Pravičnejši davki, močnejši srednji razred

Ključni cilj prihodnjega obdobja je okrepitev srednjega razreda, da se izboljša njegov položaj, v strukturi prebivalstva pa zmanjša revščina in omogoči boljše socialno napredovanje vseh struktur prebivalstva. V pravični, kohezivni in progresivni davčni politiki vidimo ključ do tega, da izboljšamo položaj srednjega razreda, okrepimo možnosti za učinkovito pomoč najbolj ranljivim, hkrati pa spodbujamo podjetja k investiranju in zaposlovanju.

Davkov ne nameravamo povečevati, saj je davčna obremenitev primerljiva z drugimi državami. Vse spremembe na davčnem področju bodo narejene na način, da se skupna davčna obremenitev ne poveča in ostane na enaki ravni kot doslej (okoli 37 % BDP). Želimo si stabilen davčni sistem, saj je le tako mogoče zagotoviti predvidljivo davčno okolje za gospodarstvo in prebivalstvo, zato bodo spremembe na tem področju podvržene socialnemu in političnemu dogovarjanja, da dosežemo vsaj desetletno obdobje brez velikih posegov v davčni sistem.

Davki v deležu BDP. Vir: OECD Revenue Statistics, 2017

Cilj:

Sprememba dohodninske lestvice

Načrtujemo uresničitev Ekonomskega programa za preporod srednjega razreda.  Za pravično razbremenitev najproduktivnejših delov gospodarstva in družbe bomo uvedli posebno olajšavo do višine minimalne plače, dvignili zgornjo mejo obdavčitve 27-odstotnega dohodninskega razreda na 30.000 evrov in uvedli dodatni dohodninski razred s 34 % stopnjo do višine 50.000 evrov prihodkov. Tako bomo v spodnjem delu lestvice zagotovili večjo zvezno progresivnost obdavčitve.

Pravičnejša, zvezna in progresivna dohodninska lestvica. Ekonomski program za preporod srednjega razreda, SD

Ukrepi:

  • Reforma dohodninskih razredov z zvezno progresivno lestvico za pravičnejšo obdavčitev vseh skupin in razbremenitev srednjega sloja.
  • Uvedba višje splošne davčne olajšave do višine minimalne plače.
  • Večja postopnost pri obdavčitvi nadpovprečnih dohodkov.
  • Poenotenje prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in uvedba prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo.
  • Ponovna uvedba dohodninske olajšave za reševanje stanovanjskega problema. Sprejem programa zelene davčne reforme z obdavčenjem nezaželenih praks in zmanjšanjem okolju škodljivih transferjev.

Cilj:

Evropsko primerljiva struktura davkov

Ključna usmeritev je sprememba strukture davčnih virov z znižanjem obdavčitve dela in povečanjem obdavčitve kapitala in premoženja, da se po strukturi in razmerju med obdavčitvijo dela na eni in premoženja in dobička na drugi strani približa strukturi v najrazvitejših državah.

Obdavčitev dobičkov podjetij. Vir: KPMG Corporate Taxes, 2018

Ukrepi:

  • Postopno povečanje efektivne obdavčitve podjetij na raven EU.
  • Reforma obdavčitve nepremičnin na način, da se poenoti sistem obdavčitve, davčna obremenitev pa ne poveča.
  • Izboljšana davčna izterjava doma in preko mednarodnega sodelovanja tudi iz davčnih oaz.