Socialni demokrati v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom objavljamo natečaj za oblikovanje plakata ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk. Gre za dan ozaveščanja o ekonomski, politični in socialni enakopravnosti ter dosežkih mednarodnega gibanja za enakost žensk.

Iščemo vizualno sporočilo, ki bo na družbeno kritičen način opozorilo na položaj žensk v današnjem času. Zmagovalna rešitev bo nagrajena s 1000,00 evri in javno predstavljena na 100 TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji. Podeljeni bosta tudi nagradi za drugo in tretje mesto.

Cilj komunikacijske akcije je opozoriti na pomen enakosti spolov ter mobilizirati politične zahteve za njeno doseganje. Pravična in uspešna je le družba, kjer so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Kreativni brief

Za pričetek enakopravnosti pri nas lahko štejemo leto 1945, ko ženske dokončno dobijo volilno pravico. Dandanes sta pravno ženska in moški enakopravna, priznana kot enaka, imata enake pravice, diskriminacija na podlagi spola pa je prepovedana, a do resnične enakosti, dejansko enakega položaja v praksi je pot še dolga. Slovenija je do zadnjega merjenja indeksa enakosti spolov (EIGE, 2020) spadala med države z razmeroma visoko stopnjo enakosti na večini področij. Meritve v 2020 pa so pokazale, da se je prvič znašla pod povprečjem EU. Skrb zbujajoče je, da se je v Sloveniji plačna vrzel poglobila najbolj med vsemi državami EU. Tudi tveganje revščine za starejše ženske je nad povprečjem EU. To kaže na celoto družbenih, socialnih in ekonomskih razlogov, ki v celotnem življenjskem obdobju dokazujejo nepreseženo neenakost spolov. Zato z natečajem za oblikovanje plakata želimo na družbeno kritičen način opozoriti na položaj žensk v današnjem času. Ni pravične družbe brez enakosti družbenega položaja spolov. 

Natečajna dela naj komunicirajo naslednje zahteve (v celoti ali posamično):

 • Zahtevamo pariteto žensk in moških pri družbenem odločanju na vseh ravneh družbe, konkretno v izvršni in zakonodajni oblasti, v organih odločanja v gospodarstvu, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in civilnih oblikah združevanja ljudi (društva, zavodi, ustanove).
 • Zahtevamo odpravo stereotipov glede tradicionalne vloge žensk, ki naj služi moškemu pri izvajanju njegovih nalog ter skrbi za družino.
 • Zahtevamo ničelno toleranco do nasilja nad ženskami (fizičnega, spolnega, psihičnega, ekonomskega) in do vseh dejanj, ki ohranjajo neenakost v družbi.
 • Zahtevamo enako ekonomsko neodvisnost žensk in moških, odpravo plačnih vrzeli, enako plačilo za delo enake vrednosti, prevrednotenje plačevanja zaposlenih v feminiziranih poklicih in pristop k reševanju revščine pri samohranilkah, samskih ter starejših ženskah. 

Ženski forum Socialnih demokratov je kot prva organizirana ženska politična organizacija zgodovinsko zaslužen za oblikovanje širših koalicij za uveljavljanje enakih možnosti in enakosti spolov v slovenski družbi. Socialni demokrati verjamejo, da je pravična in uspešna le družba, kjer so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Oglašujemo zato, ker še vedno prevladuje mišljenje, da je boj za enakost spolov naloga izpostavljenih posameznic. A ko se ženska zavzema za enakost spolov, le redko dobi širšo podporo in pozornost v medijih, deležna pa je številnih žalitev in groženj na spletnih omrežjih. Nevarno je tudi sklepanje, da so izborjene pravice samoumevne. 

Plakat je namenjen promociji zahtev za popolno enakost spolov v skladu s političnimi zahtevami navedenimi pod razdelkom »Ozadje«, saj želimo z njim doseči visoko stopnjo družbene mobilizacije za doseganje teh zahtev, ki morajo imeti eno od osrednjih vlog tudi na parlamentarnih volitvah (24. aprila 2022).

Primarno nagovarjamo mlajše ženske (15 – 45 let). 

