Prispevki

Židan na ministrskem zasedanju v Luksembourgu s konkretnimi ukrepi nad goljufije v prehranski verigi

Na rednem zasedanju ministrov sveta EU, pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, je kmetijski minister mag. Dejan Židan med drugim ponovno izpostavil preventivo in sankcioniranje goljufij v prehranski verigi. Na tem področju je predlagal več konkretnih ukrepov, tudi močno evropsko koordinacijo in vzpostavitev referenčnega laboratorija. Židan je opozoril, da je treba vsako goljufijo sankcionirati in delovati preventivno, saj se nezaupanje potrošnikov do deklaracij in inšpekcijskih služb z vsako novo afero le poglablja.

“Predlagali smo več konkretnih ukrepov, in sicer močno evropsko koordinacijo. Tudi na področju ponarejanja v prehranski verigi bi potrebovali referenčni laboratorij zaradi pravno vzdržnih izvidov, obenem pa ti laboratoriji dajejo analitične napotke pristojnim inšpekcijskim službam. Predlagamo tudi iskanje sistema, kako na enostaven način sporočati inšpekcijskim organom sume na nepravilnosti ali goljufije na področju hrane,” je v izjavi za medije pojasnil Židan.

“Zadnja kombinirana akcija pristojnih organov je na področju goljufij v prehrani odkrila čez 10.000 ton in čez milijon litrov prehranskih ponaredkov,” je dodal Židan. Pri razpravi razmer na trgu je Židan opozoril, da so se v zadnjem mesecu poslabšale. Pri mleku se vidi, da se cena te surovine še bolj ceni, proizvodnja pa še kar narašča. Obenem je Židan v razpravi ministrske kolege spomnil, da bi morali sprejeti tudi nekatere nefinančne ukrepe, ki bi omogočili kmetijam enak pogajalski status kot ostalim proizvajalcem hrane oz. trgovcem. “Eden teh ukrepov je označevanje vseh osnovnih surovin, ne samo mesa. O tem Evropa govori že mnogo let, a preprosto ne dobimo zadostne večine,” je opozoril slovenski minister.

Komisijo so ministri z večinskim glasom opozorili tudi na previdnost pri pogajanjih glede prostocarinskih sporazumov. Ministri so se seznanili tudi s stanjem pogajanj glede predloga uredbe o podatkih v ribiškem sektorju. Na področju ribištva se z namenom ohranjanja staleža rib spreminja zakonodaja. “Na tem področju je Slovenija zelo aktivna, saj želimo preprečiti sprejem prezahtevnih nadzornih mehanizmov za majhne ribiške flote,” je pojasnil Židan.

Več o zasedanju ministrov EU na povezavi MKGP: http://skrci.me/endvN

Minister Židan v Bruslju: “Predlagani ukrepi EU za stabilizacijo kmetijskih trgov so korak v pravo smer.”

Ministri držav članic EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek, 14. marca, sestali na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga s strani Slovenije udeležuje minister mag. Dejan Židan. Na zasedanju so ministri največ pozornosti namenili iskanju ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Še pred zasedanjem so se srečali ministri skupine V4 + 3 + Avstrija + Francija z namenom izmenjave ter priprave skupnih stališč do predlaganih ukrepov.

Ministri EU so se na zasedanju najprej seznanili s predstavitvijo Komisije in Evropske investicijske banke glede uporabe finančnih instrumentov v kmetijskem sektorju. Osrednji del pozornosti pa so ministri so namenili razmeram na kmetijskih trgih ter sprejetju dodatnih ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Nizozemsko predsedstvo je oblikovalo sklepe, ki določajo nabor ukrepov, ki naj bi prispevali k stabilizaciji razmer na kmetijskih trgih. Sicer pa so ministri obravnavali tudi sklepe Sveta v zvezi s posebnima poročiloma Evropskega računskega sodišča glede upravljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju ter podporo EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta FLEGT. Seznanili so se tudi s stanjem o Afriški prašičji kugi, hibridnem sistemu označevanja hranilne vrednosti živil ter imeli razpravo glede možnih poenostavitev revizijskih postopkov.

