Tanja Strniša: Podnebne spremembe so dejstvo. Kako v Sloveniji obvladujemo njihove posledice v kmetijstvu?

Izteka se drugi teden v januarju s temperaturami čez dan okoli 10 stopinj Celzija in zjutraj nad 0 stopinj Celzija. Tako vreme še ni razlog za preplah, je pa izhodišče za razmislek, kakšno vremensko leto nas čaka. Znano je, da je povprečna globalna temperatura v današnjem času za 0,85 stopinj Celzija višja kot ob koncu 19. stoletja in da je bilo vsako med zadnjimi tremi desetletji toplejše od kateregakoli desetletja v preteklosti, odkar so leta 1850 začeli beležiti temperature.

Ena od značilnosti globalnega segrevanja pa so tudi daljša obdobja enakega vremena. Zaradi daljših otoplitev v zadnjih dveh zimah se je narava zbudila prezgodaj, tako da je mraz konec aprila 2016 in 2017 povzročil škodo v kmetijstvu, kakršne nismo pred tem zabeležili več desetletij. Vse bolj pogosta so daljša obdobja lepega vremena poleti, ki povzročajo sušo. Vreme je tudi bolj nestabilno, vse bolj pogosta so neurja s točo. Po podatkih Evropske komisije se je v zadnjih 15 letih pogostnost obsežnih škod v EU zaradi neugodnih vremenskih pojavov povečala za eno tretjino.

V zadnjih 15 letih naravne nesreče v slovenskem kmetijstvu povzročile za 623 mio evrov škode

Spremenjene podnebne razmere povzročajo suše, toče, pozebe, pa tudi probleme s škodljivci in boleznimi rastlin in živali, ki jih prej v našem prostoru nismo poznali. Gre torej za vsestranske vplive, vendar se v tem prispevku osredotočam na obširne škode, ki jih povzročajo suše, neurja s točo in pozebe.

V zadnjih 15 letih smo vsako leto zabeležili vsaj eno naravno nesrečo v kmetijstvu kot posledico vremenskih neprilik, njihova skupna škoda pa je bila ocenjena na 623 mio evrov. Imeli smo kar 6 sušnih let (škoda 408 mio), dve manjši in dve pozebi izjemnih razsežnosti (škoda 97 mio), neurja s točo se pojavljajo vsako leto, kot naravna nesreča pa so bila obravnavana v petih letih, ko so povzročila za 102 mio škode. Kot naravna nesreča je bila razglašena tudi škoda po poplavah v letu 2005 v višini 2 mio. Trikrat v zadnjih letih je bila zabeležena tudi škoda v čebelarstvu v skupni višini 14 mio.

Najvišja skupna škoda po v višini 130 mio je bila zabeležena v letu 2003 (suša, pozeba, neurja s točo), drugo najbolj neugodno leto s skupno škodo 115,4 mio pa je bilo prav lansko, ko je pomladanska pozeba uničila pridelek v vrednosti 46,8 mio, škoda po poletni suši je po prvih ocenah znašala okoli 65,1 mio, zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično slabega medenja pa je bila škoda tudi v čebelarstvu (3,5 mio). Iz državnega proračuna se je za pomoč kmetom po naravnih nesrečah v zadnjih 15 letih namenilo 97 mio evrov (kar ne vključuje višine pomoči po lanski suši, ki še ni določena).

Preprečevanje posledic podnebnih sprememb prioriteta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

Vse pogostejše škode na pridelkih zaradi suše, pozeb in neurij predstavljajo enega glavnih tveganj v kmetijstvu ne samo zaradi izpada dohodka, pač pa tudi zaradi nevarnosti izgube trgov, ko gre za večje izgube pridelka. Zato smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obvladovanje posledic podnebnih sprememb v zadnjih letih sprejeli vrsto ukrepov, ki zajemajo tako pomoč pri izpadu dohodka kot pomoč pri aktivni obrambi proti podnebnim spremembam.

