Nizkoogljična energetika in zanesljiva oskrba z energijo

Slovenija ima razvito infrastrukturo, zanesljivo oskrbo in razmeroma dobro produkcijsko strukturo. Razvijamo lastne tehnologije in znanje tudi izvažamo. Ob izrabi domačega potenciala in domačih virov energije je lahko Slovenija še naprej država z visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe, kar je lahko tudi gonilo gospodarske rasti, hkrati pa državljanom omogoča, da živijo v čistem in zdravem okolju, ki jim omogoča trajnosten način življenje.

Slovenija ima pomembne potenciale v biomasi (več kot polovico našega ozemlja pokriva gozd), geotermalni energiji in siceršnji toploti okolja, sončni energiji in v (določeni meri) še v hidro energiji in energiji vetra. V Sloveniji ni odkritih večjih količin nafte in tudi izkoriščanje naravnega plina je na razmeroma nizki ravni. Hkrati je tudi težko zagotavljati nove proizvodne kapacitete, ker so pogosto povezane z zahtevnimi posegi v okolje. Z ustreznim razvojem sektorja oskrbe z električno energijo se ponujajo priložnosti za gospodarski preboj Slovenije, saj lahko prebivalstvu in gospodarstvu zagotavlja trajnostne, sprejemljive in konkurenčne energetske storitve, hkrati pa sodi med dejavnosti z najvišjo dodano vrednostjo. Največjo nevarnost za Slovenijo predstavljajo po eni strani okoljske obremenitve, ki jih povzroča energetika, in po drugi uvoz električne energije v višini 20 % s trendom naraščanja.

Cilj:

Nizkoogljična proizvodnja energije in okoljska varnost

Odgovornost do uporabnikov energetskih storitev in podnebne energetske zaveze so poglavitna usmeritev pri razvoju sektorja. Znižanje emisij toplogrednih plinov je mogoče le z uporabo vseh nizkoogljičnih virov in učinkovito rabo energije. Skoraj dve tretjini proizvedene elektrike v Sloveniji že temelji na nizkoogljičnih virih, in sicer jedrski in hidroenergiji. To sta tudi ključni tehnologiji trenutne oskrbe. Upoštevaje predvideno obratovanje obstoječe jedrske elektrarne do leta 2043 in termoelektrarne Šoštanj do leta 2054, predstavlja enega najpomembnejših izzivov v proizvodnji električne energije v Sloveniji zagotovitev trajnostne in sprejemljive oskrbe z električno energijo z ustreznimi viri električne energije.

Ukrepi:

 • Spodbujali bomo uporabo ustreznih nizkoogljičnih virov energije.
 • Prednost bomo dajali domačim virom energije.
 • Povečali bomo prilagodljivost in jakost elektroenergetskega omrežja, ki predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja, da bi omogočili vključitev električnih vozil, toplotnih črpalk, novih naprav in obnovljivih virov.
 • Državo bomo pokrili s prenosnim omrežjem zemeljskega plina.
 • Izgradili bomo zadostne potrebe plinskih zmogljivosti.
 • Izgradili bomo odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke.
 • Za večjo kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo bomo povečali robustnost elektrodistribucijskega omrežja.

Cilj:

Zanesljivost, varnost in samozadostnost oskrbe z električno energijo

Slovenija se danes uvršča globalno na visoko 2. mesto po varnosti oskrbe po kriteriju World Energy Councila Index. Varnost oskrbe je treba še naprej krepiti. Glavno slabost v obliki odvisnosti od uvoza bo treba čim prej začeti zmanjševati s trajnostno uporabo domačih energetskih virov in učinkovito rabo energije.

Ukrepi:

 • Nadaljevali bomo z izgradnjo in obnovo infrastrukture ter nadgradnjo v pametna omrežja.
 • Spodbujali bomo vire in rešitve, ki izboljšujejo varnost oskrbe.
 • Uvajanje obnovljivih virov energije ne sme znižati zanesljivosti in sprejemljivosti oskrbe.
 • Spodbujali bomo pripravo zakonodaje za večjo pravno zaščito investitorja v postopkih pridobivanja dovoljenj.