Ministri EU so se seznanili z informacijo Komisije in Evropske investicijske banke (EIB) glede dodatnih možnosti uporabe finančnih instrumentov v kmetijskem in živilskem sektorju. Za Slovenijo uporaba finančnih instrumentov na področju kmetijstva in razvoja podeželja predstavlja dodatna priložnost, da se zagotovi finančna sredstva za zagon investicij, tudi s sredstvi EIB. Poleg tega Slovenija ocenjuje, da bi lahko EIB igrala tudi pomembnejšo vlogo pri stabilizaciji trenutne krize na kmetijskih trgih, z razvojem posebnih ukrepov za pomoč kmetijam v težavah ter pri razvoju novega instrumenta izvoznih kreditov Na ravni EU. Sicer Slovenija finančne instrumente uvaja prvič v programskem obdobju v okviru PRP 2014-2020, in sicer na področjih podpore nekmetijskim dejavnostim, naložb v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov ter dejavnosti predindustrijske predelave lesa.
 
Osrednja točka zasedanja kmetijskih ministrov je bila razprava o stanju na kmetijskih trgih in sprejetje ukrepov, ki so potrebni za stabilizacijo razmer. Po zaključeni razpravi je predsedstvo v Sklepih povzelo ukrepe, ki so dobili zadostno podporo s strani držav članic, za katere je ocenilo, da je možno, da se izvedejo čim prej in nimajo novih finančnih posledic. Ti ukrepi vključujejo nadaljevanje intervencijskega odkupa za mleko v prahu ter maslo, sheme zasebnega skladiščenja za sire ter ponovno uvedbo sheme za zasebno skladiščenje prašičjega mesa. Poleg tega bo Komisija pripravila pravila na podlagi določb 222. člena Enotne skupne tržne ureditve, na podlagi katerih bodo lahko organizacije proizvajalcev, združenja, medpanožne organizacije ter zadruge sprejele ukrepe za prostovoljno znižanje proizvodnje.

Židan na tiskovki 

Evropski komisar Phil Hogan se je že pred sprejetjem odzval na predloge držav članice, kjer je poudaril, da bo pripravljen nabor ukrepov, ki bi se lahko izvajali zelo hitro. Kot je na novinarski konferenci dejal slovenski minister mag. Dejan Židan, je za slovenskega kmeta zelo pomembno, da se bo zaradi povečanja količin za intervencijski odkup pri mleku v prahu in maslu zmanjšal pritisk na trge. Prav tako že nastaja pravna podlaga za prostovoljne sheme zmanjševanje proizvodnje surovega mleka, kar bi pozitivno vplivalo na kmetijske trge. Minister je še izpostavil možnost, da se bo že v letošnjem letu izplačevalo en del ukrepov iz kmetijske politike. Prav tako pa so sprejeli sklep, da se podaljšalo izvajanje sedanjega ukrepa za sadje in zelenjavo, ki bi se sicer končal 30.6.2016.

Na februarskem zasedanju Sveta so si bile države članice v razpravi enotne, da se razmere na nekaterih kmetijskih trgih v zadnjih mesecih še naprej poslabšujejo. Zato so države Komisijo pozvale k ukrepanju in sprejetju dodatnih ukrepov za stabilizacijo kmetijskih trgov na ravni EU. Evropska komisija je prejela nabor preko 100 ukrepov. Tudi Slovenija je konec februarja posredovala seznam predlogov ukrepov, ki obsegajo ukrepe v sektorju mleka, prašičjega mesa ter sadja in zelenjave.

Ministri EU so brez posebne razprave potrdili sklepe Sveta v zvezi s posebnima poročiloma Evropskega računskega sodišča o upravljanju sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju in o podpori EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta Izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT). Revizorji Evropskega računskega sodišča so ugotovili, da je bilo upravljanje sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju na splošno dobro, vendar bi bilo treba v bodoče odpraviti določene pomanjkljivosti. Pri podpori EU državam proizvajalkam lesa v okviru akcijskega načrta FLEGT pa so revizorji preučili uspešnost glavnih vidikov akcijskega načrta, v zvezi s čimer so podali določena priporočila.

