Novice o stališčih in dejavnosti Socialnih demokratov.

SD: Referendum o pravicah istospolnih je nedopusten

Skupina 23 poslancev strank ZL, DeSUS, SD in ZaAB je v ponedeljek, 23. marca 2015 v parlamentarni postopek vložila predlog sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi skupaj z zahtevo za sklic izredne seje. Tako bi preprečili referendum, na katerem bi večina odločala o pravicah manjšine. Omenjeno novelo, ki pravice istospolnih parov izenačuje s pravicami raznospolnih, je DZ v začetku marca sprejel z 51 glasovi za in 28 glasovi proti. Koalicija Za otroke gre pa je na to vložila pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o noveli.

Odločanje o človekovih pravicah istospolnih, kot jim jih daje novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je nedopustno, saj gre v primeru te novele za odpravo obstoječe sistemske diskriminacije. Razlog za spremembo definicije zakonske zveze v omenjeni noveli je po njegovih besedah popolna izenačitev istospolnih parov z raznospolnimi, tako glede pravic kot dolžnosti. S sprejetjem novele bodo pridobili vsi, nihče pa ni nič izgubil. Vsi argumenti, ki jih navajajo nasprotniki novele, so neresnični in namenjeni le širjenju neupravičenega strahu.

V strankah ZL, DeSUS, SD in ZaAB ostro obsojamo uporabo sovražnega govora in širjenje neresnic, ki jih ob zagovarjanju referenduma poslužuje Katoliška cerkev s podporo NSi in SDS. Poslanci so omenjeno zahtevo vložili v ponedeljek 23. marca, na prvi dan zbiranja podpisov za razpis referenduma, ki je tudi prvi zakonsko možni dan, ko lahko zahtevo vložijo. Stranke podpisnice ne želimo po nepotrebnem obremenjevati pobudnikov referenduma in upravnih enot, zato si želimo, da o našem predlogu Državni zbor odloči čim prej. Zahtevo je podpisalo vseh šest poslancev ZL, prav tako vseh šest iz SD in vsi štirje iz ZaAB, prav tako pa tudi sedem od desetih poslancev DeSUS.

Poslanec SD Matjaž Nemec je na ponedeljkovi skupni novinarski konferenci pojasnil, da so podpisi pod zahtevo dolžnost, ki presega politične odločitve, saj gre za odgovornost do človekovih pravic kot najvišjega postulata demokracije. “Človekove pravice niso last politike, niso last družbene klime in niso last ustavnega sodišča,” je dejal Nemec. Za njih po njegovih besedah nista sprejemljiva barantanje in manipuliranje o človekovih pravicah. “Kot sopodpisniki želimo s to odločitvijo postaviti jasen demokratičen mejnik naši družbi, ki naj jasno pove, da človekove pravice niso pravice privilegiranih, temveč pravice vseh, čisto vseh, tudi istospolno usmerjenih,” je poudaril poslanec SD. Če DZ razpis referenduma na podlagi vložene zahteve 23 poslancev zavrne, se lahko njegovi predlagatelji obrnejo na ustavno sodišče. Če DZ tega ne stori, pa referenduma ne more preprečiti nihče.

Predstavniki strank ZL, DeSUS, SD in ZaAB, ki predlagajo, da DZ izglasuje nedopustnost referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi, so nato v torek, 24. marca s stranko SMC usklajevali nekatera procesna vprašanja, zaradi katerih bi lahko predlog sklepa dopolnili. Končne odločitve še ni, so pa pozdravili oblikovanje koalicije, ki si prizadeva za ureditev pravic istospolnih. Predstavnikih petih parlamentarnih strank so se sestali na pobudo poslancev iz vrst SMC. Ti so novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih na glasovanju v DZ podprli, pod predlogom sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma, ki ga je skupaj z zahtevo za izredno sejo DZ vložila skupina 23 poslancev iz ZL, DeSUS, SD in ZaAB, pa njihovih podpisov ni. V poslanski skupini SMC so na sestanku udeležence seznanili z razlogi, zakaj podpisov niso prispevali, saj ocenjujejo, da je treba nekatere zadeve v detajlih še dopolniti in izpeljati na drugačen način. Vse stranke se sicer strinjajo, da vsebinsko zadeva ni dopustna, da to ni predmet, o katerem bi se moralo povprašati ljudi na referendumu.

