji ni uveljavljeno programsko načrtovanje proračuna, po katerem javno financiranje vedno zasleduje določen programski cilj, opredeljen z zakonodajo ali razvojnimi dokumenti, da se doseže optimalni učinek glede na vložena javna sredstva. Odgovornost do javnih financ ni le v tem, da ohranjamo njihovo dolgoročno vzdržnost, pač pa da se sredstva porabljajo tam in tako, da dosegajo največji učinek. S programskim proračunom, pri katerem se upoštevajo

Javna uprava v službi ljudi

Javna uprava v službi ljudi

Jedro dobre javne uprave je v pristopu do ljudi. Uporabnike mora javna uprava nagovoriti na prijazen, a hkrati zakonit in učinkovit način.

Nevarnosti za razvoj tega potenciala so predvsem težnje, da bi Slovenijo logistični tokovi obšli. Od tedaj, ko je bil nekoč v Sloveniji v načrtih EU zgolj 5. koridor,  do danes, ko je v jedrnem omrežju skoraj celoten prometni križ, so se potrebe po izboljšavah v infrastrukturi potrdile kot nujne in kot priložnost za nova delovna mesta.

Enako velja tudi v primeru razmerja države do njenih organov. Med glavnimi izzivi Slovenije so zato jasna regulacija, novi načini (ne)reguliranja, učinkovite in prijazne javne storitve in vse bolj mrežno – globalno povezovanje. Vse našteto je bistvenega pomena za odzivno in ljudem prijazno delovanje javne uprave.

Cilj:

Uporabniku prijazne javne storitve

Slovenija ima razvit sistem javnega servisa, ki ga bomo nadgradili z novimi pristopi pri upravljanju in zagotavljanju javnih storitev, da bodo storitve za ljudi prijazne, dostopne in učinkovite. Poseben izziv in priložnost prinaša digitalizacija, ki omogoča razvoj prijazne uporabniške

Nizkoogljična energetika in zanesljiva oskrba z energijo

Nizkoogljična energetika in zanesljiva oskrba z energijo

Slovenija ima razvito infrastrukturo, zanesljivo oskrbo in razmeroma dobro produkcijsko strukturo. Razvijamo lastne tehnologije in znanje tudi izvažamo. Ob izrabi domačega potenciala in domačih virov energije je lahko Slovenija še naprej država z visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe, kar je lahko tudi gonilo gospodarske rasti, hkrati pa državljanom omogoča, da živijo v čistem in zdravem okolju, ki jim omogoča trajnosten način življenje.

Slovenija ima pomembne potenciale v biomasi (več kot polovico našega ozemlja pokriva gozd), geotermalni energiji in siceršnji toploti okolja, sončni energiji in v (določeni meri) še v hidro energiji in energiji vetra. V Sloveniji ni odkritih večjih količin nafte in tudi izkoriščanje naravnega plina je na razmeroma nizki ravni. Hkrati je tudi težko zagotavljati nove proizvodne kapacitete, ker so pogosto povezane z zahtevnimi posegi v okolje. Z ustreznim razvojem sektorja oskrbe z električno energijo se ponujajo priložnosti za gospodarski preboj Slovenije, saj lahko prebivalstvu in gospodarstvu zagotavlja trajnostne, sprejemljive