Pomemben ukrep je sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje škod po pozebi in toči. Potem ko je bila zaradi varčevalnega proračuna stopnja sofinanciranja v obdobju 2014 do 2017 nižja, smo za leto 2018 ponovno dosegli ciljno, 50% stopnjo sofinanciranja za sadne nasade, hmeljišča in vinograde, za poljščine pa stopnjo dvignili na 40%. V letu 2016 je bilo zavarovanih 1328 ha intenzivnih sadovnjakov, 1249 ha hmeljišč, 3031 ha vinogradov, 24.032 ha žit in 7122 ha drugih rastlih.

Z interventnima zakonoma zagotovili 10,5 mio pomoči po pozebah v 2016 in 2017, denarna pomoč tudi za prizadete po suši in čebelarje

Po škodah, ki jih je mogoče zavarovati in za katere se sofinancira zavarovalne premije iz proračuna MKGP, ni možna državna pomoč po Zakonu o odpravi posledic po naravnih nesrečah. Ker pa sta zlasti sadjarstvo in vinogradništvo utrpeli katastrofalno škodo po spomladanski pozebi v zadnjih dveh letih, ki sta odnesli glavnino pridelka (pri jablanah je bil izpad pridelka celo 80 %), je bila pomoč države nujna, saj je izpad dveh zaporednih letin in s tem dohodka ogrozil obstoj številnih specializiranih sadjarskih in vinogradniških kmetijskih gospodarstev.

MKGP je zato pripravilo poseben interventni zakon v letu 2016, ki je omogočil finančno pomoč najbolj prizadetim sadjarjem in vinogradnikom iz proračunske rezerve v višini 3,5 mio evrov, in drugi interventni zakon v letu 2017, ki je zagotovil 7 mio pomoči iz proračunske rezerve za pomoč po lanski pozebi. Interventna zakona sta zagotovila še znižanje ali odpis najemnin za prizadete površine pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, znižanje ali odpis socialnih prispevkov ter možnost dokupa grozdja ali sadja kmetijam, ki se ukvarjajo s predelavo.

Pomembno pomoč za premoščanje likvidnostnih težav sadjarjev in vinogradnikov predstavljajo brezobrestni krediti (obresti financira MKGP) za obratna sredstva ter ugodni krediti za reprogramiranje investicijskih kreditov, oboje z možnostjo odloga začetka odplačevanja in daljšo ročnostjo. Ugodni krediti bodo na voljo pri Skladu za regionalni razvoj v Ribnici (razpis v decembru 2017 in januarju 2018).

Pomagali smo tudi čebelarjem in jim za kritje izpada pridelka medu v decembru že izplačali   520.548 evrov. Pomoči bodo deležna tudi kmetijska gospodarstva, ki so utrpela več kot 30% izpad pridelka po lanski suši; višino pomoči bo na podlagi programa, ki ga bo pripravilo ministrstvo, določila vlada.

Program razvoja podeželja podpira naložbe v prilagoditev podnebnim spremembam, po novem tudi višje sofinanciranje teh naložb

Še bolj kot kratkoročni ukrepi pomoči prizadetim kmetijam pa so pomembni ukrepi za preprečevanje škod. Iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 in 2014-2020 smo podprli 391 investicij v protitočne mreže v višini 6,2 mio evrov. Konec leta 2017 je bilo tako z mrežami proti toči pokritih že 1243 ha intenzivnih sadovnjakov in 6 ha jagod. V istem obdobju smo iz Programa razvoja podeželja podprli 382 naložb v namakalno opremo na kmetijskih gospodarstvih v skupni višini 3,3 mio ter 9 naložb v posodobitev ali izgradnjo namakalnih sistemov, v katere je bilo vključenih 2150 ha kmetijskih zemljišč in izplačanih 9 mio evrov nepovratnih sredstev.

Da bi kmetije spodbudili k investicijam v namakalne sisteme, protitočne mreže, oroševalne sisteme proti pozebi ter v rastlinjake, smo s spremembo Programa razvoja podeželja omogočili za 20 odstotnih točk višjo stopnjo sofinanciranje teh investicij, kot velja za druge naložbe v kmetijska gospodarstva. Tako bo v marcu objavljen javni razpis, na katerem bo mogoče pridobiti do 70%, za mlade kmete pa do 75% sofinanciranje teh naložb.