Poslanec SD Matjaž Nemec je ob tem pozdravil “to novo koalicijo, ki podpira to, da bi se uredile pravice istospolno usmerjenih”. “Koalicija za podporo spremembi zakona se povečuje, danes smo se prvič sestali v tako široki zasedbi,” je pojasnil Nemec. Po Nemčevih besedah se trudijo, da skupaj najdejo način, kako priti zadevi do dna. Nemec pričakuje, da se bodo dokončno uskladili v kratkem. Pri iskanju rešitev pa morajo biti po njegovih besedah previdni, saj tovrstnega primera, po katerem bi se zdaj zgledovali, še ni bilo. Odprto vprašanje je, kako zaustaviti zbiranje podpisov za razpis referenduma, ki se je začelo v ponedeljek, česar že vložen predlog ne vsebuje. Argumentacija bi bila pomembna predvsem, če se primer znajde pred Ustavnim sodiščem.

Stališče poslanske skupine Socialnih demokratov do referenduma o ZZZDR:

Podpisi Socialnih demokratov pod sklep o nedopustnosti za referendum o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih niso izbira. So dolžnost, ki presega politično odločitev. Gre za odgovornost do človekovih pravic kot najvišjega postulata demokracije. Danes se moramo izogniti presojam na podlagi kaj kdo čuti, misli, si predstavlja ali verjame, kdo naj ima privilegij imeti določeno pravico, kdo ne. Človekove pravice niso last politike. Niso last družbene klime. Niso last ustavnega sodišča, ne tistih, ki mislijo, da so te pravice boniteta samo tistih, ki ustrezajo njim sprejemljivim družbenim normam.

Varstvo človekovih pravic presega zgolj pravno, ustavno kategorijo. Je pokazatelj, merilo demokratičnosti družbe, je ogledalo njene zrelosti. Je dediščina, ki jo bomo zapustili našim otrokom. Ti nas ne bodo presojali po tem, koliko smo zakonov smo sprejeli, katera politična opcija je bila na oblasti, koliko političnih manevrov smo bili sposobni navreči, kolikim se obraniti. Sodili nas bodo po tem, ali smo znali in zmogli narediti kar je bila in ostaja naša dolžnost; to je zagotoviti polnopravno varstvo in življenje človekovih pravic za vse naše državljanke in državljane. Ne glede na njihove osebne okoliščine. Zato za nas ni sprejemljivo barantanje, manipuliranje o človekovih pravicah. Socialni demokrati smo zato odločeni narediti konec predsodkom. Kot sopodpisniki želimo s to odločitvijo postaviti jasen demokratičen mejnik naši družbi, ki naj jasno pove, da človekove pravice niso pravice privilegiranih temveč pravice vseh, čisto vseh tudi istospolno usmerjenih.

Mag. Tanja Strniša: “Slovenija je zavezana trajnostnemu kmetijstvu in ohranjanju naravnih virov.”

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša je nagovorila udeležence posveta z naslovom »Slovenska rastlinska genska banka v letu 2014«, ki je potekal na Kmetijskem inštutitu Slovenije. Državna sekretarka Strniša je poudarila, da je posvet organiziran z namenom, da bi podrobneje osvetlili vlogo nacionalne rastlinske genske banke in izmenjali stališča o pobudah za razširitev dejavnosti na področju ohranjanja rastlinskih genskih virov in prihodnjem sodelovanju javnih ustanov, pridelovalcev in nevladnih organizacij. V Sloveniji in predvsem na ministrstvu pristojnem za kmetijstvo, je področje ohranjanja genskih virov začrtano med strateškimi usmeritvami in temu bomo tudi v prihodnje posvečali pomembno skrb.

Vizija in cilji razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje hrane so namreč opredeljeni v smislu trajnostnega kmetijstva, s čimer se vzdržuje tudi biotska raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst in ohranja tla ter njihovo rodovitnost ob varovanju naravnih razmer za življenje v tleh, vodi in zraku. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zaveda, da zbiranje in ohranjanje rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo predstavljajo dragoceno naravno in kulturno dediščino. So osnovni vir raznolikosti in raznovrstnosti za izboljševanje gojenih rastlin s pomočjo selekcije in žlahtnjenja in so bistvenega pomena za prilagajanje nepredvidljivim podnebnim spremembam. Genski viri so pomembni za raziskave in se preko mednarodnih povezav vključujejo v svetovno zakladnico genske raznovrstnosti.

