Aktivna in napredna zunanja politika

Slovenija mora za zaščito političnih, gospodarskih in varnostnih interesov in za večji vpliv na globalni znanstveni, kulturni in socialni razvoj razviti bistveno aktivnejšo mednarodno politiko.

Okrepiti moramo prizadevanja za uspeh evropskega projekta, vključno s soglasjem o spremembah v EU, tako da bo ta učinkoviteje odgovarjala na pričakovanja svojih državljanov.

Krizna žarišča, migracije, terorizem, nacionalizem, podnebne spremembe in drugi globalni izzivi terjajo odločno zunanjo politiko in oblikovanje progresivnega zavezništva držav, sposobnega za spopadanje s temi izzivi. Ustvarjanje pogojev za mir, varnost in sodelovanje ter varovanje človekovih pravic in svoboščin je edino orožje zoper kratkovidno ekstremistično politiko.

Cilj:

Močna in ugledna Evropska unija, navznoter in navzven

Zagovarjamo koncept pametne integracije za krepitev evropskega razvoja, blaginje in varnosti: poglabljanje skupnih evropskih politik na varnostnem in obrambnem področju, na področju fiskalne koordinacije in socialnih zadev. Tako okrepljena Evropa bo odporna proti zunanjim izzivom in bo zgled za človeštvo.

Ukrepi:

 • Reforma institucij in pogodb EU: več povezanosti tam, kjer je to nujno za varnost in za uveljavitev evropskih vrednot v svetu, ter manj tam, kjer odločitve zaradi odtujenosti institucij izgubljajo legitimnost.
 • Prizadevanja za močno unijo z demokratičnimi, transparentnimi, odgovornimi institucijami. Ob prevladi teženj po dezintegraciji želimo ostati v jedru najbolj povezanih držav.
 • Priprave na predsedovanje Svetu EU v letu 2021: postavitev napredne evropske agende za krepitev unije in povečanje ugleda Slovenije v Evropi in svetu.

Cilj:

Mir, sporazumevanje in sodelovanje za globalno reševanje izzivov

Politična preureditev sveta Evropi nalaga, da se za zagotavljanje svoje agende in varnosti zanese predvsem nase.  Toda to zahteva tudi okrepitev naporov za evropsko politiko v svetu. Z njo lahko tudi Slovenija spreminja svet: svojo globalno iniciativo in ugled bo razvijala preko skupne evropske zunanje in varnostne politike kot zagovornica človekovih pravic, miru in mirnega reševanja sporov ter trajnostnega upravljanja s planetom.

Ukrepi:

 • Okrepitev vloge pri oblikovanju skupne evropske varnostne in zunanje politike.
 • Podpora prenovi multilateralnih institutov za globalno odgovornost pri preprečevanju konfliktov (diplomatske aktivnosti in mednarodno razvojno sodelovanje, predvsem v okviru Združenih narodov).
 • Podpora razvoju mednarodne trgovine in mednarodnega sodelovanja kot najboljšima načinoma za okrepitev globalne povezanosti ter zmanjševanja globalnih in regionalnih razlik.
 • Podpora mednarodnemu pravu, zaščita civilizacijskih dosežkov človeštva (človekove pravice), spodbujanje boljšega razumevanja med narodi, kulturami in civilizacijami.
 • Podpiramo globalno prepoved jedrskega oboroževanja in nov dogovor o zmanjšanju jedrske oborožitve.
 • Aktivno sodelovanje pri razreševanju konfliktov, aktivno vodenje politik na področjih, kjer lahko promoviramo in razvijamo kompetence slovenskih institucij in gospodarstva (geografsko Zahodni Balkan, odnosi med EU/NATO in Rusijo, tematsko pa podnebne spremembe, upravljanje z naravnimi viri, digitalizacija, razvoj infrastrukture, energetika, varstvo človekovih pravic, enakopravnost spolov, modernizacija socialnih politik, otroško varstvo, izobraževanje, inovacije, čebelarstvo …).

Cilj:

Upravljanje z migracijami

Potrebujemo celovito evropsko migracijsko, azilno in integracijsko politiko. Ključno je prizadevanje za ustavitev vojn, nasilja, pregonov, ublažitev revščine in posledic podnebnih sprememb. Za zajezitev migracij bomo pomagali pri izgradnji delujočih institucij, pravnih držav in demokracij, da ljudje ne bodo imeli vzrokov za množično preseljevanje. Slovenija zagovarja boj in ukrepe proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi ter humano ravnanje z begunci in migranti. Prizadevali si bomo za uspešno integracijo priseljencev s celovitimi ukrepi za izobraževanje, delo, nastanitev in vključevanje v skupnost.

