Prispevki

“Problemi so jasni, prioritete tudi. Zdaj je čas za akcijo.”

Dr. Jernej Pikalo je kot podpredsednik stranke ob prihodu na koalicijski vrh ocenil, da je od proračunov države za naslednji dve leti odvisno, v kolikšni meri bo vladna koalicija uresničila koalicijski sporazum: “Pred Slovenijo so velike priložnosti, morda največje doslej. Za Socialne demokrate je ključno, da se s partnerji pogovorimo, kako bomo odgovorili na potrebe in pričakovanja ljudi ter Slovenijo pripravili na prihodnost. Od sebe in od partnerjev tako pričakujemo, da te zaveze postavimo v realen časovni okvir in v realno proračunsko matematiko. Problemi so jasni, prioritete tudi. Zdaj je čas za akcijo!”

Podpredsednik SD in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je pred vrhom koalicije izrazil pričakovanje, “da danes tu ne bo pet strank, temveč ena koalicija, ki bo začrtala delo skozi najpomembnejši dokument te vlade – proračun za naslednji dve leti. Prioritete imamo, te so zapisane v koalicijski pogodbi, potrebujemo še jasno časovnico njihovih uresničevanj. ”V resorjih, za katere ima odgovornost SD, se pospešeno pripravljajo in izvajajo rešitve, ki zahtevajo ustrezne politične in proračunske odločitve. Tako je na primer na področju kulture pripravljen največji investicijski ciklus za obnovo in izgradnjo kulturne infrastrukture, z zakonskimi rešitvami na področju raziskovalne dejavnosti pa ustvarjen okvir za bistveno povečanje sredstev za raziskave in razvoj. Socialni demokrati tudi na drugih področjih pričakujejo pripravo rešitev, še posebej na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema, okoljske in podnebne krize, varnosti in podjetništva.Koalicijski vrh poteka tudi v znamenju predstavitve prioritet na področju zdravstva, s poudarkom na skrajšanju čakalnih vrst in urejanju razmer v primarnem zdravstvu. Pričakovanja SD glede tega so jasna: nihče ne sme ostati brez kakovostne oskrbe, vsaka čakalna doba, ki je posledica slabe organizacije dela, pa je nesprejemljiva.

Pred vlado je ob tem še vrsta drugih izzivov, kjer SD pričakuje pospešeno pripravo rešitev. Med temi je dr. Pikalo ob robu vrha izpostavil, da so za SD najpomembnejša področja dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema in sistema oskrbe in pomoči v starosti. “Za dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema je tako nujno, da koalicija dogovori koncept prihodnjega demografskega sklada, namenjenega pripravi na najbolj kritična leta delovanja pokojninskega sistema, na področju dolgotrajne oskrbe pa zagovarjamo novo socialno zavarovanje, v katerega bomo skupaj prispevali aktivni in upokojeni prebivalci, to pa je mogoče doseči tudi s preoblikovanjem in razširitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da bo ob zdravstvenih potrebah zagotavljal tudi nov vir za socialne storitve, ki jih potrebujemo v starosti”, je izpostavil podpredsednik Socialnih demokratov.

Da Slovenija izkoristi razvojne priložnosti, potrebujemo po besedah Pikala pospešeno črpanje razpoložljivih evropskih sredstev: “Slabo črpanje evropskih sredstev predstavlja nacionalno katastrofo. Pričakujemo, da bo vlada takoj presekala gordijski vozel, naredila informacijski sistem operativen in po potrebi izvedla tudi kadrovske poteze, da črpanje postane operativno.”Po njegovem mnenju se mora vlada na strateškem nivoju nemudoma lotiti tudi pogajanj za pripravo nove finančne perspektive in jasno definirati cilje, ki jih hočemo doseči. “Ponavljam: obdobje naslednje finančne perspektive je ključno za to, da rešimo izzive pri varovanju okolja, socialnih potrebah ljudi, energetski oskrbi, trajnostni mobilnosti, znanosti in razvoju,” je prepričan.