Dejstvo je, da so smo priča t.i. genski eroziji, torej zmanjševanju genskih virov za prehrano in kmetijstvo tako na nacionalni kot globalni ravni, kar se je začelo dogajati s specializacijo in intenziviranjem rastlinske kmetijske pridelave že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Zavedanje o ohranjanju in pomembni vlogi genskih bank se zrcali tudi v mednarodnem kontekstu, npr. FAO v priporočilih o preskrbi s hrano, spodbuja prav k nacionalni finančni podpori javnim programom žlahtnjenja rastlin, k preskrbi s semenom za lastno proizvodnjo hrane rastlinskega izvora in k biotski raznovrstnosti pri kmetijski pridelavi. V ta okvir sodi tudi uporaba avtohtonih rastlinskih genskih virov pri žlahtnjenju novih sort kmetijskih rastlin.

Ministrstvo je v okviru stalnega financiranja strokovnih nalog v rastlinski proizvodnji v letu 2014 zagotovilo dodatna sredstva tudi za nadaljevanje javnih programov žlahtnjenja (poleg že utečenega tovrstnega financiranja na področju hmeljarstva), in sicer žlahtnjenja krompirja, krmnih rastlin (izbranih vrst trav in metuljnic), zrnatih stročnic, ajde in zelja. Za izvedbo programa žlahtnjenja je letno namenjenih 250.000 evrov sredstev. Prav tako se financira Izvajanje nalog Slovenske rastlinske genske banke in sicer v letu 2014 v skupni vrednosti 155.250 evrov.

Sedanji program dela genske banke je, glede na proračunske omejitve, usmerjen predvsem v ohranitev obstoječih zbirk z osnovnimi podatki o genskih virih, ne pa v sistematično ocenjevanje genskih virov za uporabno vrednost. To bi radi nadgradili v prihodnje in sicer zlasti z identifikacijo tistih rastlinskih genskih virov iz nacionalnih zbirk, ki bi bili primerni za reintrodukcijo oziroma registracijo opuščenih sort za namene trženja. Oživitev nekaterih starih opuščenih sort, ki bodo ustrezale predpisom za vpis na sortno listo v skladu s semenarsko zakonodajo ter vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije je tudi predmet enega od CRP projektov v 2014, ko je bil potrjen triletni projekt »Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelava semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja«, katerega vrednost je 200.000 evrov.

Te sorte naj bi vsaj nekoliko izpopolnile vrzeli na t.i. Seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, ki je podlaga za podpore ukrepu uporabe avtohtonih sort, v okviru PRP-KOPOP in mora omogočati sestavo zadovoljivega kolobarja, kar je sedaj zaradi nepopolnega seznama, precej oteženo. K razmnoževanju genskih virov za nekomercialne namene (torej za ohranjanje le-teh na kmetiji, neposredno uporabo ali za izmenjavo) pa poleg nacionalnih ukrepov oziroma dejavnosti SRGB lahko veliko prispeva tudi civilna pobuda oziroma zadevne dejavnosti v okviru nevladnih organizacij, kot to velja tudi v nekaterih ostalih državah članicah EU.

V zadnjem času se ponovno obuja zanimanje za dediščino lokalno prilagojenih domačih ali udomačenih sort in populacij kmetijskih rastlin in zelenjadnic, kar vodi v preporod pridelovanja, shranjevanja, izmenjave in samooskrbe s semenom predvsem vrtičkarjev, ekoloških ter malih pridelovalcev. To pomeni doprinos k ohranjanju biotske raznovrstnosti in populariziranju vsaj delne samooskrbe slovenskih gospodinjstev z zelenjavo. Državna sekretarka Tanja Strniša je zaključila z besedami, da je Slovenija zavezana trajnostnemu kmetijstvu in ohranjanju naravnih virov. Ohranjanje rastlinskih genskih virov je podlaga za rastlinsko pridelavo in ima poglavitno vlogo pri zagotavljanju prehranske varnosti sedanjim in prihodnjim rodovom.