Sekundarno nagovarjamo celotno javnost, da s svojimi političnimi zahtevami uveljavljajo enakost spolov. Le družba enakosti je lahko pravična in uspešna družba.

Enakost žensk in moških dvigniti med najbolj pomembna vprašanja družbenih razprav. 

Vsak plakat naj vsebuje logotip SD in naj bo opremljen z napisom: 8. marec – Mednarodni dan žensk. Priloga natečaja je tudi že narejena informativna postavitev plakata, ki pa ni zavezujoča. Ob izdelavi mestnega plakata mora biti izbrana rešitev aplikativna tudi na plakatne formate B1 in B2 ter mora omogočati implementacijo za digitalno/spletno oglaševanje v obliki bannerjev oz. grafik (v formatih 1920 x 1080, 1200 x 1200 px in 1080 x 1080 px). Naročnik si pridružuje pravico, da v sodelovanju z avtorjem zmagovalne rešitve dogovori spremembe plakata, ki se nanašajo na slogan, postavitev logotipa in uporabo ostalih elementov.

Še posebej imejte v mislih, da so mestni plakati umeščeni v javni prostor, zato vaš plakat oblikujte tako, da bo v množici vidnih stimulacij, ki jih srečamo na ulici, opazen, čitljiv in sporočilen. Razmislite, kaj pomeni, da mestne plakate običajno opazimo najprej z razdalje nekaj metrov, približamo pa se jim kasneje, koliko besedila prenesejo, kako pritegniti pozornost itd.

Pogoji natečaja

Natečaj je namenjen avtorjem in avtoricam ali avtorskim skupinam, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam. (v nadaljevanju: prijavitelj). 

Prijavitelj mora biti starejši od 18 let ter izpolnjevati v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Če v skupini sodelujejo mladoletne osebe, se šteje, da njihov zakoniti zastopnik s tem soglaša. Na natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorjih in druge osebe, povezane z izvedbo natečaja, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani. 

Sodelovanje na natečaju je brezplačno

Z oddajo Prijavne dokumentacije pristajate na vsa določila in pogoje natečaja, tako tista, ki so razvidna iz razpisa, kot tista, o katerih je mogoče sklepati. 

Pogoji natečaja so objavljeni na spletni strani www.socialnidemokrati.si/8.marec, kjer vas bomo sproti obveščali o poteku, morebitnih dopolnitvah in spremembah natečaja »za plakat ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk«.

En prijavitelj lahko odda največ 3 plakate. 

Vsa prispela dela, ki bodo izpolnjevala pogoje natečaja, gredo v ocenjevanje za ožji izbor in za nagrade. 

Prvonagrajeno delo dobi denarno nagrado 1.000,00 EUR (bruto) in se predstavi na 100 TAM-TAM plakatnih mestih po osmih mestnih občinah Slovenije, od 4. 3. do 10. 3. 2022. Druga nagrada je 500,00 EUR (bruto), tretja pa 250,00 EUR (bruto). 

Vsa dela, uvrščena na natečaj, bodo objavljena na www.socialnidemokrati.si/8.marec.

Rezultati natečaja bodo objavljeni v začetku meseca marca 2022 na spletni strani www.socialnidemokrati.si/8.marec ter v e-komunikacijah organizatorjev. 

Denarno nagrado, ki je v bruto vrednosti, se podeli v skupnem znesku, neodvisno od števila avtorjev zmagovalnega dela. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oz. druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajenca. Če komisija izbere več zmagovalnih del, se nagradni fond razdeli na enakovredne dele. Nagrade ni mogoče zamenjati, prav tako ni prenosljiva na drugo osebo ali osebe. Zmagovalec, ki v roku treh mesecev od poziva ne posreduje podatkov, potrebnih za izplačilo nagrade, izgubi pravico do nagrade. Nagradni fond se ne prenese na ostale finaliste.  

V 5-članski strokovni komisiji, ki bo ocenila vsa dela, ki ustrezajo pogojem natečaja, so:

 • David Fartek, umetniški direktor, Herman & partnerji, predsednik žirije
 • Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec 
 • Andreja Katič, predsednica Ženskega foruma SD
 • Boštjan Hrovatin, direktor Fini mediji
 • Sanja Radaković, umetniška direktorica, Agencija prvi.prvi.

