Promet in logistika kot priložnost

Lega Slovenije v osrčju Evrope, na križišču glavnih prometnic, ob morju, kjer se Mediteransko morje najgloblje zajeda v evropski kontinent, in dejstvo, da meji ali je v bližini nekaj držav brez dostopa do morja, so naravne primerjalne priložnosti Slovenije.

Nevarnosti za razvoj tega potenciala so predvsem težnje, da bi Slovenijo logistični tokovi obšli. Od tedaj, ko je bil nekoč v Sloveniji v načrtih EU zgolj 5. koridor,  do danes, ko je v jedrnem omrežju skoraj celoten prometni križ, so se potrebe po izboljšavah v infrastrukturi potrdile kot nujne in kot priložnost za nova delovna mesta.

Glavne prednosti, ki jih Slovenija lahko ponudi so v prvi vrsti visoko kvalitetna delovna sila s področja prometa in logistike, visok nivo izobrazbe na področju prometa in logistike, mednarodne izkušnje, dobro razvito, napredno in v širšem krogu konkurenčno pristanišče ter razmeroma dobra avtocestna infrastruktura. Slednja v nekaterih pogledih ne zadošča več za obstoječe potrebe, ponekod se gradi z zmanjšano aktivnostjo ali pa gradnja bistveno zaostaja za že zastavljenimi načrti. Državne ceste predstavljajo zaradi nedorečenega sistema obnov posebno nevarnost. Nevarnosti so poleg že omenjenega tudi v nesoglasjih znotraj velikih logističnih sistemov, ki so nedopustna zlasti tam, kjer je lastnik država.

Cilj:

Večja varnost prometa

Varnost v prometu se ne izboljšuje v pričakovanem obsegu. Podatki kažejo, da se je v 2011 in 2015 število smrtnih žrtev na naših cestah celo povečalo. Slovenijo  želimo umestiti med prometno najbolj varne države v Evropi. Že v prvem štiriletnem obdobju mora Slovenija priti med prvih deset držav po varnosti v prometu.

Ukrepi:

 • Spodbujali bomo izboljšanje vedenja udeležencev v prometu.
 • Spremenili bomo način kaznovanja za prometne prekrške tudi z uvajanjem družbeno koristnega dela.
 • Spodbujali bomo preventivne programe, razvoj prometne vzgoje tako prek Agencije za varnost  prometa kot tudi s spodbujanjem ter podporo civilne družbe.
 • S pozitivnimi točkami bomo nagradili varne voznike in voznice s ciljem spodbujanja pozitivnega vedenja in prizadevanja.

Cilj:

Slovenija kot logistična platforma za srednjo in jugovzhodno Evropo

Nadaljevali bomo z idejo, da bo Slovenija logistična platforma za srednjo in jugovzhodno Evropo. Logistika in transport predstavljata priložnost za nova delovna mesta s področja cestnega, železniškega, pomorskega, letalskega prevoza, špedicije, kontrole blaga, skladiščenja in dodane vrednosti v oskrbovalni verigi. Znanje naših strokovnjakov in dobro razvita prometna infrastruktura bosta skupaj z v razvoj usmerjeno prometno politiko omogočala razvoj Slovenije kot logistične platforme.

Ukrepi:

 • Pospešili bomo izgradnjo in obnovo infrastrukture (razvojne osi 3, 3a, 4, povezava med A1 in Ilirsko Bistrico in II. tir med Divačo in Koprom).
 • Spodbujali bomo nastanek logističnih centrov.
 • Spodbujali bomo promocijo Slovenije kot logistične platforme.
 • Spodbujali bomo uveljavljanje informacijsko komunikacijskih tehnologij v prometu.

Cilj:

Učinkovita mobilnost kot podlaga za družbeni razvoj

Pametna mobilnost prebivalstva in učinkovita mobilnost za potrebe gospodarstva sta danes nujni pogoj za vsako razvito družbo. Mobilnost bomo zagotavljali na način, da bo po eni strani omogočen razvoj in po drugi strani kar se da zmanjšano onesnaževanje okolja na ravni, ki sledijo zavezam, ki jih je svet sprejel 2015 v obliki pariškega podnebnega sporazuma.

Ukrepi:

 • Uvajali bomo pametne prometne sisteme.
 • Nadaljevali bomo z integracijo javnega prevoza.
 • Intenzivirali bomo vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo železniškega omrežja (vključno z regionalnimi progami) in omrežja državnih cest.
 • Načrtovanje investicij v prometno infrastrukturo bomo nadgradili s sodobnimi metodami in integracijo vseh deležnikov pri načrtovanju.
 • K aktivnostim na področju trajnostnega razvoja prometne infrastrukture bomo pritegnili vse občine še posebej pri obravnavi regionalnih prometnih tokov.
 • Sprejeli bomo nacionalni program za kolesarstvo.
 • Spodbujali bomo gradnjo kolesarske infrastrukture in zaščito najšibkejših udeležencev (pešci, otroci, starejši udeleženci).
 • Omogočili bomo nove načine prevoza, ki jih prinaša delitvena ekonomija, vendar na način, da ne bodo pomenili nelojalne konkurence in kršitve pravic zaposlenih.
 • Spodbujali bomo rabo ekološko sprejemljivih vozil, s poudarkom na vozilih javnega prevoza.
 • Uvedli bomo elektronsko prometno dovoljenje.

Cilj:

Modernizacija prometa

Prometna infrastruktura je osnova za vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, ki bo omogočal najboljšo povezanost, enake priložnosti in bo prispeval k boljši kakovosti bivanja državljanov in bo gospodarstvu omogočil nadaljnji razvoj z optimalnim izkoriščanjem ugodne geostrateške lege Slovenije. Celostno prometno načrtovanje, izgradnja, modernizacija in vzdrževanje prometne infrastrukture so pot k moderni, urejeni prometni infrastrukturi in s tem razvoju logistike ter spodbuda turizmu in gospodarstvu. Promet se razvija in prinaša moderne rešitve in dobre prakse. Iz prometno primerljivih držav bomo prenesli dobre ideje in hkrati spodbujali naše inovativne ideje in prakse.

Ukrepi:

 • S pobudami in infrastrukturnimi ukrepi bomo spodbujali okolju prijazne vrste prometa.
 • Osveževanje prometnega znanja udeležencev v prometu s pozitivno vzpodbudo.
 • Prepoved prehitevanje po prehitevalnem pasu na avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila.
 • Zavijanje v desno ob rdeči luči.
 • Spodbujali bomo sisteme sodobnih rešitev v prometu (samovozeča vozila, pametna mesta in regije, polnilne postaje in indukcijsko polnjenje vozil).