Minister Veber v spletni klepetalnici MMC RTV SLO

V torek, 24. marca, je bil gost MMC-jeve spletne klepetalnice obrambni minister in podpredsednik SD Janko Veber. Minister za obrambo je v okviru spletnih klepetov z ministri odgovarjal tako na vprašanja povezana z njegovo domnevno zlorabo obveščevalne službe v politične namene, kjer so vojaški obveščevalci preverjali vplive prodaje Telekoma na obrambno varnostni sistem, kot tudi o ideji predsednika evropske komisije Jean-Clauda Junckerja o lastni evropski vojski, o novih nakupih orožja, kot tudi o slovenskem izvozu vojaške opreme v Izrael.

“Za vlado sem pripravil informacijo o vplivu zamenjave lastništva v nacionalnem operaterju na delovanjeobrabnega sistema in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Dokumentu sem dal stopnjo zaupnosti, da se v vladi v miru pogovorimo tudi o vidikih zamenjave lastništva na nemoteno delovanje vseh delov obrambnega resorja tudi v prihodnje. V zaključku informacije predlagamo, da pričakujemo enako raven kvalitete storitev ob enakih ali še nižjih stroških,” je v klepetalnici razložil obrambni minister Veber.

“Ta predlog je iskren, ker je Slovenija ta hip zelo ogrožena zaradi naravnih nesreč, varnostne razmere v naši bližini pa vse slabše. Še posebej se moremo zavedati realne grožnje kibernetskih napadov preko katerih se z vdorom v informacijski sistem lahko destabilizira državo,” je dodal Veber in opozoril, da nameravajo glede odtekanja informacij z ministrstva, kar se je očitno zgodilo v aferi Telekom, “poostriti nadzor nad delovanjem za ozke politične namene.”

Med prioritetami vodenja obrambnega resorja je odpiranje poti slovenskim podjetjem na trge držav članic zavezništva NATO in EU, saj meni, da smo svoje članstvo v zvezi NATO in EU premalo izkoristili za gospodarski razvoj. “S svojo prisotnostjo Slovenske vojske na mednarodnih misijah in operacijah tako v okviru zveze NATO, EU kot tudi OZN zagotavljamo mir in možnost stabilizacije razmer v državah kjer smo prisotni. S tem si omogočamo, da nas sprejmejo kot državo, ki je pripravljena sodelovati z dotično državo tudi po koncu misij. Takrat nastopi možnost novega trga tudi za naša podjetja,” je povedal Veber.

O ideji predsednika evropske komisije, da bi bila lahko evropska unija imela lastne oborožene sile, je Veber menil, da Evropa žal nima enotne zunanje politike, zato je ta ideja težko uresničljiva. “Stališče Slovenije je, da je potrebno proučiti podvajanje EU vojske in enot Nata, torej neke vrste dvonamenskost, ki bo veliko lažje izvedljiva zaradi manjših stroškov. Idejo podpiram, ker to kaže, da se gospod Junker zaveda, da je tudi Evropa lahko ogrožena zaradi nestabilnih razmer na vzhodu, vse večja ogroženost Evrope pa se poraja tudi na njenem jugu,” je zapisal Veber.

Slovenski Amnesty International je lani poleti javno pozval, naj Slovenija takoj sprejme odločitev o ustavitvi nadaljnjega izvoza orožja in druge vojaške opreme v Izrael, saj je po podatkih obrambnega ministrstva Slovenija med letoma 2004 in 2013 v Izrael izvozila za skoraj šest milijonov evrov orožja in druge vojaške opreme. “Legalna prodaja je mednarodno nadzorovana. Zato morajo pristojni organi v mednarodnih organizacijah opraviti svojo nalogo in sprejeti ukrepi, ki bodo preprečevali vojne zločine,” je še klepetalnici MMC-ja odgovoril obrambni minister Veber.

Celoten pogovor z ministom Jankom Vebrom, ki so ga na MMC-ju pripravili v sklopu spletnih klepetov z ministri vlade, si lahko preberete na povezavi: http://skrci.me/LMDuL

Ljubljanski Socialni demokrati podpisali dogovor o sodelovanju v mestni koaliciji

