Prispevki

Kopač Mrak: Vlada z zakonom v prepoved izvršbe na minimalno plačo in omejitev poplačila stroškov bank

Vlada je na pobudo ministrice za delo dr. Anje Kopač Mrak danes sprejela predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki sta jo skupaj pripravili ministrstvi za delo in pravosodje ter sledi uresničevanju načela socialne države iz 2. člena Ustave in ustrezneje varuje pravico do osebnega dostojanstva ter varnosti iz 34. člena Ustave, s tem, ko jasneje omejuje možnost izvršbe na sredstva, ki so posamezniku absolutno nujne za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb. Osnutek novele skladno s to obljubo predlaga zvišanje varovanega zneska, ki mora ostati po izterjavi t. i. navadnih terjatev, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače. Skladno z opozorili ministrstva za delo, civilne družbe in sodišč bo izvršba po predlogu zakona omejena oz. onemogočena tudi v primeru veteranskega dodatka in enkratnih prejemkov ob namestitvi otroka v rejniško družino.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je opozorila, da so se na ministrstvu za poseg v ta zakon zavzemali dve leti, zato so zdaj, ko je do tega le prišlo, zadovoljni. Zlasti jo veseli omenjena prepoved bankam, saj ta problematika zadeva 10.000 prejemnikov denarne socialne pomoči. Zaradi blokiranih računov naj bi bili zlasti hudi problemi v Mariboru. Ministrica Kopač Mrak je tudi spomnila, da banke prejemniku denarne socialne pomoči v višini 269 evrov dandanes samo za vpogled v bančni račun s ciljem preučiti, ali je možna izvršba, odvzamejo tudi do 10 odstotkov zneska, namenjenega za preživetje.

Novela, s katero vlada izpolnjuje svojo zavezo iz Socialnega sporazuma 2015–2016, onemogoča izvršbo pod znesek, ki ustreza minimalni neto plači, omejuje možnost izvršbe na veteranski dodatek le na primere izterjave prednostnih terjatev (kot na primer zakonita preživnina) ter širi nabor iz izvršbe izvzetih predmetov še na enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino in na prejemke dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela.

Z novelo se ministrstvi za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pravosodje lotevata tudi problematike nadomestil, ki jih izvrševalci sklepov zaračunajo za svoje storitve. Predlog novele, izhajajoč iz socialne funkcije lastnine ter ob skrbnem tehtanju dveh ustavnih kategorij – svobode gospodarske pobude na eni ter načela socialne države na drugi strani – v novem 102.a členu določa, da se izvajalec sklepa o izvršbi ne sme poravnati iz prejemkov, ki so po zakonu iz izvršbe sicer izvzeti.