Več informacij na povezavi MKGP: http://skrci.me/FmBWM

Minister Židan s podpredsednikom Evropske komisije Timmermansom v Bruslju tudi o zaščiti terana

Ministri držav članic EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo so se danes sestali na rednem zasedanju Sveta EU, ki se ga s strani Slovenije udeležuje minister mag. Dejan Židan. Na zasedanju Sveta EU so se ministri seznanili s trenutnim stanjem v kmetijstvu in opravili razpravo o poenostavitvi skupne kmetijske politike, vprašanjih v zvezi z mednarodno trgovino s kmetijskimi proizvodi ter o tržnih razmerah in ukrepih za podporo trgom. Predsedstvo je podalo tudi informacijo o napredku pri obravnavi pri zakonodajnem aktu, ki združuje obstoječi šolski shemi.

Slovenski in luksemburški kmetijski minister

Ob robu zasedanja se je minister Židan srečal s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom, pristojnim za boljše pravno urejanje, medinstitucionalne odnose, pravno državo in Listino o temeljnih pravicah. Na srečanju sta med drugim govorila o migracijah, arbitražnem sporazumu in boljši zakonodaji. Pri slednjem je minister predstavil potek aktivnosti Slovenije z Evropsko komisijo glede spoštovanje veljavne zaščite označbe porekla za vino Teran, ki je od vstopa Slovenije v EU v letu 2004 tudi del pravnega reda EU. Podpredsednik Komisije je namreč pristojen tudi za varovanje pravnega reda EU in transparentnost postopkov.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan se je v Bruslju sestal tudi z italijanskim kmetijskim ministrom Maurizijem Martino. V pogovoru sta ministra ugotovila, da so odnosi med državama odlični. Prav tako so zelo dobri odnosi tudi na področju kmetijstva, ki se izražajo v številnih uspešnih čezmejnih projektih, zavzela pa sta se tudi za skupni pristop pri čezmejni zaščiti vina teran na planoti Kras. Slovenski in italijanski minister, Židan in Martina, se strinjata, da se ime Teran lahko uporablja izključno za vino s Kraške planote.

Židan in Martina

Eden od pomembnih elementov tega sodelovanja je tudi promocija geografskega območja Kraške planote, tamkajšnje proizvodnje terana in izključna uporaba imena teran na Kraški planoti. Ministra sta se v pogovoru strinjala, da bi za zagotovitev učinkovite čezmejne zaščite morali proizvajalci na obeh straneh meje izpolnjevati enake pogoje proizvodnje, vključno z uporabo trte Refošk (Refosco).
Z namenom priprave dosjeja bo ustanovljena delovna skupina s predstavniki ministrstev, regij in proizvajalcev obeh držav. Prvi sestanek te skupine je načrtovan za 11. decembra letos.

Na srečanju s poslancem Evropskega parlamenta, predsedujočim Odboru EU za kmetijstvo in razvoj podeželja Czesławom Adamom Siekierskim je kmetijski minister Dejan Židan predstavil, kako Slovenija izvaja reformirano Skupno kmetijsko politiko 2014 – 2020. Pozornost sta namenila shemi šolskega mleka, kjer sta se strinjala s povečanjem finančne ovojnice na 100 milijonov EUR. Minister Židan se je Siekierskemu na koncu zahvalil za vso podporo pri aktivnostih Slovenije za razglasitev svetovnega dne čebel pri Združenih narodih ter ga povabil v Slovenijo in vabilo tudi sprejel.

Czesław Adam Siekierski in Dejan Židan

Židan na zasedanju ministrov EU v Luksemburgu predlagal, da se del viškov hrane odkupi in preda človekoljubnim organizacijam

Ministri EU pristojni za kmetijstvo so se 14. in 15. septembra sestali na zasedanju ob robu neformalnega Sveta EU pod predsedstvom Luksemburga. Na njem so nadaljevali razpravo o kriznih razmerah v kmetijskem sektorju, začeto minuli ponedeljek v Bruslju. Ministri EU so se seznanili s predlogom Komisije o 500 milijonov evrov vrednega svežnja podpore. Slovenija je za pomoč kmetom, ki se soočajo s težavami s sektorjih mleka in mlečnih izdelkov ter svinjskega mesa, dobila skoraj 1,4 milijonov evrov. Iz Slovenije se je zasedanja udeležil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je v razpravi opozoril na padec cen mleka tudi v Sloveniji.

Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so ministri začeli z nadaljevanjem razprave o razmerah in razvoju kmetijskih trgov ter o ukrepih za stabilizacijo razmer na trgu. Evropska komisija je namreč minuli ponedeljek v Bruslju predlagala celovit sveženj ukrepov za takojšnjo pomoč kmetom, ki je bil osredotočen na reševanje finančnih težav kmetov, izzivov pri delovanju prehranske verige ter na stabilizacijo trgov. Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je zato danes ministrom predstavil podrobnosti 500 milijonov evrov vrednega svežnja podpore. Za pomoč kmetom, ki se soočajo s težavami v sektorjih mleka in mlečnih izdelkov ter svinjskega mesa, bodo države članice dobile 420 milijonov evrov. Poleg tega Komisija predlaga ukrepe za skladiščenje presežkov in možnost predčasnega izplačila neposrednih plačil.

Slovenija po predlogu Komisije dobi skoraj 1,4 mio milijonov eur (1,37); za primerjavo – Slovenija je leta 2009 ob podobni zadevi za kmetijski sektor dobila 1,1 mio eur. Minister Dejan Židan je glede predlaganega zneska dejal, da je Slovenija majhna, zato je dobila tudi majhen znesek v primerjavi z večjimi državami, kljub temu pa je opozoril na specifičnost Slovenije, predvsem na velik delež gorskih in hribovskih kmetij oz območja z omejenimi dejavniki. Kot kriteriji za razdelitev deleža so bili upoštevani mlečne kvote, razlika med ceno mleka v posamezni državi in EU povprečjem, vpliv ruskega embarga, cena prašičjega mesa in vpliv suše na letošnjo kmetijsko proizvodnjo.

“Rešujemo krizo v prehranski verigi, ki pa ni kriza v prehranski verigi,” je dejal minister Židan in opozoril na izkoriščanega kmeta, zato je po njegovih besedah zelo pomembno, da krize ne rešujemo vsake 3 mesece naenkrat, ko to zahteva izkoriščan kmet. Pri tem je spomnil, da v državah obstaja mehanizem minimalne plače, ki zaščiti izkoriščanega delavca in mu zagotavlja preživetje, medtem ko kmeta nismo uspeli zaščititi in ga pustili samega. “Zato mora ta razprava rešiti ta problem in da je treba za začasno obdobje kmetu vrniti dostojanstvo, zato bi bilo potrebno ščititi kmetije z institutom realne interventne cene,” je še ministre EU na zasedanju opozoril Židan.

Predlog Komisije, s ciljem umika viškov s trga proizvodnje, vključuje tudi veliko povečanje sheme za privatno skladiščenje posnetega mleka v prahu, ki lahko v celoti pokrije vse potrebe Slovenije, v kolikor se za to odloči. Komisija pa je obljubila tudi maksimalno fleksibilnost pri uporabi dodeljene ciljne pomoči in v primeru potrebe po predčasnem plačilu neposrednih plačil v kmetijstvu upoštevanje blažjih kriterijev kontrole. Minister Židan je na zasedanju tudi opozoril, da bi bilo zelo pomembno, da se državam omogoči še t.i. dopolnitev pomoči (top-up), torej če je potrebno za posamezen sektor, lahko posamezna država doda še denar iz proračuna. Izrazil je pričakovanje, da bo Komisija resnično posegla v celotno prehransko verigo in se ne samo ustavila pri govorjenju po pravičnosti.

Ob koncu je minister Židan poudaril na pomen pomoči v humanitarni krizi, ki se odvija v EU v povezavi z begunci. “Predlog da bi se del viškov hrane odkupil in se ga predal človekoljubnim organizacijam bi bil dvojno dober, saj bi na eni strani stabiliziral trg EU, na drugi strani pa bi hrano dobili tisti, ki jim jo ta trenutek primanjkuje in živijo med nami,” je dejal slovenski minister Židan in še dodal, da mora biti solidarnost sicer povsod, ne samo v kmetijstvu, temveč tudi pri ostalih težavah ki jih imamo v EU. Sicer pa je tudi po današnjem zasedanju že najavljeno, da se bodo Sveti EU v oktobru in novembru prav tako ukvarjali s krizo v kmetijskem sektorju.