Pri svojem delu bo ocenjevalna komisija upoštevala naslednja merila: 

– sporočilnost (skladnost z ustvarjalnimi smernicami), 

– tehnično ustreznost (usklajenost z razpisno dokumentacijo), 

– prilagojenost specifikam TAM-TAM mestnega plakata, 

– izvirnost, 

– inovativnost, 

– komunikacijsko jasnost (usmerjenost k akciji), 

– pozitivnost sporočila. 

Delo komisije podrobneje opredeljuje Pravilnik o delu ocenjevalne komisije, ki je del RAZPISNE DOKUMENTACIJE. 

Ustvarjeno delo mora ustrezati formatu TAM-TAM mestnega plakata − ker je postavljen zunaj, mora biti oblikovan na način, da je v množici vidnih stimulacij na ulici opazen, čitljiv in sporočilen. 

Morebitno besedilo na mestnem plakatu, ki je umeščen v javni prostor, mora biti v skladu z 22. in 23. členom Zakona o rabi slovenščine napisano v slovenskem jeziku oz. različica v slovenščini ne sme biti manj poudarjena kot besedilo v tujem jeziku. 

Da bi zagotovili oblikovno skladnost s celostno podobo natečaja, je za oblikovanje plakata potrebno uporabiti grafične elemente ter upoštevati navodila za pripravo datotek.

Plakat mora vsebovati logotip Socialnih demokratov in vključevati napis: 8. marec – Mednarodni dan žensk. Priloga natečaja je tudi že narejena informativna postavitev plakata, ki pa ni zavezujoča.

Navodila so del NATEČAJNEGA GRADIVA. 

 1. Razpisna dokumentacija 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA vsebuje naslednje datoteke: 

 • pogoji natečaja (PDF),
 • pravilnik o delu ocenjevalne komisije (PDF),
 • natečajno gradivo,
 • kreativni brief (PDF),
 • kako delo pripraviti za tisk in za komisijo (PDF),
 • logotip Socialnih demokratov.

Prijava na natečaj je možna izključno preko e-prijavnega obrazca, ki je vstopna točka za vse udeležence natečaja »za plakat ob 8. marcu, Mednarodni dan žensk«.

Da bo prijava veljavna, je v prijavnici potrebno izpolniti vsa polja, označena z zvezdico, in dodati link s plakati pravilnih formatov in velikosti: 

 1. naslov_plakat-tisk (v formatu PDF, glej navodila za oddajo datotek) 
 2. naslov_plakat-komisija (v formatu JPG, brez avtorskega podpisa; v primeru, da ima plakat avtorjev podpis, ga je potrebno v tej datoteki odstraniti za zagotovitev anonimnosti pri žiriranju)

Navodila za pripravo datoteke za tisk:

 • Format datoteke je 27,2 × 39,8 cm (dejanska dimenzija plakata bo 5× večja – 136 × 199 cm),
 • CMYK barvni model,
 • oddana datoteka naj bo v formatu PDF v CMYK barvnem prostoru ali JPG format 
 • visokoresolucijski – rastrski elementi naj bodo v ločljivosti 300 DPI),
 • datoteka naj ima 2 mm dodatka in oznake za porezavo.

Navodila za pripravo datoteke za žiriranje 

 • Oddana datoteka na bo v formatu JPG v RGB barvnem prostoru,
 • resolucija datoteke na bo 2050 x 3000 px,
 • velikost datoteke naj ne presega 1,5 MB,
 • dodatka in oznak za porezavo naj v tej datoteki ne bo.

Prijavitelj se zavezuje, da bo v primeru zmage, v sodelovanju z organizatorjem natečaja, izbrano rešitev prilagodil oz. omogočil implementacijo za digitalno oz. spletno oglaševanje v obliki grafik. Prav tako se v primeru zmage prijavitelj zavezuje, da bo pripravil tudi dvojezični verziji plakata, za območje Slovenije, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost. Prevode zagotovi razpisovalec natečaja. 