Namakanje je ključno za zagotavljanje stabilne pridelave hrane

Za odpravo in preprečevanje vse pogostejših suš sta bila lani avgusta sprejeta tudi Načrt namakanja do leta 2023 in Program namakanja do leta 2023, ki določata predlog območij, kjer je namakanje kmetijskih zemljišč najbolj smiselno glede na primernost zemljišč za kmetijsko pridelavo in dostopnost vodnega vira za namakanje. Do leta 2023 se tako predvideva izgradnja 2467 ha in tehnološka posodobitev 1273 ha namakalnih sistemov z več uporabniki ter izgradnja 348 ha individualnih namakalnih sistemov.

Z nedavno sprejeto spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih smo omogočili obnovo ali izgradnjo državnih vodnih zadrževalnikov iz sredstev, ki se zbirajo iz odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč in tako med drugim omogočili obnovo največjega vodnega zadrževalnika Vogrščka, ki je prepotreben za kmetijstvo v Vipavski dolini.

Obvladovanje podnebnih sprememb je učinkovitejše v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi

Investicije v izgradnjo in vzdrževanje namakalnih sistemov z več uporabniki prevzemajo občine, ki lahko za te investicije pridobijo 100% financiranje iz Programa razvoja podeželja, vključno z DDV, če si ga ne morejo poračunati. Če imajo lokalne skupnosti interes, lahko v upravljanje in obnovo prevzamejo tudi namakalne sisteme, ki so v lasti države. Tak namen je na primer nedavno izrazilo 5 občin na področju namakalnega sistema Vogršček, s katerimi je bil sklenjen dogovor, da MKGP in MOP zagotovita sredstva in izvedbo obnove zadrževalnika, občine pa bodo namakalni sistem obnovile in v nadaljevanju tudi zagotavljale njegovo vzdrževanje.

Skupaj z lokalnimi skupnostmi MKGP izvaja tudi aktivno obrambo proti toči s sofinanciranjem letalske obrambe (posipavanjem točonosnih oblakov) na območju SV Slovenije. V letu 2017 je za letalsko obrambo MKGP zagotovilo 57.000 evrov, občine z branjenega območja pa 89.000 evrov.

Nekatere občine kmetom pomagajo tudi pri zavarovalnih premijah in jih sofinancirajo, poleg MKGP, do skupne najvišje možne stopnje pomoči, ki po evropskih predpisih znaša 65%.

Prilagoditve pa morajo biti tudi pri kmetu – v tehnologiji in sortimentu

Za prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam pa so potrebne tudi prilagoditve in inovacije v tehnologiji pridelave, sortimentu, rajonizaciji in podobno. Te spremembe mora narediti kmet sam. Ministrstvo jih pri tem podpira skozi kmetijsko-okoljske ukrepe in ukrep sodelovanje v Programu razvoja podeželja, posredno pa tudi skozi tehnološka navodila in program javne službe kmetijskega svetovanja.

S promocijo lokalne hrane prispevamo k blažitvi podnebnih sprememb

Da bo sporočilo zaokroženo, je treba povedati, da kmetijski sektor nosi odgovornost tudi pri blažitvi podnebnih sprememb, saj kmetijstvo v Sloveniji prispeva okoli 10% vseh izpustov toplogrednih plinov. Ministrstvo zato pri kmetijskih subvencijah spodbuja in daje prednost tehnologijam, ki izpuste toplogrednih plinov zmanjšujejo. Podpiramo tudi kratke dobavne verige s hrano, z manj izpustov zaradi transporta, hlajenja in obdelave živil.

Zato naj bo moja zaključna misel, da pomemben korak k zmanjševanju podnebnih sprememb lahko naredimo tudi potrošniki, če dajemo prednost sveži, sezonski, lokalni hrani.

mag. Tanja Strniša

predsednica Sveta SD za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

114 replies
 1. odzyskiwanie danych Poznań
  odzyskiwanie danych Poznań says:

  I actually wanted to post a message to be able to appreciate you for the pleasant suggestions you are writing on this site. My time consuming internet investigation has at the end been paid with reputable knowledge to talk about with my pals. I ‘d repeat that we site visitors actually are very lucky to be in a decent community with so many lovely professionals with very helpful techniques. I feel really grateful to have discovered your web page and look forward to so many more enjoyable minutes reading here. Thank you once more for all the details.

