Urbani, lokalni in regionalni razvoj

Lokalna samouprava predstavlja največjo možnost neposrednega sodelovanja ljudi pri javnih zadevah. Kljub veliki razdrobljenosti Slovenije na občine je Slovenija ostala najbolj centralizirana država v Evropski uniji.

Še vedno ni uresničena zaveza o vzpostavitvi regij, da se na ravni večjih pokrajinskih enot optimira izvajanje javnih storitev in dosega skladnejši regionalni razvoj. Razlike v razvitosti slovenskih regij kažejo nujo, da se k regionalnemu razvoju ponovno pristopi na sistematičen način z ustrezno politično prioriteto.

Cilj:

Mesta kot pospeševalniki razvoja

V sodobnem svetu mesta vse bolj prevzemajo vlogo načrtovalcev razvoja in s tem postajajo eni od osrednjih ustvarjalcev trendov. Nove tehnologije in evidentne družbene potrebe pri zadovoljevanju potreb ljudi kažejo potrebo po povečanju inovativnosti pri zagotavljanju urbanih rešitev. V Sloveniji je bilo področje urbanega razvoja izrazito prezrto. Za večjo kakovost življenja, optimalno uporabo virov, pospeševanje razvoja in dostopnosti storitev ter obnovo mest potrebuje Slovenija novo urbano politiko.

Ukrepi:

 • Spodbujanje razvoja novih oblik urbanih storitev.
 • Uveljavljanje koncepta pametnih mest.
 • Priznanje položaja regionalnih metropol z novo sistemsko ureditvijo funkcij širšega regionalnega pomena.
 • Koncipiranje regionalnega razvoja z razvojem mest in stapljanjem mestnih in primestnih storitev (npr. na področju javnega potniškega prometa).

Cilj:

Vzpostavljanje soglasja o regionalnem razvoju

Poskusi ustanovitve regij v preteklosti niso pripeljali do potrebnega soglasja v politiki in v regijah. Ker ocenjujemo, da je  vzpostavitev regij pomemben potencial za višjo kakovost javnih storitev in enakomernejši regionalni razvoj, bomo obudili razpravo o ustanovitvi pokrajin z izdelavo zelene knjige o regijah z opredelitvijo različnih scenarijev za ustanovitev regij.

Razvitost regij. Vir: Eurostat, 2016

Ukrepi:

 • Začetek dialoga med političnimi udeleženci, lokalnimi skupnostmi in v regijah o možnih scenarijih razvoja regionalne samouprave.
 • Priprava zelene knjige o regijah z opredeljenimi različnimi scenariji in možnostmi za ustanovitev regij (od spodaj navzgor, od zgoraj navzdol, glede na naloge in procese, glede na različne vidike).

Cilj:

Modernizacija lokalne samouprave

Sprejeto strategijo razvoja lokalne samouprave bomo nadgradili in vsebino čim širše uskladili z vsemi udeleženci na področju lokalne samouprave.

Ukrepi:

 • Vzpostavitev trajnega in stabilnega večletnega finančnega okvira za financiranje občin za boljše razvojno načrtovanje in optimizacijo upravljanja na lokalni ravni.
 • Akreditacija kakovosti lokalnih javnih storitev za izenačevanje kakovosti javnih storitev v različnih predelih države.
 • Nadaljnje spodbujanje skupnega organiziranja javnih storitev na ravni več lokalnih skupnosti.
 • Razvoj znanj in kompetenc v lokalnih skupnostih.

Cilj:

Večja vloga občin pri gospodarskem razvoju

Uspešen gospodarski razvoj je vedno odvisen od številnih akterjev na številnih nivojih. Ob tem velja splošno pravilo, da morajo biti pri investicijskih projektih s področja gospodarskega razvoja primarni gonilniki razvoja čim bližje okolju in ljudem, v katerem se bodo investicije izvajale.

Ukrepi:

 • Spodbude za aktivnost lokalnih skupnosti pri razvoju lokalnega gospodarstva.
 • Delegiranje večjih pristojnosti lokalnim skupnostim, kot so npr. investicijska soglasja, ki se sedaj presojajo na državni ravni, čeprav je lokalna skupnost primarni nosilec interesov in posledic.