Red, varnost in boj proti kriminalu

Področje notranjih zadev je v zadnjem obdobju prejelo več finančnih sredstev za svoje delo. Na področju učinkovitejšega odkrivanja gospodarske kriminalitete je bil leta 2010 ustanovljen Nacionalni preiskovalni urad. Obsežen medresorski projekt je v času svojega delovanja dosegel pomembne rezultate, vendar po dveh letih delovanja ni bila izvedena evalvacija projekta.

Evalvacija in korekcija projekta NPU je zaradi tega nujna za učinkovitejše delo na področju odkrivanja gospodarske in kibernetske kriminalitete.

Širjenje policijskih pooblastil, čemur smo bili priča v tem mandatu, ni pravi odgovor na učinkovitejši boj zoper kriminaliteto in za večjo varnost policistov. Bolj se je treba usmeriti v delo v skupnost, za varnost policistov pa poskrbeti z ustreznimi znanji in samozaščitni ukrepi ter potrebno zaščitno opremo. Policijsko delo je treba permanentno prilagajati novodobni kriminaliteti, ki jo je treba spremljati z sodobnimi oblikami kriminalistično-obveščevalnega dela in jo ob uporabi ustreznih kriminalistično-analitičnih orodij po možnosti tudi predvidevati. V vseh segmentih policijskega dela je treba krepiti ničelno toleranco do korupcije.

Cilj:

Učinkovit odziv na nove oblike kriminala

Razvoj novih oblik kriminala in struktur organiziranega kriminala bo sledil značilnostim smernic tehnologije 4.0,  na drugi strani pa bo kriminal  izkoriščal nove priložnosti, ki jih ponuja vse bolj nepovezana skupnost, raznolika in hkrati starajoča se družba.

Zato bomo pozornost v veliki meri posvetili novim oblikam kriminala (virtualni, globalizirani kriminal, digitalna infrastruktura in virtualne valute, kriminaliteta kot poslovni model), v katerem se, s pomočjo digitalne infrastrukture, kriminalne skupine ne združujejo več v klasične hierarhične združbe.

Ukrepi:

 • Okrepili bomo kriminalistično (obveščevalno) analitiko, s sistematičnim zbiranjem, ocenjevanjem in analiziranjem podatkov ter informacij z namenom pridobivanja projekcij prihodnjega taktičnega, operativnega ali strateškega pomena.
 • Okrepili bomo delo na področju računalniške in kibernetske forenzike.
 • S pomočjo strateške analize trendov kriminalitete doma in v tujini bomo oblikovali kriminalitetne politike z dodeljevanjem sredstev, načrtovanjem operativnih ukrepov in nujno potrebnimi prilagoditvami zakonodaje.

Cilj:

Boljši vpogled v stanje kriminalitete

Varnost je ena izmed temeljnih vrednot v sodobni družbi. Varnost različne skupine ljudi dojemajo različno. Bolj je oseba ranljiva (starejši, ženske, otroci…) bolj je prisoten strah pred kriminalom. Zaradi tega je zelo pomembno, da je poročanje o stopnji kriminalitete objektivno, dostopno in predstavljeno na način, ki ga omogočajo spoznanja na področju kriminologije in orodja sodobne digitalne kriminalitetne analitike.

Ukrepi:

 • Izpopolni se že obstoječe možnosti dostopa državljanov do spletnih aplikacij policije o stanju kriminalitete, tako, da bodo predstavljeni ažurni podatki o evidentiranih kaznivih dejanjih na posameznih območjih v državi z možnostjo podrobnejšega vpogleda v kriminalitetno statistiko.
 • Treba je opraviti kritično analizo Nacionalne strategije za boj proti kriminaliteti, ki je bila sprejeta v parlamentu in spremljajoče akcijske dokumente. Na podlagi opravljene analize je treba strateške dokumente dopolniti in jih ažurirati.
 • Varnostno izobraževanje in (preventivno) ravnanje policistov.
 • Prepovedali bomo uporabo petard vse dni v letu.