Predsednik Občinske organizacije Socialnih demokratov Ljubljana Marko Koprivc je skupaj z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem in njegovo svetniško listo ter stranko DeSUS podpisal dogovor o sodelovanju v ljubljanski mestni koaliciji. S koalicijsko pogodbo so postavljene prioritete in usmeritve delovanja Ljubljane – te so v smeri zagotavljanja spodbud mladim, ki veljajo za eno najranljivejših skupin v družbi, prav tako tudi zagotavljanju skrbi in kvalitetnega življenja starejših, predvsem pa zagotavljunju pogojev in spodbud za gospodarsko aktivnost ter razvoj, saj vemo, da se tudi Mestna občina Ljubljana sooča s socialnimi težavami ljudi. Za Socialne demokrate v Ljubljani je postavljanje prioritet ključnega pomena. Mesto ni samo infrastruktura, ampak so to ljudje – mladi, starejši, socialno izključeni, ogroženi in seveda vsi, ki v Ljubljani bivajo. Naša dolžnost je, da jim zagotavljamo najboljšo kvaliteto življenja. Ljudje so na prvem mestu in za ljudi je potrebno poskrbeti. V mestni koaliciji smo tri stranke oziroma skupine in vsaka bo morala oddelati svoje. Tako kot imamo na eni strani podobne poglede in ideje, smo si na drugi strani tudi različni, kar se nam zdi dobro za neko novo prihodnost Ljubljane in vseh njenih prebivalcev.

Predsednik Židan: “Napadi na Vebra so poskus diskreditacije ministra, SD in vlade.”

“Socialni demokrati v napadih na obrambnega ministra Janka Vebra vidimo poskus diskreditacije ministra, stranke SD in vlade, vendar pa so argumenti za diskreditacijo slabi,” je po 3. redni seji Predsedstva stranke poudaril predsednik mag. Dejan Židan. Glavni tajnik Dejan Levanič je ob tem zavrnil, da bi SD grozila z izstopom iz koalicije, in dodal, da bi bilo zdaj treba “umiriti strasti”. Židan je po seji predsedstva SD poudaril, da so razpravljavci izrazili enotno podporo ministru za obrambo, ki po njihovem mnenju deluje učinkovito, dobro in zakonito. Zato Židan pričakuje, da bodo tudi ostale koalicijske stranke stopile v bran ministru za obrambo iz vrst SD. Na vprašanje, kaj bomo storili v SD, če bo premier Miro Cerar kljub vsemu predlagal zamenjavo ministra, je Židan odvrnil, da gre za hipotetično vprašanje, na katerega ta trenutek ne odgovarja. Verjame namreč, da je Veber dober in učinkovit minister, ki deluje zakonito in da gre pri napadu opozicije nanj za načrtno diskreditacijo.

Ob tem je Židan izrazil zadovoljstvo, da je seja Odbora DZ za obrambo odprta za javnost, saj je to očitno edina priložnost za soočenje stališč tistih, ki ministra napadejo, in Vebrovih pojasnil. Sicer pa je po njegovih besedah politično ozračje v Sloveniji v tem trenutku “relativno razgreto”. Ob tem je poudaril, da bi se bilo o nesporazumih treba pogovarjati znotraj koalicije in ne preko medijev. V medijih je namreč zaokrožila zlorabljena izjava glavnega tajnika SD, ki naj bi napovedal možnost izstopa SD iz koalicije, če premier ne bi podprl Vebra. Levanič je po seji predsedstva poudaril, da je šlo za nesporazum in da SD ni zagrozila z izstopom iz koalicije. “Zdi se nam zelo pomembno umiriti strasti, da se stvari razčistijo,” je povedal Levanič. Njegova izjava je bila, kot je dejal, vzeta iz konteksta. “Če bi nekdo neupravičeno šel nad našega ministra, v tem primeru Socialni demokrati verjetno ne bi imeli možnosti ostati v koaliciji,” je pojasnil glavni tajnik.

Socialni demokrati proti enostranskim potezam Italije v primeru plinskega terminala v Tržaškem zalivu

V SD se zavedamo potrebe po izgradnji plinskega terminala v severnem Jadranu, a protestiramo proti enostranski odločitvi italijanskih oblasti, ki so izdale okoljevarstveno soglasje za nadaljevanje projekta LNG terminala v Tržaškem zalivu.“Temeljni argument pri odločitvi o lokaciji terminala mora biti skrb za ljudi,” je poudarila predsednica SD Koper mag. Tatjana Magdalenič. “Socialni demokrati se zavedamo pomena diverzifikacije poti in virov za energetsko oskrbo EU,” je na današnji novinarski konferenci pojasnila predsednica SD Koper Magdaleničeva. Kot je opozorila, pa je načrtovana lokacija terminala pri Žavljah pri Trstu problematična zaradi bližine Debelega rtiča, kjer se nahaja otroško in mladinsko zdravilišče, ter Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Zaradi tega v SD zahtevamo, da se slovenska in italijanska vlada skupaj dogovorita glede umestitve terminala.

