Zdravo okolje za visoko kakovost bivanja

Za prebivalce Slovenije je kakovost okolja, v katerem živimo, vrednota. To vrednoto je treba ohranjati v največji možni meri in prebivalcem Slovenije omogočiti, da bodo živeli v okolju, ki jim bo ponujalo zdravo življenje.

Pri tem je pomembno dobro stanje zraka, tal, vode in narave. Seveda ob zavedanju globalnih podnebnih sprememb, ki vsa živa bitja ogrožajo na način, kot ga še nismo doživeli.

Stanje okolja v Slovenji se je v zadnjih letih, predvsem glede na rezultate spremljanja stanja okolja, izboljšalo. Iz leta v leto se izboljšujeta tudi poznavanje in razumevanje povezav med pritiski na okolje in njihovimi posledicami, povečala pa se je tudi občutljivost ljudi in predvsem njihovo zavedanje o pomenu zdravega okolja. Ostali pa so izzivi in nastajajo novi, ki so posledica povečanih pritiskov na okolje in naravne vire, predvsem zaradi našega življenja, ki ga zaznamujeta netrajnostna proizvodnja in potrošnja.

Cilj:

Trajnostna zaščita in raba vode

V tem mandatu smo pravico do pitne vode uveljavili kot ustavno zaščiteno vrednoto. Poraba vode v Sloveniji ima na letni ravni razmeroma majhen delež bruto iztoka iz države, vendar je kljub temu treba izvajati smotrno in učinkovito rabo vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. Čeprav je Slovenija relativno bogata z vodnimi viri, zaradi občasnega pomanjkanja padavin in njihove neugodne časovne razporeditve prihaja do suš, kar predstavlja vse večje tveganje.

Ukrepi:

 • Trajnostna raba vode (količinska, časovna in prostorska razporeditev vode), ki omogoča različno rabo vode ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov.
 • Uskladitev zakonodaje za implementacijo ustavne spremembe pravice do pitne vode.
 • Učinkovito izvajanje finančnih mehanizmov, predvsem na področju cenovne politike.
 • Redno vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč – zagotovitev sredstev za redno izvajaje programov.
 • Aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju poplav in morebitnih posledic v primeru nastopa poplav.
 • Blaženje suš z zadrževalniki vode in obnavljanjem rečnih mrtvic.

Cilj:

Učinkovito ravnanje z naravnimi viri

Trajnostni razvoj je ključna vrednota, ki je še pomembnejša kot v preteklosti. Doseganje blaginje s preveliko porabo surovin in ekosistemskih storitev Zemlje je značilno tudi za Slovenijo. Zato je treba z viri ravnati bolj učinkoviteje, saj so dobrine in storitve, ki jih kot del celovitih ekosistemov zagotavljajo, bistvene za ohranitev življenjskih pogojev, blaginje in socialnega ter gospodarskega razvoja. Srednjeročen cilj je določiti 350.000 ha trajno varovanih kmetijskih zemljišč.

Ukrepi:

 • Ohranitev visoke stopnje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
 • Slovenijo bomo razvijali in promovirali kot učni primer krožnega gospodarstva.
 • Spodbujali bomo inovativne in okoljsko usmerjene družbeno odgovorne dejavnosti in procese, ki prispevajo k ohranjanju obstoječih delovnih mest in razvoju fleksibilnih zelenih storitev in dejavnosti.
 • Sanacija degradiranih tal in preprečevanje onesnaženosti.
 • Zaustaviti rast emisij iz različnih sektorjev.
 • Sistemska ureditev področja odpadkov s prenovo sistema okoljskih dajatev in učinkovitim izvajanjem obveznih državnih in občinskih javnih služb.
 • Za zmanjšanje nastajanja odpadkov bomo sledili naslednjim uporabljenim načinom ravnanja z odpadki: priprava za ponovno uporabo, recikliranje, predelava, odlaganje.
 • Prepovedali bomo uporabo plastičnih nerazgradljivih vrečk v Sloveniji.
 • Na območjih, ki so pomembna za varovanje pitne vode, s ne bomo sofinancirali investicij, ki povečujejo tveganja za kakovost pitne vode.
 • Usmeritev investicij in drugih razvojnih potreb na degradirana zemljišča in opuščena industrijska območja.
 • Spodbude za uporabo vode iz čistilnih naprav za namakanje.
 • Na vodovarstvenih in zavarovanih območjih narave bomo spodbujali ekološko pridelavo.
 • Obvezno zavarovanje upravljalcev nevarnih snovi in odpadkov za okoljsko škodo.

