Možnosti za šport in rekreacijo

Šport je v Republiki Sloveniji izjemno razširjen in dobro razvit. Sodeč po anketni metodi raziskav športne dejavnosti naših državljanov, se s športom ukvarja kar 60 %  populacije. Šport je vir nacionalnega ponosa, eden temeljnih gradnikov nacionalne identitete, ki ima svojo družbeno, socialno in vzgojeno vlogo. Socialni demokrati želimo na področju športa najti ravnotežje med vrhunskim športom in športom za vse, med vsemi vrstami športa, med vsemi skupinami prebivalstva, med katerimi je treba posebej podpreti ranljive skupine in šport za invalide. Ker je šport zadeva civilne družbe, je naloge države, da ga sistemsko podpira in mu nudi institucionalno in finančno podporo tam, kjer jo potrebuje.

Cilj:

Uveljavitev novega Zakona o športu

V letu 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o športu, ki prinaša številne spremembe v ustroju organizacije športa. V prihodnjem obdobju bo treba skrbno spremljati neposredno implementacijo novih določil in poskrbeti za ustrezno izvedbo in izvajanje vseh potrebnih ter predpisanih podzakonskih aktov.

Ukrepi:

 • Uskladili bomo mehanizme javnega financiranja športa na način, da bodo vsebinsko vključeni vsi deli športa, ki so v javnem interesu.
 • Poenotili bomo informatizacijo v športu z vidika transparentnega razdeljevanja javnih sredstev in preprečevanja dvojnega financiranja.
 • Občinam bomo nudili podporo pri pripravi ustreznih normativnih aktov za razdeljevanje sredstev letnega programa športa na lokalni ravni.
 • Skrbeli bomo za ustrezno in primerno porabo sredstev letnega programa športa.
 • Dosledna integracija nacionalnih športnih barv.

Cilj:

Podpora športnikom in športu

Slovenija je dežela športnikov. Od vrhunskih do rekreativnih. Ima izjemne naravne danosti za šport in rekreacijo, ki jih je treba povezati s turističnimi, da bi skupaj ustvarili športno-turistično destinacijo najvišjega razreda. Zato bomo delovali tako v smeri krepitve slovenskega vrhunskega športa kot tudi rekreativnega, s ciljem večjega zdravja prebivalstva in razvoja turistično-športnih zmogljivosti.

Ukrepi:

 • Podprli bomo ustanovitev nacionalnega centra za raziskave in merjenja v športu.
 • Spodbujali bomo razvoj mehanizmov za preprečevanje zlorab v športu (doping, nasilje, nelegalne športne stavnice).
 • Povečali bomo število zaposlenih vrhunskih športnikov.
 • V sodelovanju z izobraževalnim sistemom bomo športnikom omogočali fleksibilnejše oblike izobraževanja.
 • Izvajali bomo ukrepe za t. i. druge kariere športnikov.
 • Bivše vrhunske športnike bomo kot vzornike pritegnili v delo z mladimi.
 • Davčno bomo razbremenili sponzorstva v športu.