V 30 dneh do pregleda pri specialistu

V 30 dneh do pregleda pri specialistu. Naš program to omogoča. Z dostopnim in kakovostnim javnim zdravstvom do zdravja za vse.

V 30 dneh do pregleda pri specialistu

V 30 dneh do pregleda pri specialistu. Naš program to omogoča. Z dostopnim in kakovostnim javnim zdravstvom do zdravja za vse.

SD IMAMO NAČRT ZA KAKOVOSTNO IN DOSTOPNO JAVNO ZDRAVSTVO ZA VSE

Zdravo2030
Zdravo2030
 • slaba in zastarela organizacija zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih zavodov
 • premalo denarja in hkrati njegova neracionalna poraba
 • nizke plače medicinskih sester in težki delovni pogoji povzročajo kronično pomanjkanje kadra
 • imamo premalo družinskih zdravnikov, ki predstavljajo vstopno točko za dostop do vseh zdravstvenih storitev
 • čakalne dobe nastajajo tudi zato, ker imamo neustrezen sistem razporejanja denarja glede na potrebe po specifičnih zdravstvenih storitvah

Zdravo2030
Zdravo2030
 • slaba in zastarela organizacija zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih zavodov
 • premalo denarja in hkrati njegova neracionalna poraba
 • nizke plače medicinskih sester in težki delovni pogoji povzročajo kronično pomanjkanje kadra
 • imamo premalo družinskih zdravnikov, ki predstavljajo vstopno točko za dostop do vseh zdravstvenih storitev
 • čakalne dobe nastajajo tudi zato, ker imamo neustrezen sistem razporejanja denarja glede na potrebe po specifičnih zdravstvenih storitvah

“Razviti želimo dostopen, učinkovit in gospodaren sistem, ki bo vsem ljudem zagotavljal sodobne in kakovostne storitve brez nerazumno dolgih čakalnih dob, z zadovoljnim osebjem, ki se po dostopnosti, kakovosti in inovativnosti uvršča med najboljše.“

Zdravo2030
Zdravo2030
Zdravo2030

“Razviti želimo dostopen, učinkovit in gospodaren sistem, ki bo vsem ljudem zagotavljal sodobne in kakovostne storitve brez nerazumno dolgih čakalnih dob, z zadovoljnim osebjem, ki se po dostopnosti, kakovosti in inovativnosti uvršča med najboljše.“

Zdravo2030
Zdravo2030
Zdravo2030

NUJNO SKRAJŠANJE ČAKALNIH DOB

Takoj bomo začeli s programom za skrajšanje čakalnih dob z dodatnimi interventnimi sredstvi, prednostno usmerjenimi v javne zdravstvene ustanove.

Zdravo2030
Zdravo2030

NUJNE SPREMEMBE V SISTEMU IN ORGANIZACIJI

 • Vzpostavili bomo določanje referenčnih cen zdravstvenih storitev, ki bodo predstavljali maksimum cene, da se vzpostavi enakost med zdravstvenimi ustanovami in prepreči pojav, ko se te ne odločajo za posege, ki se „manj splačajo“.
 • Družinski zdravniki so vstopna točka do zdravstvenih storitev. Uredili bomo njihov položaj, da zadržimo obstoječe in pridobimo nove kadre.
 • Z organizacijskimi ukrepi bomo poskrbeli, da bodo vsi ljudje imeli osebnega zdravnika.
 • Uredili bomo položaj medicinskih sester in jim dvignili plače.
Zdravo2030
Zdravo2030

IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA, KAKOVOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZDRAVSTVENEM SISTEMU

 • Vse zdravstvene ustanove bodo nadzirali akreditirani in usposobljeni nadzorni sveti. Direktorjem zavodov bomo dali večjo avtonomijo in večjo odgovornost.
 • Ključna je vloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) kot plačnika zdravstvenih storitev. Potrebna je modernizacija zavoda kot jedra sistema, ločitev upravljalske in nadzorne vloge in poenostavitev sprejemanja odločitev. Socialni partnerji bodo ostali vitalni del sprejemanja odločitev.
 • Preko regijskih zdravstvenih uprav bomo povečali učinkovitost primarne in sekundarne ravni javnega zdravstva.
 • Vzpostavili bomo Agencijo za zdravje za določanje referenčnih cen, za nadzor nad kakovostjo in varnostjo zdravstvenih storitev ter za vrednotenje zdravstvenih tehnologij.
Zdravo2030
Zdravo2030

IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA, KAKOVOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZDRAVSTVENEM SISTEMU

 • Vse zdravstvene ustanove bodo nadzirali akreditirani in usposobljeni nadzorni sveti. Direktorjem zavodov bomo dali večjo avtonomijo in večjo odgovornost.
 • Ključna je vloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) kot plačnika zdravstvenih storitev. Potrebna je modernizacija zavoda kot jedra sistema, ločitev upravljalske in nadzorne vloge in poenostavitev sprejemanja odločitev. Socialni partnerji bodo ostali vitalni del sprejemanja odločitev.
 • Preko regijskih zdravstvenih uprav bomo povečali učinkovitost primarne in sekundarne ravni javnega zdravstva.
 • Vzpostavili bomo Agencijo za zdravje za določanje referenčnih cen, za nadzor nad kakovostjo in varnostjo zdravstvenih storitev ter za vrednotenje zdravstvenih tehnologij.
Zdravo2030
Zdravo2030
Zdravo2030