Cilj:

Usposabljanje in izobraževanje policije za nova tveganja

S povečevanjem kompleksnosti družbe se povečuje tudi zapletenost kaznivih dejanj, s tem pa tudi njihovo odkrivanje, raziskovanje in pregon. Poleg nujno potrebnega dodatnega znanja sistem, kot je policija, še dodatno izgublja, stagnira in vodi k propadu, če ni podprt z dobrimi medsebojnimi odnosi, tovarištvom, spoštovanjem in partnerstvom, saj je medsebojno zaupanje v partnerja, ki mu zaupaš svoje življenje, da bi reševal druga, ključnega pomena.

Ukrepi:

 • Usposabljanje s področja čustvene in socialne inteligence.
 • Psihološka pomoč in redni zdravstveni pregledi za pripadnike policijskih enot.
 • Pregled zavarovanj za primere iskanja oz. prijetja storilcev kaznivih dejanj.
 • Vzdrževanje rednih in dobrih odnosov s sindikati.

Cilj:

Ničelna toleranca do korupcije

Transparentnost je nujni pogoj za legitimnost in ključni pogoj za zaupanje državljanov v javne institucije. Ljudje se po drugi strani niso pripravljeni javno izpostavljati, zato bi bilo treba priložnost za njihovo aktiviranje v boju proti korupciji iskati v uporabi družbenih omrežij, ki ob anonimnosti prijavitelja omogočajo transparentnost njegove prijave.

Ukrepi:

 • Razvoj sistemskega okolja za omogočanje poročanja o korupcijskih dejanjih in zaščiti žvižgačev z vpogledom v število primerov glede na posamezno institucijo.
 • Večja pozornost analitičnih služb na povezavo med premoženjem pravnih in fizičnih oseb in njihovimi uradno prikazanimi dohodki.

Cilj:

Nadzor državne meje

Posledice vojn, oboroženih spopadov in sistematične destabilizacije Bližnjega Vzhoda v zadnjih letih se bodo poznale tudi v prihodnje. Obvladovanje migrantskih tokov bo zato še nekaj časa zahtevalo večjo koordinacijo na tem področju in odpiralo vprašanja varnosti. Tej vrsti migrantov so se na poti do Evrope pridružili tudi ekonomski migranti, zato je treba imeti postavljene jasne ločnice med obema vrstama migrantov. Ljudje, t. j. množica se »vedejo« podobno kot vse gibke snovi, zato jih ne bo zadržala bodeča ograja na meji.

Ukrepi:

 • Na območjih, kjer se nahajajo in obravnavajo migranti, bo policija nenehno zagotavljala javni red in visoko stopnjo varnosti.
 • Redno bomo spremljali razmere na področju migracij na podlagi informacij državnih organov, drugih držav članic Evropske unije in tretjih držav, institucij EU ter mednarodnih in medvladnih organizacij.

Cilj:

Odprava ukrepov, ki posegajo v človekove pravice

Država je v odziv na migrantsko krizo sprejela nekaj zakonov, ki izven načela sorazmernosti posegajo v človekove pravice, zato bomo spremenili sporne rešitve.

Ukrepi:

 • Zakon o tujcih ne sme posegati v načelo nevračanja (non-refoulement), zato bomo spremenili določila, ki se nanašajo na ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij.
 • S spremembami zakona o nalogah in pooblastilih policije bomo zagotovili sorazmernost pri zbiranju, obdelavi in uporabi podatkov o potnikih, da bo sistem nadzora varoval državo in ljudi brez posegov v človekove pravice.
 • Dopolnili bomo Zakon o nalogah in pooblastilih policije z jasnimi razlogi in kriteriji za uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju podatkov (»tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic z namenom ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem prometu ter iskanja oseb in predmetov«).