Cilj:

Učinkovit pravni okvir za trajnostno varovanje okolja

Za doseganje ciljev okolja je treba zagotoviti učinkovit, kvaliteten in pregleden pravni okvir. Treba je zagotoviti povezanost med posameznimi področji, preglednost in jasnost predpisov. Nujno je potreben strokoven pregled zakonodaje, ki bo osnova za združevanje zakonodaje na področju okolja, in posledično zmanjšati število zakonov in podzakonskih aktov. Zagotoviti je treba tudi razumevanje predpisov na vseh ravneh ministrstva.

Ukrepi:

 • Racionalizacija sistema okoljskih predpisov in ureditev ustreznih podlag za izboljšanje nadzora.
 • Izobraževanje vseh uradnikov in izmenjava izkušenj z drugimi državami članicami.

Cilj:

Boljša organizacija okoljske politike

Za doseganje ciljev in učinkovito delo je treba razmisliti o reorganizaciji ministrstva skupaj z organi v sestavi.  Sprejeta je zakonodaja, ki omogoča sistem integracije dovoljenj in temu je treba prilagoditi tudi procese dela, jih integrirati, združiti in na ta način omogočiti hitrejše, učinkovito izvajanje dela na ministrstvu in organih v sestavi. Agencija RS za okolje mora postati strokovna institucija, ki bo zagotavljala strokovno podporo okoljski politiki. Inšpektorat za okolje in prostor mora biti usposobljen za opravljanje učinkovitega nadzora na terenu. Seveda pa mora ožje ministrstvo to zagotoviti s kvalitetnim in učinkovitim pravnim okvirjem.

Ukrepi:

 • Reorganizacija ministrstva in organov v sestavi.
 • Povečanje sposobnosti za izvajanje vseh nalog z okrepitvijo tistih področij, kjer ni dovolj kadrov.
 • Zagotoviti učinkovit sistem nadzora inšpektorjev, to pomeni učinkovito izvedbo in dokončanje postopkov nadzora, izvedba morebitnih sankcij/sanacij izhajajočih iz nadzora.
 • Nadaljevali bomo s postavitvijo informacijskega sistema (register okolja) in dodati še vsebine, ki niso vključene. Podatki morajo biti na voljo javnosti in seveda v prvi vrsti uradnikom pri njihovem delu.
 • Združevanje postopkov in soglasij v eno soglasje na področju okolja za poseg v prostor ali dejavnost (sektorska dovoljenja naj se združijo v eno samo dovoljenje oziroma soglasje).

Cilj:

Živali so čuteča bitja

Naš odnos za zaščito in dobro počutje živali temelji na načelu, da so živali čuteča bitja, katerih posebne potrebe bi morali upoštevati, in da je zaščita živali v 21. stoletju izraz človečnosti in izziv za evropsko civilizacijo in kulturo.

Ukrepi:

 • Zaščite živali ne bomo omejevali le na zaščito in dobro počutje poskusnih živali ali živali na kmetijskih gospodarstvih, temveč na vse živali.
 • Podpirali bomo zgolj etično in družbeno neoporečne proizvode.
 • Zavzemali se bomo za odpravo praks, tudi če pomenijo tradicijo, če le-te predstavljajo trpljenje za živali.
 • Za prevoz živali nujno uvesti in upoštevati znanstveno preverjene kazalnike na področju zaščite živali (ustrezna tehnična oprema, časovni okvir, usposobljeno osebje).
 • Podprli bomo osebe civilnega prava, ki bodo pripravljene izvajati civilni nadzor nad ravnanjem z živalmi (civilno živalsko redarstvo).