 2. sv388 live
  sv388 live says:

  Attractive component to content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say that I acquire actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing for your feeds and even I fulfillment you get entry to consistently quickly.

 3. day boat hire
  day boat hire says:

  I am curious to find out what blog platform you happen to be utilizing? I’m having some minor security issues with my latest website and I’d like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 4. Maids Dubai
  Maids Dubai says:

  My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 5. Capsa Susun
  Capsa Susun says:

  Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 6. click to read backlinks for seo
  click to read backlinks for seo says:

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a look on a constant basis.

 7. how to start an invention idea
  how to start an invention idea says:

  Thank you for every other informative blog. Where else may I am getting that kind of information written in such an ideal method? I’ve a challenge that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 8. Web design Trinidad
  Web design Trinidad says:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 9. click
  click says:

  Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I am impressed! Extremely helpful information particularly the remaining part 🙂 I maintain such information much. I used to be seeking this certain info for a very lengthy time. Thanks and good luck.

 10. Geico car insurance policy
  Geico car insurance policy says:

  naturally like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth on the other hand I will surely come again again.

 11. read this article build quality backlinks
  read this article build quality backlinks says:

  You actually make it appear so easy with your presentation but I to find this topic to be really one thing that I think I’d by no means understand. It sort of feels too complex and very huge for me. I’m looking forward to your subsequent publish, I¦ll attempt to get the cling of it!

 12. great post to read phen375 coupon
  great post to read phen375 coupon says:

  I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this information So i am satisfied to convey that I have a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most definitely will make sure to do not omit this website and give it a glance regularly.

 13. web site
  web site says:

  You made various good points there. I did a search on the theme and found most persons will have the same opinion with your blog.

 14. kallos
  kallos says:

  Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 15. lingerie online
  lingerie online says:

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a great site.

 16. ig verification badge
  ig verification badge says:

  I do like the way you have presented this particular matter plus it does indeed present me some fodder for consideration. On the other hand, coming from everything that I have observed, I only wish when the actual opinions stack on that individuals continue to be on issue and in no way start on a soap box of some other news of the day. Anyway, thank you for this exceptional point and whilst I do not concur with this in totality, I respect the perspective.

 17. Ausflüge
  Ausflüge says:

  Terrific work! This is the type of info that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 18. here
  here says:

  It’s really a nice and useful piece of info. I’m glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 19. Cheap Windows Hosting
  Cheap Windows Hosting says:

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 20. 카지노주소
  카지노주소 says:

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless just imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this website could undeniably be one of the best in its niche. Very good blog!

 21. 안전한놀이터추천
  안전한놀이터추천 says:

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 22. 먹튀검증사이트
  먹튀검증사이트 says:

  What i do not understood is if truth be told how you’re not actually a lot more smartly-favored than you may be now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably when it comes to this subject, made me for my part consider it from numerous various angles. Its like men and women aren’t involved until it’s something to do with Girl gaga! Your personal stuffs nice. At all times care for it up!

 23. 스포츠배팅사이트
  스포츠배팅사이트 says:

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 24. 먹튀사이트
  먹튀사이트 says:

  Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 25. hier weiterlesen ...
  hier weiterlesen ... says:

  My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on many of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!

 26. Anti-microbial
  Anti-microbial says:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 27. Cheap Fioricet Online
  Cheap Fioricet Online says:

  My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 28. Buy Fioricet 40mg Online
  Buy Fioricet 40mg Online says:

  Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, may check thisK IE still is the market chief and a huge portion of people will pass over your great writing due to this problem.

 29. grundfos malaysia
  grundfos malaysia says:

  Thank you for another informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

 30. Compliance
  Compliance says:

  Great site you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 31. Valencia
  Valencia says:

  Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 32. Ursprüngliche Veröffentlichung ...
  Ursprüngliche Veröffentlichung ... says:

  With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 33. Inductive vs deductive
  Inductive vs deductive says:

  Aw, this was a really nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

 34. home tutor malaysia
  home tutor malaysia says:

  You actually make it seem so easy together with your presentation however I to find this matter to be really one thing which I believe I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely wide for me. I’m having a look ahead for your subsequent publish, I?¦ll try to get the hang of it!

