Razvoj znanj in sposobnosti

Delovali bomo v smeri zagotavljanja kakovostnega in učinkovitega sistema visokega šolstva, ki bo pravičen, odprt, vpet v globalne tokove izmenjave znanstvenih in izobraževalnih idej, predvsem pa bo vsem nudil zelo kakovostno visokošolsko izobrazbo, financirano iz javnih sredstev, ki bo dajala dobro popotnico za strokoven in osebni razvoj. Spodbujali bomo povezovanje izobraževanja in raziskovanja, krepili raziskovalno dejavnost univerz, v enaki meri zagotavljali možnost za študij in razvoj vseh znanstvenih in umetniških disciplin, v akademsko delo vključevali študente in jim pri tem dodatno pomagali z izboljšanjem pogojev za bivanjske razmere.

Cilj:

Celostna ureditev zakonodaje in financiranja visokega šolstva

Sloveniji v več kot petnajstih letih ni uspelo celovito prenoviti zakonodaje na področju visokega šolstva in ga posodobiti. Zato bomo v mandatu 2018 – 2022 celovito prenovili zakonodajo na področju visokega šolstva, da bo šla v korak s časom, predvsem pa, da bo omogočala razvoj v smeri kakovosti, sodelovanja z okoljem in globalnih trendov.

Ukrepi:

 • Celostno bomo zakonsko uredili področje visokega šolstva.
 • Opredelili bomo javno službo na področju visokega šolstva.
 • Opredelili bomo vlogo in pomen slovenskega jezika v visokem šolstvu ter pogoje, pod katerimi bo dejavnost mogoča tudi v tujih jezikih.
 • Univerze bomo raziskovalno krepili.
 • Pospešili bomo dinamiko naraščanja sredstev za visoko šolstvo, da bi že leta 2025 dosegli financiranje v višini 1 % BDP iz javnih sredstev.

Cilj:

Dinamičnejši visokošolski prostor

Visokošolski prostor se zaradi zakonskih omejitev zelo počasi prilagaja na izzive iz okolja. Hromi ga statičnost, neinovativnost in podfinanciranost.

Ukrepi:

 • Uvajali bomo prožnejše oblike in poteke študija.
 • Borili se bomo proti fiktivnim vpisom in zlorabam davkoplačevalskega denarja.
 • Povečevali bomo kapacitete (predvsem enoposteljnih sob) v študentskih domovih.
 • Sistemsko bomo podprli delo z nadarjenimi v visokem šolstvu.
 • Spodbujali bomo NAKVIS, da bi z debirokratizacijo in krepitev svetovalne vloge še bolje zagotavljal kakovost visokošolskih programov.
 • Krepili bomo avtonomijo univerz.
 • Univerzam bomo omogočili ustanavljanje odcepljenih podjetij (spin off podjetja).
 • Univerzam bomo olajšali spreminjanje študijskih programov.
 • Zaposlenim na univerzah bomo omogočili boljšo povezljivost statusov pedagoga in raziskovalca.