Zavarovanje za učinkovito upravljanje s tveganji

Zavarovalstvo predstavlja predvsem skrb za varnost prebivalstva in narodnega gospodarstva z izravnavanjem nevarnosti v prostoru in času.

Obenem pa predstavlja zavarovalstvo enega ključnih sider finančnega sistema vsake države, saj je pomemben vir najkakovostnejših in dolgoročnih finančnih sredstev, zavarovalnice pa s tem predstavljajo izjemno pomembnega in dolgoročnega finančnega investitorja.

Pomen zavarovalstva se bo, po pričakovanjih mnogih strokovnjakov,  v naslednjih letih še okrepil predvsem zaradi podnebnih sprememb in z njimi povezanih vremenskih in drugih nevšečnostih ter demografskih sprememb in staranja prebivalstva, ki imajo neposreden vpliv na stroške pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

Sistem zavarovalstva lahko ponudi cel niz odgovorov na navedena tveganja. Obenem pa se kot nevarnosti pojavljajo nove oblike trženja in distribucije zavarovanj z uporabo novih tehnologij. Navedeno samo po sebi predstavlja seveda dobrodošel tehnološki razvoj v državi, obenem pa, v primeru nezadostne regulacije, lahko potencialno pomeni tudi velika tveganja odliva sredstev v tujino, neizpolnjevanja obljub iz zavarovalnih pogodb, neplačila določenih davkov in podobno. Zavarovalstvo je treba zato v okviru narodnega gospodarstva gledati predvsem v luči učinkovitega mehanizma za izravnavo najrazličnejših tveganj, tudi kot mehanizma, ki preko pozavarovalnih pogodb del tveganj učinkovito usmeri v tujino in  s tem državo na nek način razbremeni potencialnih ogromnih stroškov v primeru najhujših elementarnih katastrof  (npr. potresov, viharjev,…) in podobnih pojavov.

Prednost zavarovalstva je predvsem v tem, da svojo vlogo odigra vnaprej in preventivno, ko nesreča nastopi, se lahko sanirajo samo še posledice, kar je po navadi izjemno drago. Stabilnost in konservativnost  ter visoka stopnja regulacija zavarovalne industrije se je v zadnjem kriznem obdobju izkazala predvsem v tem, da so zavarovalnice krizo prebrodile praktično brez večjih težav in v tem času svojo funkcijo izvajale v korist svojih strank, ki so jim vse obljubljeno v zavarovalnih pogodbah tudi ustrezno izvedle.

Cilj:

Podnebne spremembe in naravne nesreče

Segrevanje ozračja, podnebne spremembe ter s tem fenomenom povezane elementarne nesreče predstavljajo izjemno visok strošek vsake države. Analize kažejo na vse večjo frekvenco in intenziteto takih pojavov, kar jasno nakazuje na potrebo, da vsaka država skrbi za osebno in ekonomsko varnost svojih prebivalcev. Ključno vlogo na tem področju lahko odigra sistem zavarovalstva.

Ukrepi:

  • Spodbujali bomo večjo zavarovanost prebivalstva in premoženja prebivalstva preko različnih oblik spodbujanja zavarovanosti.
  • Spodbujali bomo zavedanje prebivalstva o potrebnosti zavarovanja preko raznih izobraževalnih in seznanitvenih modelov.
  • Za socialno najšibkejše bomo pripravili možnost subvencioniranja zavarovalne premije za osnovne rizike za premoženjska zavarovanja.
  • Uvedli bomo nov model subvencioniranja zavarovanj za kmetovalce in s tem pomagali pri reševanju posledic elementarnih nesreč v kmetijstvu.
  • Ob sodelovanju zavarovalnega sektorja bomo izvajali preventivne in izobraževalne akcije s ciljem seznanjanja z nevarnostmi ter zagotavljanja večje varnosti v prometu in širše s posebnim poudarkom na najmlajših.

Cilj:

Odgovor na demografske spremembe

Demografske spremembe, predvsem staranje prebivalstva, predstavljajo enega največjih tveganj vsakega narodnega gospodarstva, saj imajo neposreden vpliv na stroške na področju zdravstva, pokojnin, dolgotrajne oskrbe in drugih. Moderne države težave rešujejo z ustreznimi strukturnimi reformami, kjer del tveganj izravnavajo tudi preko sistema zavarovalstva, ki se v takih primerih izkaže za zelo učinkovitega. Predvsem navedeno velja za del presežnih tveganj, ki segajo nad realna zagotovila socialne države v navedenih segmentih. V mnogih primerih zavarovalstvo tudi poskrbi za ustrezno infrastrukturo za zagotavljanje ustrezne zdravstvene oskrbe  in nege prebivalstva. Ustrezen prostovoljni pokojninski sistem z ustrezno politiko spodbujanja varčevanja za starost pa lahko predstavlja tudi vir kvalitetnih dolgoročnih sredstev za financiranje države in njenih infrastrukturnih in drugih naložb.

Ukrepi:

  • Vzpostavljeni sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja bomo nadgradili v smeri vključenosti čim večjega števila zaposlenih v kolektivno dodatno zavarovanje ter z ustreznimi davčnimi olajšavami in subvencijami spodbujali zvišanje vplačil delodajalcev za zaposlene.
  • Pripravili bomo najustreznejše rešitve za model dolgotrajne oskrbe prebivalstva ter v ustrezni zakonodaji potencialno poiskali tudi vlogo zavarovalstva.
  • Spodbujali bomo naložbe v različno infrastrukturo za starejše prebivalce, tudi z možnostjo vključevanja zavarovalstva.