SISTEMSKE SPREMEMBE V JAVNEM ZDRAVSTVU

 • Določili bomo novo košarico pravic, ki mora biti v celoti zagotovljena iz zdravstvenega zavarovanja in javnih sredstev! V osnovni košarici bo tudi več zobozdravstvenih storitev.
 • Oblikovali bomo novo mrežo javnega zdravstva, ki bo zajemala vse storitve, izvajalce, kapacitete in kakovost na primarni, sekundarni in terciarni ravni, vključno z negovalnimi bolnišnicami in paliativo.
 • Na podlagi mreže bodo oblikovani kadrovski modeli za zadostno število zdravnikov, osebja za zdravstveno nego in ostale poklice v zdravstvu. Nagrajevanje po kakovosti in obsegu opravljenega dela.
 • Spremenili bomo postopke javnega naročanja, da odpravimo cenovne anomalije pri naročanju medicinskih pripomočkov in zdravil. Omogočene bodo skupne in mednarodne nabave ter neposreden nakup pri proizvajalcih, da se doseže najboljša cena.
Zdravo2030

SISTEMSKE SPREMEMBE V JAVNEM ZDRAVSTVU

 • Določili bomo novo košarico pravic, ki mora biti v celoti zagotovljena iz zdravstvenega zavarovanja in javnih sredstev! V osnovni košarici bo tudi več zobozdravstvenih storitev.
 • Oblikovali bomo novo mrežo javnega zdravstva, ki bo zajemala vse storitve, izvajalce, kapacitete in kakovost na primarni, sekundarni in terciarni ravni, vključno z negovalnimi bolnišnicami in paliativo.
 • Na podlagi mreže bodo oblikovani kadrovski modeli za zadostno število zdravnikov, osebja za zdravstveno nego in ostale poklice v zdravstvu. Nagrajevanje po kakovosti in obsegu opravljenega dela.
 • Spremenili bomo postopke javnega naročanja, da odpravimo cenovne anomalije pri naročanju medicinskih pripomočkov in zdravil. Omogočene bodo skupne in mednarodne nabave ter neposreden nakup pri proizvajalcih, da se doseže najboljša cena.
Zdravo2030
Zdravo2030

FINANCIRANJE NA RAVNI NAJRAZVITEJŠIH

 • Postopno bomo povečali sredstva za javno zdravstvo iz 8,3 % na 12 % BDP. V socialnem dialogu je potrebno dogovoriti prenovo sistema financiranja iz prispevkov, da bodo bremena pravičneje razporejena glede na dohodke in ne glede na status.
 • Ukinili bomo dopolnilno zdravstveno zavarovanje s prenosom v obvezno.
 • Proračunsko financiranje zdravstva na ravni 1 % BDP, predvsem za naložbe v javno zdravstveno infrastrukturo.
 • Oblikovali bomo rezervni sklad za izjemne primere za financiranje zahtevnih operacij v tujini, prednostno za otroke. Za Krisa in podobne primere mora poskrbeti država!
 • Poskrbeli bomo za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb.
Zdravo2030
Zdravo2030
Zdravo2030

Slovenija močno zaostaja za najrazvitejšimi po vlaganjih v zdravstvo. V Sloveniji za zdravstvo namenjamo 8,3 % BDP, kar je bistveno manj od vzorčnih držav, ki za zdravstvo namenjajo med 11 – 12 % BDP. Od tega bistveno odstopajo ZDA s povsem zasebnim zdravstvom, kjer si številni ne morejo privoščiti zdravstvene oskrbe, bolezen pa pogosto pomeni tudi obubožanje in revščino.

Zdravo2030
Zdravo2030

MODERNIZACIJA JAVNE ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE

 • Naložbe v digitalizacijo – enoten informacijski sistem javnega zdravstva, razvoj e-diagnostike in posledično uporabnikom dostopnejše storitve in racionalnejša organizacija.
 • Naložbe v izgradnjo novih kliničnih in bolnišničnih oddelkov glede na potrebe in zastavljeno mrežo javnega zdravstva.
 • Izgradnja mreže negovalnih bolnišnic.
 • Modernizacija in ureditev nujne medicinske pomoči in nujnih helikopterskih prevozov.
 • Projekt desetletne celostne prenove bolnišnic, klinik in oddelkov v javnem zdravstvu.
Zdravo2030

Čez

0

dni voli.sd

Ekipa z načrtom.

Za Slovenijo v varnih rokah.

Čez

0

dni voli.sd

Ekipa z načrtom.

Za Slovenijo v varnih rokah.