Slovenci v sosedstvu in po svetu
ter manjšine pri nas

Izven meja Republike Slovenije živi 500.000 Slovenk in Slovencev. Skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce je ustavna kategorija, zato Republika Slovenija skrbi za Slovence zunaj svojih meja ter pospešuje njihovo sodelovanje predvsem na kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, gospodarskem, športnem in drugih področjih.

Italijanska in madžarska narodna skupnost sta konstitutivni element slovenske državnosti, zato jima je treba omogočiti razvoj v demografskem, socialnem, kulturnem in ekonomskem smislu, sicer bosta vse bolj podvrženi procesom asimilacije in sčasoma obsojeni na izginotje. Romska etnična skupnost je na številnih področjih v izrazito marginaliziranem položaju, zato bomo s ciljnimi ukrepi izboljšali njihovo socialno vključenost. Prav tako bomo nadaljevali prizadevanja za ureditev pravic narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ (Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov) v Republiki Sloveniji v skladu z Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji.

Cilj:

Skrb za Slovence v sosednjih državah in po svetu

Dosledno bomo uresničevali Strategijo odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter nadgradili obstoječo normativno ureditev tega področja. Finančna pomoč, namenjena organizacijam in dejavnostim Slovencem zunaj naših meja, bo politično in ideološko nepristranska, zadostna in stabilna. Prav tako bo Slovenija financirala organizacije, ki v  Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za Slovence v sosednjih državah in po svetu.

Ukrepi:

 • Z nadgradnjo normativne ureditve bomo odnose Republike Slovenije s Slovenci v sosednjih državah in po svetu okrepili in posodobili ter zagotovili stabilno financiranje tega področja.
 • Z ukrepi ekonomske politike in s sredstvi EU bomo spodbujali procese povezovanja gospodarstva iz Slovenije in zamejstva ter vanje dejavno vključevali tudi Slovence po svetu
 • Posebno pozornost bomo namenili novemu valu izseljencev, ki v tujino odhajajo zaradi boljših možnosti za osebno rast, obenem pa želijo ohraniti stik s Slovenijo, ter odpravili ovire za njihovo vračanje, prav tako pa bomo odpravili ovire za vračanje vseh drugih generacij izseljencev in zdomcev.
 • Večjo pozornost bomo namenili Slovencem v državah nekdanje Jugoslavije in okrepili sodelovanje s tamkajšnjimi društvi.
 • Organizirali bomo srečanja, v katera bomo vključevali Slovence, ki živijo izven Slovenije, ter na ta način k sodelovanju pritegnili mlado generacijo.
 • Podprli bomo RTV Slovenija pri izvajanju njenih nalog med Slovenci v sosednjih državah in po svetu ter po potrebi za to zagotovili tudi dodatna sredstva.

Cilj:

Medkulturno sožitje z narodnostnimi in etičnimi skupinami

Socialni demokrati se zavzemamo za večkulturno sožitje, saj različne kulture vsako demokratično družbo samo bogatijo, zato bomo še naprej dosledno spoštovali posebne pravice narodnih in etničnih skupnosti v Sloveniji, ki so določene z ustavo in zakoni.

Ukrepi:

 • Optimizirali bomo delo Urada za narodnosti tako, da bo dejansko postal koordinator vseh ukrepov, ki so neposredno povezani s položajem italijanske in madžarske narodne skupnosti ter še posebej romske etnične skupnosti.
 • Z različnimi ukrepi na področju izobraževanja, izboljšanja bivanjskih razmer, preprečevanja diskriminacije ter spodbujanja zaposlovanja bomo izboljšali socialno vključenost Romov.
 • Izboljšali bomo zdravstveni in kulturni položaj Romov in spodbujali pozitivne odnose z drugim prebivalstvom.
 • Urad za narodnosti in Ministrstvo za kulturo bosta zagotavljala redno organizacijsko in finančno pomoč pri kulturni, informativni, jezikovni in drugi društveni dejavnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji.
 • V osnovnih šolah, bi kot izbirni predmet omogočili učenje katerega od jezikov teh narodov, če bi za to izkazalo interes zadostno število učencev.