5. Konferenca SD z naslovom »Varna prihodnost vseh generacij« o predlogu Deklaracije za ustanovitev demografskega rezervnega sklada

Socialni demokrati se bomo v soboto, 19. novembra, v Ljubljani zbrali na 5. seji Konference z naslovom »Varna prihodnost vseh generacij«, kjer bomo skupaj s strokovnjaki obravnavali naš predlog Deklaracije za ustanovitev demografskega rezervnega sklada Republike Slovenije.

Socialni demokrati smo utrjeni v prepričanju, da sta družbena in medgeneracijska solidarnost temelj za dostojno življenje ljudi in da ni alternative dokladnemu pokojninskemu sistemu, ki temelji na pokojnini kot pravici iz dela in medgeneracijski solidarnosti. Ob tem smo zaskrbljeni zaradi demografskega stanja in trendov ter nevarnosti za pokojninski sistem zaradi porušitve uveljavljenih številčnih razmerij med delovno aktivno in upokojeno populacijo.

Zavedajoč se, da je brez dolgoročno usmerjenih ukrepov lahko resno ogrožena sposobnost države za zagotavljanje obveznosti iz 2. člena Ustave Republike Slovenije in upoštevajoč politične ter koalicijske zaveze o oblikovanju Demografskega rezervnega sklada kot enega izmed ključnih ukrepov za zagotovitev varne starosti prihodnjih generacij ter na podlagi strokovnega in medgeneracijskega dialoga, želimo na Konferenci SD sprejeti deklaracijo za vzpostavitev Demografskega rezervnega sklada Republike Slovenije.

Po vzoru številnih drugih držav je zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) določil, da se do konca leta 2014 uredi delovanje in financiranje demografskega rezervnega sklada, ki naj bi predstavljal vir za financiranje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je določila ZPIZ-2 nadgradil in določil, da se v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad preoblikuje Kapitalska družba, d. d., in sicer do konca leta 2015. Tudi koalicijski partnerji smo se s koalicijsko pogodbo zavezali, da bomo do 30. 6. 2015 sprejeli zakon o ustanovitvi in delovanju Demografskega rezervnega sklada (DRS), ki bo zagotavljal dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema.

Demografske projekcije kažejo, da se bo vsakoletni primanjkljaj pokojninske blagajne, ki ga financiramo iz proračuna, z 1,2 milijarde evrov leta 2013 dvignil na prek 2,5 milijard evrov do leta 2035. To kritično obdobje bo po predvidevanjih strokovnjakov trajalo vsaj 25 let. Sredstva za premostitev tega obdobja so torej ključna za zagotovitev dostojnih pokojnin vseh tistih, ki se bodo upokojevali čez 20 let in več.

Demografski rezervni sklad je najpomembnejši – a ne edini – ukrep za omilitev primanjkljaja in okrepitev zaupanja ljudi v solidarnostni pokojninski sistem.

Republika Slovenija je del ustvarjenega premoženja preteklih generacij na podlagi splošnega družbenega konsenza namenila financiranju pokojnin bodočih generacij in s tem namenom ustanovila Kapitalsko družbo, d. d., kot zasnovo demografskega rezervnega sklada ter vanj usmerila del sredstev iz lastninskega preoblikovanja podjetij v devetdesetih letih. Zaradi vse večjega razkoraka med zbranimi prispevki za pokojninsko zavarovanje in potrebami pokojninske blagajne pa je nujno okrepljeni Demografski rezervni sklad vzpostaviti hitro, saj bodo s tem akumulirana sredstva in s tem njegove koristi v prihodnje večje.

Oblikovanje Demografskega rezervnega sklada in drugih rešitev za zagotovitev stabilnosti in zaupanja v pokojninski sistem je prizadevanje, ki presega ne le mandat ene vlade, temveč ima odločilen vpliv na kvaliteto življenja prihodnjih generacij.

Zato Socialni demokrati pozivamo k premišljenim, dolgoročno usmerjenim in odgovornim odločitvam, ki morajo biti izvedene v interesu pokojninskega sistema za vse generacije.

Kot svoj temeljni prispevek sodelovanja v vladni koaliciji štejemo tudi doseganje dogovora za oblikovanje rešitev. S temi predlogi želimo prispevati k javni in politični razpravi ter prevzeti odgovornost za spremembe v korist ljudi. Demografski rezervni sklad je tako po našem mnenju ključni ukrep za zavarovanje pokojnin prihodnjih generacij.