Več demokracije

Verjamemo, da vedno večja ozaveščenost, boljša informiranost in razpoložljivost digitalnih orodij ustvarjajo pogoje za boljše sodelovanje ljudi, nevladnih organizacij in civilne družbe pri odločanju o javnih zadevah. Za to je treba bolje usposobiti tudi javno upravo, državne organe in lokalno samoupravo.

Samoorganiziranje ljudi okoli legitimnih zahtev pogosto izzove družbene konflikte, ker pogosto ni vzpostavljenih ustreznih načinov komunikacije, razumevanja in sporazumevanja med različnimi interesi. Zato si bomo prizadevali za vzpostavljanje vključujoče kulture dialoga, ki bo sposobna odpravljati konfliktne situacije in v odločitve vključevati zainteresirane udeležence in njihova stališča.

Cilj:

Aktivno državljanstvo in neposredna demokracija

Sodobna informacijska tehnologija omogoča večjo odprtost in sodelovanje ljudi pri upravljanju javnih zadev in krepitev kompetenc državljanov. Zato bomo spodbujali soodločanje in sodelovanje državljanov v javnih zadevah, pri tem pa razvijali tako digitalna orodja kot druge oblike dostopnosti do procesov odločanja.

Ukrepi:

 • Omogočili bomo večjo dostopnost do ljudem razumljivih in jasnih informacij.
 • Vpeljali bomo nove pristope za e-demokracijo in aktivno promovirali pomen sodelovanja ljudi pri odločanju.
 • Vzpostavili bomo sisteme za ugotavljanje volje ljudstva in posledično ravnanje državnih organov.
 • Razvijali bomo prakse sodelovanja ljudi pri odločanju na lokalnih in regionalnih ravneh, krepili transparentnost odločevalskih procesov in krepili vključenost v procese odločanja (npr. participativni proračun).
 • Večja odgovornost političnih strank za stanje demokracije.
 • Krepitev politične kulture v politiki in družbi.
 • Sprejeli bomo zakon o političnih fundacijah za krepitev strokovne, argumentirane in vsebinske razprave v slovenskem političnem prostoru.

Cilj:

Razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva

Po več letih naporov je civilni družbi skupaj in državi uspelo pripraviti predlog zakonodajnih rešitev za nadaljnji razvoj nevladnega sektorja, vključno s strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Nevladni sektor vidimo kot ključen za razvoj demokracije in aktivnega državljanstva, povezovanje in organiziranje ljudi okoli skupnih ciljev in potreb ter za izvajanje vrste storitev, ki jih nevladne organizacije učinkovito zagotavljajo družbi. Zato si bomo prizadevali za nadaljnji razvoj sektorja in hkrati za spodbujanje prostovoljstva.

Ukrepi:

 • Uveljavitev pripravljenih zakonodajnih rešitev in strategije za razvoj nevladnih organizacij.
 • Zagotovitev finančnih virov za nevladne organizacije in prostovoljstvo.
 • Okrepljeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri načrtovanju javnih politik in predpisov.
 • Deinstitucionalizacija izvajanja določenih za to primernih javnih storitev in njihovo izvajanje v sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
 • Ukrepi za povečevanje števila trajnih zaposlitev v nevladnem sektorju, da se postopno približamo deležem v razvitih državah.
 • Promocija in razvoj organiziranega prostovoljstva s spodbujanjem različnih oblik prostovoljnega dela.
 • Beleženje in priznavanje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc.

Cilj:

Enake možnosti žensk in moških

Prednosti Slovenije na področju enakosti spolov so izjemno dobri kazalniki na svetovni ravni, kjer se povsod uvrščamo v sam vrh. To je rezultat več desetletij dela in konkretnih ukrepov. Žal se je v zadnjih letih trend na nekaterih področjih obrnil, saj se denimo povečuje razlika v plačilu za isto delo med moškimi in ženskami, resen problem pa predstavlja visoka stopnja tveganja revščine med starejšimi ženskami.

Zaradi primerjalno dobrih rezultatov Slovenije na tem področju obstaja nevarnost, da se bo občutljivost na enakost spolov zmanjševala zaradi občutka samoumevnosti. Zato je treba še okrepiti osveščenost, zlasti na področju razvijanja stereotipov in predsodkov, nadaljevati s povečevanjem števila žensk na položajih odločanja in sprejemati potrebne ukrepe za še boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Prav tako bomo vztrajali pri ničelni stopnji tolerance do nasilja vseh oblik, tudi spolnega nadlegovanja.

Ukrepi:

 • Na vseh področjih bomo dosledno spoštovali in uveljavljali enakopravnost žensk in moških.
 • Uveljavitev načela uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih položajih v javni upravi in gospodarstvu.
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje razlike v plačah za isto delo.
 • Spremljali bomo učinke nove ureditve za preprečevanje nasilja v družini in zaščito žrtev.