Da Primorcem ne sme biti vseeno, kaj se dogaja v Tržaškem zalivu, je izpostavil tudi poslanec SD Matjaž Nemec. Socialni demokrati se po njegovih besedah pridružujemo uradnemu pismu, ki ga je slovenska vlada oz. ministrstva za okolje, za zunanje zadeve, za Slovence v zamejstvu in po svetu in za gospodarstvo, prejšnji teden naslovila na uradni Rim in v katerem opozarja na vplive in enostranske posege v ta prostor. Ob tem si želimo, da bi se vsi nadaljnji koraki odvijali usklajeno, “ne želimo pa si plinskega terminala sredi Tržaškega zaliva”.

Socialni demokrati poleg poziva širši javnosti po Nemčevih besedah pozivamo tudi premiera dr. Mira Cerarja, da stopnjuje diplomatski pritisk. To lahko Cerar po mnenju primorskega poslanca SD stori v neposrednem stiku z italijanskim predsednikom vlade Matteom Renzijem in opozori na škodljive vplive takšnega enostranskega dejanja. Kot je poudaril Nemec, bi morala italijanska država v tem primeru vse odločitve sprejeti v soglasju z našo državo. Obenem je poslanec SD Nemec izpostavil tudi vpliv terminala na slovensko manjšino v Italiji. “Vsakič, ko se je Italija na obmejnem pasu lotila večjih infrastrukturnih projektov, se je to namreč dotaknilo tudi življenja naše manjšine,” je še pojasnil poslanec SD.

Celotno izjavo za medije predsednice SD Koper in poslanca SD si lahko ogledate v videoposnetku:

Manjka video

Predsednica SD Koper mag. Tatjana Magdalenič in poslanec SD Matjaž Nemec o plinskemu terminalu v Tržaškem zalivu from Socialni demokrati on Vimeo.

Predsedstvo SD potrdilo sklep o ustanovitvi in vodenju Svetov stranke

Predsedstvo Socialnih demokratov je na seji potrdilo sklep o ustanovitvi in vodenju Svetov stranke. Po 10. Kongresu smo Socialni demokrati zastavili načrt dela s konkretnimi projekti, ki bodo v ospredju naše pozornosti v naslednjih mesecih. Predsednik Socialnih demokratov mag. Dejan Židan pričakuje, da bodo sveti stranke začeli čim prej operativno delovati, saj je potrebno po posameznih področjih zagotoviti nemoteno delovanje in izvajanje programskih izhodišč ter smernic socialne demokracije, ki jih je Konferenca stranke potrdila 28. februarja v Portorožu. Pet ključnih projektov SD zajema skrb za socialno ogrožene, olajšanje položaja srednjega razreda, dobro poslovno okolje, svobodomiseln značaj družbe in prizadevanje za mir.

Za predsednike in predsednice Svetov je Predsedstvo SD potrdilo:

Anja-Kopač-Mrak-500x332

Svet za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: dr. Anja Kopač Mrak