 35. seo malaysia price
  seo malaysia price says:

  I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 36. pinjaman koperasi kerajaan
  pinjaman koperasi kerajaan says:

  I’m curious to find out what blog platform you’re working with? I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 37. used ricoh copiers for sale
  used ricoh copiers for sale says:

  Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in web explorer, may check this?K IE still is the market leader and a large component of other people will miss your great writing because of this problem.

 38. grundfos scala2
  grundfos scala2 says:

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 39. site
  site says:

  Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 40. .
  . says:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 41. privatni
  privatni says:

  Admiring the commitment you put into your website and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 42. افلام اجنبية
  افلام اجنبية says:

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 43. pinjaman koperasi
  pinjaman koperasi says:

  A lot of thanks for all of the work on this website. Kate take interest in carrying out investigation and it’s really simple to grasp why. Most people learn all relating to the powerful method you offer vital solutions through this blog and invigorate response from website visitors on that subject while our favorite princess is becoming educated a whole lot. Have fun with the rest of the year. You’re doing a superb job.

 44. Tau
  Tau says:

  This is the precise blog for anybody who needs to search out out about this topic. You realize so much its nearly arduous to argue with you (not that I really would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 45. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 46. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in web explorer, could test this?K IE still is the market chief and a big portion of folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 47. Joker123
  Joker123 says:

  I like the helpful information you provide for your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I’m somewhat sure I’ll be told plenty of new stuff right right here! Good luck for the next!

 48. Situs Joker123
  Situs Joker123 says:

  Good write-up, I’m normal visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 49. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 50. Dubai Maids
  Dubai Maids says:

  Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you may take away me from that service? Thanks!

 51. Babysitting Dubai
  Babysitting Dubai says:

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best

 52. roupas para loja de dez
  roupas para loja de dez says:

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I’m experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 53. Judi Joker123
  Judi Joker123 says:

  Thank you for any other excellent post. The place else may just anyone get that type of information in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

 54. rhino horn dna testing
  rhino horn dna testing says:

  Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 55. Daftar Agen Joker123
  Daftar Agen Joker123 says:

  I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

 56. construction companies in africa
  construction companies in africa says:

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

 57. Joker123 online
  Joker123 online says:

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Good job.

 58. click here
  click here says:

  Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 59. Joker123 online
  Joker123 online says:

  Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 60. hawkeye vest
  hawkeye vest says:

  Nearly all of the things you assert happens to be astonishingly legitimate and it makes me ponder the reason why I had not looked at this with this light before. This particular article really did turn the light on for me personally as far as this specific issue goes. Nevertheless there is one point I am not really too comfy with and whilst I try to reconcile that with the main idea of your issue, let me see exactly what the rest of your subscribers have to say.Well done.

 61. luxury car rental
  luxury car rental says:

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

 62. Daftar Joker123
  Daftar Joker123 says:

  Only a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style. “Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.” by Christina Georgina Rossetti.

 63. luxury car rental penang
  luxury car rental penang says:

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 64. Joker123
  Joker123 says:

  This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 65. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 66. Agen Joker123
  Agen Joker123 says:

  magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 67. Joker123
  Joker123 says:

  Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 68. Daftar Situs Joker123
  Daftar Situs Joker123 says:

  of course like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 69. nokia Replacement Parts
  nokia Replacement Parts says:

  What i don’t understood is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 70. Joker123 Slot
  Joker123 Slot says:

  We’re a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with useful info to paintings on. You’ve done an impressive job and our entire group will probably be thankful to you.

 71. recommended you read
  recommended you read says:

  I just want to mention I am new to blogging and really savored this web blog. Probably I’m planning to bookmark your website . You actually come with very good articles and reviews. Thank you for revealing your webpage.

 72. malaysia shopping website
  malaysia shopping website says:

  Just wish to say your article is as amazing. The clearness for your publish is just excellent and i can think you are an expert in this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your feed to stay updated with drawing close post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 73. internet
  internet says:

  I simply want to tell you that I am just very new to blogging and seriously savored this page. More than likely I’m want to bookmark your website . You amazingly have wonderful posts. Regards for sharing your website page.

 74. Hubtisch
  Hubtisch says:

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.