Družba po meri invalidov

Na področju zagotavljanja in varstva pravic invalidov lahko naštejemo precej dosežkov in prednosti – od rasti in visoke stopnje zaposlenosti invalidov (kvotni sistem, invalidska podjetja, zaposlitveni centri), preko izenačevanja možnosti invalidov (tehnični pripomočki, pes pomočnik za gibalno ovirane, slovenski znakovni jezik) do osebne asistence in Zakona o socialnem vključevanju invalidov.

Cilj:

Dostopnost bivanja v skupnosti

Kljub pomembnim premikom na tem področju se soočamo s še vedno prepočasno deinstitucionalizacijo, ki obsega  bivanje zunaj institucij, hkratno zagotavljanje storitev v skupnosti in aktivacijo invalidov.

Ukrepi:

  • Vzpostavitev stanovanjskih skupin in individualnega bivanja iz EU sredstev.
  • Razvoj storitev socialnega vključevanja.
  • Implementacija Zakona o osebni asistenci.
  • Dosledno uresničevanje zakona o izenačevanju možnosti invalidov glede dostopnosti.

Cilj:

Več možnosti za zaposlovanje invalidov

S pozitivnimi ukrepi smo v letu 2016 dosegli povečanje zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih za 5 %. Spodbujali bomo njihovo zaposlovanje kot najboljši način aktivacije.

Ukrepi:

  • Ozaveščanje in spodbujanje delodajalcev glede možnosti za prilagoditev delovnega mesta invalidom.
  • Spremembe invalidskega zavarovanja in upokojevanja.
  • Spodbuda inovativnim ukrepom zaposlovanja invalidov.
  • Podpora zaposlitvenim centrom.
  • Vključevanje invalidov na trg dela.