Marjan-Podgoršek-500x332

Svet za finance in gospodarski razvoj: mag. Marjan Podgoršek

Patrick-Vlačič-500x332

Svet za infrastrukturo: dr. Patrick Vlačič

Jernej-Pikalo-500x332

Svet za izobraževanje, znanost in šport: dr. Jernej Pikalo

Bojan-Kontič-500x332

Svet za javno upravo: Bojan Kontič

Samo-Bevk-500x332

Svet za kulturo: Samo Bevk

Tanja-Strniša-500x332

Svet za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: mag. Tanja Strniša

Mirko-Pečarič-500x332

Svet za notranje zadeve: dr. Mirko Pečarič

Janko-Veber1-500x332

Svet za obrambo: Janko Veber

Marinka-Vovk-500x332

Svet za okolje in prostor: dr. Marinka Vovk

Miroslav-Pretnar-500x332

Svet za pravosodje: Miro Pretnar

Milena-Kramar-Zupan-500x332

Svet za zdravje: dr. Milena Kramar Zupan

Tanja-Fajon-500x332

Svet za zunanje zadeve: mag. Tanja Fajon

Aljuš-Pertinač-500x332

Svet za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: Aljuš Pertinač

Veber pojasnil analizo MORS glede Telekoma ter ponovno zavrnil očitke opozicije

Potem, ko je obrambni minister Janko Veber z gradiva MORS o analizi glede Telekomu umaknil oznako interno, je ministrstvo tudi javno objavilo nekaj stransko poročilo. Minister Veber, na katerega letijo očitki opozicije o prekoračitvi pooblastil zaradi zbiranja informacij, ki so ga v OVS opravili glede prodaje Telekoma, je dejal, da se je s predsednikom vlade Mirom Cerarjem dogovoril, da bo razkril gradivo, ki ga je novembra pripravil za vlado, kar je tudi storil. Ministrstvo za obrambo je tako gradivo o zagotavljanju kakovosti telekomunikacijskih storitev za potrebe obrambnega resorja že javno objavilo in ga lahko preberete na povezavi: http://skrci.me/D7SG6

MORS ugotavlja, da nekatere analize privatizacij nacionalnih telekomunikacijskih operaterjev, na primer za Hrvaško, kažejo, da je v teh primerih mogoče pričakovati predvsem “zmanjšanje varnosti komunikacij zaradi uporabe novejših, še ne zadosti zrelih tehnologij IP, ki so ena glavnih tarč kibernetskih napadov”. Mogoče je pričakovati tudi “zmanjšanje razpoložljivosti komunikacij, še zlasti v primeru velikih naravnih in drugih nesreč”, poročilo pa napoveduje tudi “višje stroške uporabe komunikacijskih povezav” in “počasnejše uvajanje nove generacije klicev v sili na 112″.

Ob tem na Morsu pričakujejo tudi “večje težave delovanja omrežij in storitev v primeru posameznih večjih naravnih in drugih nesreč oziroma kriznih situacij”. Opozarjajo pa še na “problem zanesljivosti zagotavljanja kakovosti storitev v informacijskih in komunikacijskih oblakih iz tujine”.

Minister Veber je po objavi gradiva MORS v petek, 20. marca, nastopil v oddaji Odmevi na TV Slovenija, kjer je še dodatno pojasnil podrobnosti in vsebino analize ter ponovno zavrnil vse očitke opozicije kot neutemeljene. Oddajo si lahko ogledate na povezavi: http://skrci.me/nPfa7

Obrambni minister Veber se je odzval tudi na povabilo uredništva 3. programa TV Slovenija in v petek opravil tudi daljši intervju za TV Slovenija, ki ga je vodil novinar Boštjan Veselič. Celoten intervju si lahko ogledate na povezavi: http://skrci.me/tJ9bS

Židan: “Vseh možnosti, ki jih ponuja gozd, še nismo izkoristili.”

Les je ena najpomembnejših naravnih surovin Slovenije, ki je v preteklosti nismo dobro izkoristili. Za to, da bi lesna industrija spet zaživela, bo pomembno sodelovanje med lastniki gozdov in lesarji, do potrošnikov pa bo treba pripeljati izdelke z visoko dodano vrednostjo, je bilo slišati na današnjem posvetu v državnem svetu. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je spomnil, da je Slovenija zelo gozdnata država, vendar vseh možnosti, ki jih ponuja gozd, še nismo izkoristili. Dobro delo z gozdom je po njegovem mnenju sicer premalo, saj se da precej več delovnih mest ustvariti v nadaljnjih korakih – na žagah, kmetijah, v obrtništvu in proizvodnji lesenih hiš.

Spomnil je tudi na zakonske rešitve, ki se obetajo na področju gozdarstva. Novela zakona o gozdovih, ki je v parlamentarnem postopku, predvideva, da prevoznice pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov ne bodo potrebne do konca leta 2016, na ministrstvu načrtujejo tudi podjetje za upravljanje z državnim gozdom, prihodnje leto pa se obetajo dodatne spremembe zakona o gozdovih.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pa je opozoril, da so na koncu gozdno-lesne verige potrošniki. “Kupovati in uporabljati moramo domače lesene izdelke,” je pozval in hkrati dodal, da je danes ves svet naš trg. Po njegovem mnenju je treba iskati niše in oblikovati dobre blagovne znamke. Velik potencial vidi v sodelovanju lesno-predelovalnih podjetij z arhitekti in oblikovalci. “Mladi ljudje so polni idej, povežimo se z njimi,” je dejal minister, ki bi rad videl več lesenih poslovnih in javnih objektov. “Tudi večnadstropne lesene stavbe niso več tabu,” je dejal.

