Raziskave in razvoj

Znanost in raziskovanje sta temeljna kamna razvoja Slovenije. Vlaganje v raziskave in razvoj ima neposredne in merljive učinke na gospodarsko rast, rast produktivnosti in dodane vrednosti, prispeva k višanju kakovosti delovnih mest in ima izrazite učinke na vsa področja družbene dejavnosti.

Zato moramo več vlagati tudi v znanost,  raziskave in razvoj. Po deležu vlaganj v raziskave in razvoj (države in gospodarstva) smo z 2 % BDP najboljši med novimi članicami EU, a bistveno zaostajamo za najrazvitejšimi še posebej pri zagotavljanju stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, saj nas zgolj 0,4 % BDP javnih proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost, ki so temelj stabilnega financiranja katerekoli dejavnosti, uvršča na sam rep članic EU. To postane posebej očitno takrat, ko pogledamo dejanske številke. Leta 2016 smo v Sloveniji za raziskave in razvoj vložili 392 evrov na prebivalca, v Avstriji pa kar 1.255 evrov. Medtem želi Nemčija do leta 2025 vložiti 3,5 % BDP. Zato moramo nadoknaditi ta razvojni razkorak. Tudi mi moramo vložiti več in bolje. Spremeniti moramo trend. To je pot do več inovacij, novih spoznanj, novih poti.

Vlaganja v raziskave in razvoj na prebivalca. Vir: Eurostat, 2016

V središču razvojne politike Republike Slovenije mora zato biti učinkovit in mednarodno vpet inovacijsko-razvojni sistem, ki bo deloval v skladu s sprejeto Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije (RISS). Različne dele sistema bomo povezali horizontalno in vertikalno, enakomerno bomo spodbujali raziskovalne napore vseh ved in vseh tipov aplikativnega ali temeljnega znanstvenega raziskovanja. Zavzemali se bomo za povezovanje z gospodarstvom, z različnimi instrumenti bomo krepili raziskovalni potencial v podjetjih.

Raziskave in razvoj v deležu BDP. Vir: Eurostat, 2016

Cilj:

Inovacije za višjo dodano vrednost

Za višjo dodano vrednost potrebujemo boljše produkte, uglednejše in prepoznavnejše blagovne znamke in več znanja, zapakiranega v slovenski proizvod in storitve.

Ukrepi:

 • Spodbujanje skupnih projektov univerz, raziskovalnih institucij in gospodarstva, še posebej na prioritetnih področjih četrte industrijske revolucije, s ciljem inovacij in uvajanja novih izdelkov in rešitev.
 • Proučitev učinkovitosti dosedanjih olajšav pri obdavčitvi podjetij in njihova morebitna zamenjava z učinkovitejšimi modeli.
 • Povezovanje slovenskega gospodarstva, da v strukturi proizvodov ponudimo nove končne produkte in povečujemo dodano vrednost s krepitvijo blagovnih znamk.

Cilj:

Celoviti ukrepi za boljše raziskovalno okolje

Da bi lahko v celoti izkoristili potenciale raziskav za družbeni in gospodarski razvoj, je nujno potrebno bolje povezati raziskave in razvoj, sistemsko podpreti inovacijsko dejavnost, povečati javna in zasebna sredstva za raziskave in razvoj ter krepiti zavedanje o družbeni pomembnosti znanosti. Najrazvitejše države v Evropski uniji danes vlagajo več kot 3 % BDP (zasebnih in javnih sredstev skupaj) v raziskave in razvoj, saj se zavedajo, da je edini način za razvojni preboj in napredek v novem znanju in inovacijah.

Ukrepi:

 • Uvedli bomo evropsko primerljiv način financiranja raziskovalcev in raziskovalnih organizacij.
 • Dvignili bomo višino javnih nacionalnih sredstev za raziskovanje na 1 % BDP do leta 2022.
 • Z davčnimi ugodnostmi bomo spodbujali zasebna vlaganja v raziskave in razvoj, da bodo skupaj z javnimi dosegla 3 % BDP do leta 2022.
 • Okrepili bomo nacionalno projektno financiranje ter ga neposredno povezali z izzivi in potrebami slovenskega razvoja.
 • Uvedli bomo delno institucionalno financiranje javnih raziskovalnih organizacij.
 • Omogočili bomo transfer znanja iz raziskovalnih organizacij k podjetjem s pomočjo odcepljenih podjetij, spodbujanjem inovacij in patentnih prijav.
 • Spodbujali bomo sodelovanje med gospodarstvom in znanstveno skupnostjo s shemami medsebojnega prehajanja raziskovalcev in souporabe raziskovalne opreme.

Cilj:

Krepitev človeškega potenciala

Največja vrednost raziskovalnega in inovacijskega sistema se skriva v ljudeh. Če bo Slovenija kot družba želela napredovati na vseh področjih, bo morala vlagati v krepitev človeškega potenciala kot ključnega pogoja za uspešen raziskovalno-inovacijski sistem.

Ukrepi:

 • Povečali bomo število mladih raziskovalcev.
 • Poenostavili bomo postopke vključevanja mladih slovenskih znanstvenikov, ki so se izobrazili v tujini, v delo univerz in raziskovalnih inštitutov.
 • Prizadevali si bomo za evropsko primerljivo ceno raziskovalne ure.
 • S sistemskimi ukrepi bomo spodbujali prehajanje raziskovalcev med gospodarstvom, raziskovalnim sektorjem in univerzami.