Družba znanja

Vzgoja in izobraževanje sta ključnega pomena za razvoj Slovenije. Danes se Slovenija uvršča med države z najboljšimi izobraževalnimi sistemi na svetu, ki temeljijo na javnih storitvah, dostopnim vsem. Vsem je omogočen dostop do izobrazbe, ki se financira iz javnega denarja, zato v odraslo profesionalno življenje lahko vstopijo brez bremen kreditov za izobraževanje. Socialni demokrati se zavedamo, da mora biti načrtovanje sprememb v izobraževalnem sistemu vedno dolgoročno in zelo premišljeno, da bi še naprej dosegali visoke izobraževalne dosežke za vse.

Zato se bomo v mandatu 2018 – 2022 lotili načrtovanja sprememb izobraževalnega sistema z vidika prihajajočih družbenih sprememb. Danes se namreč moramo začeti spraševati o družbenih, političnih, gospodarskih, tehnoloških in še mnogokaterih spremembah, ki jih prinaša in začeti primerno prilagajati izobraževalni sistem. Znanje razumemo kot univerzalno vrednoto, kot javno dobrino, ki mora biti dostopna vsakomur.

Cilj:

Izobraževanje za prihodnost

Svet in z njim Slovenija se hitro spreminjata. V prihodnosti bodo za življenje nasploh, za delo in prosti čas potrebne drugačne veščine in znanja kot danes. 20 – 25 % ljudi, ki so danes delovno aktivni, bi lahko v naslednjih desetih letih izgubilo delo, če se ne bodo pravočasno doizobrazili in prekvalificirali. Digitalizacija, nove tehnologije in umetna inteligenca bodo krojili prihodnost, zato bomo pravočasno prilagodili izobraževalni sistem na izzive prihodnosti, obenem pa ohranjali vse tisto, kar predstavlja kulturo in identiteto Slovenije.

Ukrepi:

 • Povečevali bomo delež sredstev za izobraževanje v BDP na predkrizno raven
 • Izobraževalni sistem bomo začeli prilagajati na izzive prihodnosti.
 • Spodbudili bomo strokovnjake, da začrtajo ključne poteze prenovljenih izobraževalnih vsebin.
 • Pospešili bomo tehnološko opremljanje šol.
 • V sodelovanju z gospodarstvom bomo uvajali nove izobraževalne programe, namenjene izobraževanju delovno aktivnih odraslih, ki za svojo prihodnost potrebujejo nova znanja.

Cilj:

Povečanje kakovosti in učinkovitosti vzgoje in izobraževanja

Slovenski vzgojni in izobraževalni sistem temelji na predanem in požrtvovalnem delu vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od učiteljic in učiteljev, profesoric in profesorjev, vzgojiteljic in vzgojiteljev, pa do vseh tehničnih, administrativnih in strokovnih delavk in delavcev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu. V interesu vseh staršev je, da je njihov otrok ali mladostnik vsak dan v varnem, zdravem in spodbudnem okolju, kjer lahko napreduje do maksimuma njegovih ali njenih sposobnosti.

Ukrepi:

 • Krepili bomo javni vzgojno-izobraževalni sistem, dostopen vsem.
 • V pedagoški poklic bomo pritegnili najboljše študentke in študente.
 • Krepili bomo strokovno avtonomijo učiteljev, ugled poklica učitelja in institucionalno avtonomijo šol.
 • Učitelje bomo razbremenili administrativnega in birokratskega dela.
 • Spremenili bomo način nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli (NPZ), da bo bolje ustrezal potrebam in služil svojemu dejanskemu namenu.
 • Spodbujali bomo uvajanje sodobnih pristopov poučevanja in učenja.
 • Poskrbeli bomo za še večjo vključenost otrok v vrtce, s ciljem večje pravičnosti in preprečevanja odločilnih zaostankov v času vrtca in prvih razredov osnovne šole.
 • Zastavili bomo program brezplačnega vrtca.
 • V korist otrok s posebnimi potrebami bomo poenostavili sistem in v osnovne šole uvajali oddelke za delo z otroki s posebnim tipom posebnih potreb (npr.  avtizmom).
 • Ustanovili bomo nacionalni center za delo z nadarjenimi.
 • Ohranili bomo sofinanciranje šolskih tekmovanj.

Cilj:

Nove vsebine izobraževalnih programov

Izobraževalni programi na vseh ravneh izobraževanja potrebujejo stalno nadgrajevanje, da bi se že danes izobraževali za prihodnost.

Ukrepi:

 • V sodelovanju s strokovnjaki bomo bogatili vzgojno – izobraževalne programe v vrtcih.
 • Spodbujali bomo strokovno razpravo o vsebinski nadgradnji programa osnovne šole v smeri prihajajočih družbenih in tehnoloških sprememb.
 • Krepili bomo znanja in veščine naše nesnovne kulturne dediščine.
 • Povečali bomo obseg preventivnih programov zdravega načina življenja.
 • Dokončali bomo prenovo gimnazijskih programov.
 • V sodelovanju z delodajalci in sindikati bomo naredili sistem vajeništva dolgoročno vzdržen.
 • V programe srednjih šol bomo uvedli državljansko vzgojo s ciljem znižanja volilne pravice na 16 let.
 • Promovirali bomo programe višjih strokovnih šol in jih še bolj povezali s potrebami gospodarstva.