Predsednik državnega sveta Mitja Bervar pa je opozoril, da kljub postopnemu naraščanju sečnje v slovenskih gozdovih kazalci v lesni industriji še vedno niso takšni, kot bi si želeli, zato je treba najti model, kako čim več posekanega lesa v Sloveniji tudi predelati. Tudi on meni, da moramo več pozornosti nameniti dizajnu in trženju izdelkov. “Visoko kakovostni izdelki iz lesa bi lahko postali paradni konj slovenskega gospodarstva,” je dejal.

Generalni direktor direktorata za gozdarstvo na kmetijskem ministrstvu Jošt Jakša se je strinjal, da je pomembna ideja, ki se opredmeti v končnem izdelku, ki nato najde kupca. Z ustrezno končno izdelavo lahko en milijon kubičnih metrov lesa prinese 300 milijonov evrov dodane vrednosti. “Napaka je, da gozdar neha razmišljati o lesu na gozdni cesti, lesar pa mu ne pove, kakšna je potreba po proizvodnji. Za vsak korak potrebujemo znanega kupca, Slovenija pa najbolj šepa pri trženju,” je opozoril.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič glavni neizkoriščeni potencial vidi predvsem v sečnji listavcev in obnovi starih gozdov smreke, opaža pa tudi določene slabosti trenutne organiziranosti slovenskega gozdarstva. Lastniki ne dobijo dovolj podatkov o razpoložljivih izvajalcih za sečnjo in spravilo, ne dobijo pomoči pri prodaji, načrtovanje v gozdarstvu pa ni prilagojeno lastnikom, je opozoril.

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk pa je opozoril, da je v Sloveniji skoraj pol milijona lastnikov gozdov. “Nujno je, da so med seboj povezani,” je dejal. V tej smeri delajo tudi zadruge, ki so pomemben odkupovalec lesa, imajo pa tudi nekaj predelave. Kot dober primer je izpostavil zadrugo Sora-Žiri, ki je dokazala, da se je možno razvijati in širiti tudi v kriznih časih. “Ni vse tako črno, vse je odvisno od ljudi in vizije,” je dejal. Posvet z naslovom Gozd in les – slovensko narodno bogastvo za ponovni zagon lesne industrije organizirajo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in državni svet.

Minister Židan na povabilo župana Rebolja obiskal Moravče ob praznovanju občinskega praznika

Predsednik SD in minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan se je odzval vabilu župana Občine Moravče Martina Rebolja in se v petek, 20. marca, udeležil različnih dogodkov v okviru 20-letnice občinskega praznika. Ob obisku občine Moravče se je najprej srečal z županom, kasneje pa obiskal krajevno Kmečko tržnico in podjetje Termit, ki je lahko marsikomu za zgled. Večinski lastniki so zaposleni in bivši zaposleni, ki so v preteklosti preprečili sovražni prevzem s strani konkurence.

Trenutno zaposlujejo 130 delavcev, lani so jih dodatno zaposlili 27. So pred pričetkom investicije v novo halo in opremo, kar pomeni 80 dodatnih zaposlitev. Po besedah vodilnih nihče od delavcev v družbi nima minimalne plače. Direktor je pojasnil, da v zadnjih treh mesecih lanskega leta nihče ni dobil izplačila, ki bi bilo manjše kot 1.000 evrov neto. Vedno bolj so usmerjeni v izvoz, ki je lansko leto predstavljal 40%, po načrtih pa bo leta 2018 že 60% realizacije. Kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo marsikatero dejavnost v občini Moravče.

 

Minister Židan je obiskal tudi kmetijo Barlič, ki letno proizvede približno četrt milijona kg surovega mleka. Del mleka na kmetiji predelajo v proizvode, Židan pa je med njihovimi izdelki pohvalil enega izmed najboljših jogurtov, kar jih je do sedaj poskusil. V nadaljevanju obiska je podpredsednik Vlade RS skupaj z županom Martinom Reboljem in ravnateljico OŠ Jurija Vege Nušo Pohlin Schwarztbartl popoldne še slavnostno odprl novo Podružnično osnovno šolo na Vrhpolju ter nato zvečer v moravškem kulturnem domu nagovoril občanke in občane na slavnostni akademiji v počastitev praznika Občine Moravče.