V primeru vprašanj se lahko obrnete na info@socialnidemokrati.si ali institut@tam-tam.si

Avtorske pravice

Z oddajo natečajnega gradiva se prijavitelj in avtorji strinjajo z okvirom in s prenosom avtorskih pravic, kot sledi: 

 • Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice, na organizatorja natečaja pa prenesejo materialne avtorske pravice, ki obsegajo pravico do distribuiranja, reproduciranja, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti z ustreznim navajanjem avtorstva, v najširšem možnem obsegu, tudi elektronsko. Avtorji na razpisovalca natečaja pravice prenesejo neomejeno in jih razpisovalec natečaja lahko izvaja brez soglasja avtorja, brez da bi moral avtorju izplačati kakršnokoli dodatno plačilo ali nadomestilo ali honorar.
 • Avtorji zagotavljajo organizatorjema, da je prijavljen projekt z vsemi pripadajočimi vsebinami v celoti njihovo lastno avtorsko delo, da so imetniki vseh avtorskih pravic in da z njim ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih ali drugih pravic intelektualne lastnine in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb. Avtorji jamčijo, da nihče v razmerju z organizatorjema, v zvezi s katerokoli pravico, ki jo je razpisovalec natečaja pridobil, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerihkoli drugih zahtevkov. Avtor se zavezuje organizatorjema povrniti vso materialno ali nematerialno škodo, ki bi organizatorjema nastala zaradi kršitev avtorskih pravic zaradi avtorjeve kršitve pogojev natečaja. V primeru, da bi tretje osebe zaradi kršitev svojih pravic, izvirajočih iz avtorskega dela, zoper organizatorja ali njune pogodbene partnerje vložile kakršnekoli denarne ali nedenarne zahtevke, avtor odgovarja organizatorjema za nastalo škodo in se zaveže, da bo namesto organizatorja ali skupaj z njim vstopil v morebitne sodne in druge postopke v zvezi s takimi zahtevki.
 • Avtor jamči, da morebitne osebe, omenjene ali prikazane v vsebinah, soglašajo z objavo svojega imena in priimka oz. drugih znakov, ki nakazuje nanje, kot tudi morebitne podobe na fotografijah oz. drugih vsebinah. Avtor jamči, da je za morebitno objavo fotografije mladoletnih oseb pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Varstvo osebnih podatkov 

S sodelovanjem na natečaju prijavitelj izrecno dovoljuje, da organizatorja kot upravljavca osebnih podatkov vse na spletni strani www.socialnidemokrati.si/8.marec pridobljene podatke o sodelujočem (ime, priimek, e-naslov; v primeru podelitve nagrade pa tudi naslov, davčna številka in davčna izpostava) obdelujeta v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter jih uporabljata samo za namene, navedene v teh pogojih ter v e-prijavnem obrazcu. Organizatorja osebnih podatkov prijaviteljev brez izrecnega soglasja ne bosta posredovala tretjim osebam. Vsak prijavitelj s sodelovanjem na natečaju jamči, da so posredovani podatki pravilni in resnični. V primeru več avtorjev prijavitelj jamči, da je pridobil soglasje soavtorjev za posredovanje njihovih podatkov. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Podatki avtorjev in soavtorjev se hranijo do preklica

Obvestilo o odgovornosti

Organizatorja natečaja ne odgovarjata za napake, povezane z računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi in motnjami kakršnekoli narave, zlasti za izpade električne energije, omrežja, elektronike ali računalnika, ki bi lahko kakorkoli ovirale potek natečaja. Organizatorja prav tako nista odgovorna za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja na nagradnem natečaju, če je strežnik nedosegljiv oz. za nedelovanje spletnega mesta.

Datumi natečaja

 • 11. januar 2022: objava natečaja 
 • 10. februar 2022: zadnji datum za prijavo del
 • 4. marec 2022: razglasitev zmagovalca in finalistov
 • 4. do 10. marec 2022: predstavitev zmagovalnega plakata na TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji 

Organizatorja natečaja

Organizatorja natečaja sta SD – Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, Ljubljana, ki je tudi razpisovalec natečaja, in TAM-TAM Inštitut, Slomškova ulica 9, Ljubljana. 

Pogoji natečaja so del RAZPISNE DOKUMENTACIJE.