Cilj:

Konkurenčna cena energije

Končna cena energije mora odražati vse stroške, ki jih mora elektro sistem pokriti, da je zagotovljena zanesljiva in sprejemljiva dobava električne energije. Pri tem pa je pomembno, da je končna cena sprejemljiva in konkurenčna za prebivalstvo in gospodarstvo. V zadnjih letih prispevki in dajatve vse bolj odločujoče vplivajo na cene za končnega uporabnika. Torej končni uporabnik ni deležen koristi znižanja cen električne energije, saj je povišanje dajatev višje kot znižanje cene na trgu.

Ukrepi:

 • Spodbujali bomo razvoj in implementacijo tehnologij, ki omogočajo sprejemljivo in konkurenčno ceno končnim uporabnikom.
 • Spodbujali bomo enakopravno uporabo vseh virov.
 • Prednost bodo imeli viri, ki izkazujejo doprinos konkurenčni ceni energije.
 • Uvajali bomo tiste vire, ki ne ogrožajo sprejemljivosti in konkurenčnosti energetike.

Cilj:

Pametna energetika

V skladu s tehnološkim in družbenim napredkom smo soočeni z drugačnim pogledom na energetski proces družbe, hkrati pa tehnološke spremembe odpirajo nove priložnosti. Javna infrastruktura mora zagotoviti zanesljivost in varnost oskrbe, uporabniku pa  večjo svobodo ustvarjanja energetskega življenjskega standarda. Doba informatizacije in digitalizacije bo aktivnemu uporabniku omogočala pametne energetske storitve, ki bodo omogočale samooskrbno, tudi skupnostno proizvodnjo električne energije s prilagajanjem odjema, elektrifikacijo mobilnosti, ogrevanja in klimatizacije, male elektrarne, hranilnike in napredne naprave.

Ukrepi:

 • Spodbujali bomo informatizacijo in digitalizacijo v energetiki tako v gospodinjstvih kot v gospodarstvu.
 • Zagotavljali bomo infrastrukturne investicije, ki bodo omogočale napredne storitve za aktivnega uporabnika (pametna omrežja in tarifne sisteme, pametna mesta in zgradbe).
 • Spodbujali bomo nakup toplotnih črpalk in električnih vozil.

Cilj:

Energetika kot strateška in hkrati socialna kategorija

Energetska neodvisnost in zanesljivost oskrbe bosta v bližnji prihodnosti garant suverenosti države. Nekatere odločitve v preteklosti so povzročile kolektivizacijo obveznosti in individualizacijo koristi za določene skupine zato, da se je drugim, ponekod tudi zgolj zaradi svetovnih trendov in ne nujno dejanskih potreb v Sloveniji, omogočilo visoke subvencije. Vsi v državi morajo imeti dostop do energije in nedopustno bi bilo, da bi se začeli ogroženi zaradi cenovne nedostopnosti izklapljati iz energetskega omrežja.

Ukrepi:

 • Spodbujati take investicije v energetiko, ki bodo po meri uporabnikov energije.
 • Spodbujali bomo programe za preprečevanje energetske revščine.
 • Ne bomo dovoljevali investicij, ki bodo nekaterim omogočale nepravične rente, druge pa na račun le-teh pahnila v energetsko revščino.
 • Sistem administrativno predpisanih merilnikov toplote bomo uredili tako, da ljudem ne bo povzročal dodatnih stroškov in težav.
 • Ker energetiko v bližnji prihodnosti čakajo izjemni izzivi in ker do sedaj vlade energetiki niso dale zadostnega pomena, bomo zagotovili kadrovsko organizacijsko rešitev v obliki ministrstva za energetiko ali službe za energetiko pri predsedniku vlade.