Ukrepi:

 • Vzpostavitev medresorske politike za integracijo priseljencev (izobraževanje otrok, učenje jezika, sheme za delo, zagotavljanje nastanitve, skupnostni programi).
 • Vzpostavitev skupne evropske migracijske in azilne politike (reforma dublinskega sistema).
 • Vzpostavljanje varnih meja.
 • Uporaba humanega načina pri vračanju migrantov, ki ne bodo upravičeni do azila.
 • Skrb, da bodo ob vrnitvi v tretje države varni (skrb za zagotavljanje temeljnih pravic beguncev in migrantov ob sklepanju partnerstev z afriškimi državami in Turčijo).

Cilj:

Strateška partnerstva za več političnega, gospodarskega, znanstvenega in kulturnega sodelovanja

Okrepljeno sodelovanje z državami, s katerimi delimo skupne interese in cilje, je učinkovit način za doseganje mednarodnih ambicij. Slovenska zunanja politika naj deluje s konceptom koncentričnih krogov, ki se začne v soseščini in v EU, nadaljuje pa z državami, s katerimi želimo okrepljeno sodelovanje.

Ukrepi:

 • Vzdrževanje dobrososedskih odnosov s sosednjimi in državami v srednji in južni Evropi (v tej luči si bomo prizadevali tudi za mirno in postopno uresničevanje arbitražne odločbe in izboljšanje odnosov med Ljubljano in Zagrebom).
 • Oblikovanje in krepitev strateških partnerstev z državami ter mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, s katerimi imamo vzajemne interese in skupne vrednote.
 • Želimo mir, stabilnost in gospodarsko-socialni napredek na Balkanu, zato podpiramo vse iniciative, ki krepijo sodelovanje in sporazumevanje držav nekdanje Jugoslavije, še posebej pa pospešitev vseh procesov za njihovo vključevanje v Evropsko unijo.

Cilj:

Ugled in prepoznavnost Slovenije v svetu

Za uresničevanje naših ciljev je ključno, da bo Slovenija v svetu prepoznana kot napredna, inovativna in odgovorna država. Ugled Slovenije v svetu želimo načrtovati strateško in povezano, da bomo Slovenijo v svetu predstavljali z enim glasom kot turistično destinacijo, športno velesilo, razvojno usmerjeno ekonomijo, znanostjo in kulturo svetovnega slovesa ter kot družbo povezovanja in solidarnosti. To bomo naredili v skladu z načeli sodobnega znamčenja, da učinkovito dosežemo ciljni sloves in podobo države v svetu, ki bo privlačna za obisk, življenje, naložbe in sodelovanje. Zunanjepolitično uspešne so predvsem države, ki imajo močne izvozne produkte ali konkretizirane gospodarske, znanstvene, kulturne in druge interese, ki jih pospešeno integrirajo v svojo zunanjepolitično agendo. Tudi v Sloveniji je vrsta industrij in podjetij, ki jih je treba vključiti v zunanjo politiko na njihovi poti do novih trgov in priložnosti. Ključno je, da se Slovenija poveže z razvojnimi procesi na tistih področjih in nišah, kjer lahko s slovenskim znanjem in kompetencami ustvarjamo napredek doma in v svetu. To je pomembno tudi zato, da se na vseh področjih družbenega življenja in ustvarjanja povezujemo s svetovnimi tokovi in vanje integriramo svoje ideje, znanja in inovacije.

Ukrepi:

 • Konkretizacija gospodarskih interesov z ambicijami posameznih panog in podjetij s sočasno nadgradnjo znanja slovenske diplomacije o potrebah in priložnostih slovenskega gospodarstva.
 • Večja aktivnost zunanje politike pri promociji slovenskih inovacij in dosežkov ter informiranje in povezovanje z razvojnimi in znanstvenimi procesi.
 • Razvoj gospodarske diplomacije – sistem neposrednega povezovanja gospodarstva in diplomacije.
 • Izgradnja zunanjepolitične znamke Slovenije kot ugledne, uspešne in napredne države, ki bo predstavljala platformo za komunikacijo, dogodke in oblikovanje povezav.