SD trden člen koalicije, a ta potrebuje višje ambicije
za reševanje težav ljudi in uresničenje priložnosti pred Slovenijo

Predsedstvo Socialnih demokratov je danes obravnavalo aktualne politične zadeve, predvsem pa razpravljalo o prioritetah ministrstev pod vodstvom Andreje Katič, mag. Zorana Pozniča in dr. Jerneja Pikala v letu 2020. Predsednik SD mag. Dejan Židan je v izjavi za medije ocenil, da so “naši ljudje ambiciozni, zato svoja ministrstva vodijo s spreminjanjem stvari na bolje, za državo in za ljudi. To ambicioznost pa pričakujemo tudi od drugih.”. Židan je poudaril, da “Socialni demokrati ne pristajamo na dve napačni hipotezi. Ne drži trditev o klinični mrtvi koaliciji in tudi ne ocena, da manjšinska vlada ne more narediti pomembnih premikov. Potrebne pa so ambicije, rešitve, usklajevanje in dogovori, ne pa prepiri v koaliciji.”

Židan je dejal, da tudi od drugih resorjev pričakujejo večje ambicije: čakalne vrste se ne zmanjšujejo, neuresničena ostaja obljuba starejšim o dolgotrajni oskrbi, pričakujemo ukrepe za reševanje podnebne in okoljske krize, pri tem pa je potrebno pospešeno izkoristiti sredstva iz evropskih skladov.

Predsedstvo je opravilo poglobljeno razpravo o načrtih ministrstev, ki jih vodijo ministrica in ministri SD. Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Andreje Katič bo nadaljevalo s spremembami zakonodaje za zaščito najranljivejših skupin. Po noveli zakona o kazenskem postopku, s katero je izboljšan položaj žrtev, se je njena ekipa lotila priprave novega zakona o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in sprememb kazenskega zakonika, med drugim s spremembami kaznivih dejanj spolne nedotakljivosti. S spremembami insolvenčne zakonodaje se izboljšuje zaščita pravic upnikov in preprečujejo zlorabe  v postopkih poenostavljene prisilne poravnave. Pred končno obravnavo je tudi novela stvarnopravnega zakonika, kjer je največ pozornosti deležna nova opredelitev živali kot (čutečih) živih bitij in ne stvari. Z nadaljnjimi spremembami kazenskega postopka se delno ukinja sodna preiskava (evropsko javno tožilstvo) za pospešitev postopkov. Ministrstvo bo nadaljevalo s postopkom modernizacije pravosodja z uvedbo enovitega sodnika, vendar ne na škodo dostopa ljudi do sodišč. Sočasno s tem se prenavlja tudi tožilska zakonodaja. Sedaj, ko sodni zaostanki niso več sistemski problem, daje ministrstvo večji poudarek kakovosti dela sodišč, da se doseže pravičen in učinkovit pravni red.

V pripravi je tudi obširna novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki komisiji daje orodja za učinkovito odkrivanje in pregon korupcije (urejanje postopkov in procesnih pravil, objavo sprememb premoženjskega stanja zavezancev in pravna podlaga za objavo toka javnih sredstev). Ministrstvo bo pripravilo tudi zakon o zaščiti žvižgačev, da se omogoči zaščita prijaviteljev nepravilnosti v javnem in zasebnem sektorju pred sankcijami kršiteljev. Med zahtevnejšimi zakonodajnimi je prenos določbe splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ter direktive za varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v kaznivih dejanjih ali izvrševanjem kazenskih sankcij (t.i. policijska direktiva). Ministrstvo se je odločilo, da bo pripravilo dva ločena zakona, saj bo tako lažje doseči konsenz stroke.

Na področju investicij bo Ministrstvo za pravosodje nadaljevalo z izgradnjo moškega zapora v Ljubljani, ki bo nadomestil sedanje dotrajane zapore, ter dogradnjo ženskega zapora na Igu. Cilj investicij je ublažitev velik prostorske stiske in neprimernih pogoji v slovenskih zaporih, zaradi katerih država že plačuje odškodnine. Letos se bodo začeli tudi postopki izgradnje nove sodne stavbe.

Minister za kulturo mag. Zoran Poznič kot osrednjo nalogo vidi prenovo medijske zakonodaje, ki ji bo sledila tudi prenova zakona o avdio-vizualnih storitvah ter zakona o RTV, da se ustvarijo pogoji za delo medijev v pogoji 21. stoletja in izboljša položaj novinarjev.

Kot krovni dokument je v zaključni fazi nov Nacionalni program za kulturo, ki na novo opredeljuje strateške smeri prihodnjega razvoja slovenske kulture, ob izboljšanju možnosti za kulturno in umetniško ustvarjanje pa bo opredelil tudi ukrepe za izboljšanje položaja kulturnih ustvarjalcev z negotovimi oblikami zaposlitve. Sicer ministrstvo pripravlja vse za izvedbo zakona o kulturnem evru in zagonom sofinanciranja kulturnih projektov, izgradnje kulturne infrastrukture in obnove kulturne dediščine, nadaljuje se z digitalizacijo snovne in nesnovne kulturne dediščine ter z vrsto drugih projektov.

Minister sicer nadaljuje prizadevanja, da se kultura ponovno opredeli med strateška področja za črpanje evropskih sredstev, s tem pa izboljša možnosti za izgradnjo in obnovo kulturne infrastrukture ter sofinanciranje vrhunskih kulturnih projektov. Z vsem navedenim Poznič napoveduje, da bo leto 2020 prelomno leto za slovensko kulturo.

Na ministrstvu za izobraževanje pod vodstvom dr. Jerneja Pikala načrtujejo ukrepe za modernizacijo izobraževalnega in raziskovalnega prostora, da se okrepijo možnosti za razvojni preboj Slovenije. V zaključni fazi je tako usklajevanje zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo ob rekordni višini sredstev za raziskave in razvoj na novo organizirala raziskovalno in inovacijsko okolje, da se poveča učinek vloženih sredstev z višjo dodano vrednostjo ter dolgoročno poveča konkurenčnost in dodano vrednost gospodarstva ter s tem na ta način zagotavlja predpogoje za povečanje splošnega družbenega blagostanja. Novela zakona o visokem šolstvu bo jasno definirala javno službo, uredila področje koncesij v visokem šolstvu, uredilo pa se bo tudi vprašanje delovne in pedagoških obveznosti. 

Z zakonom o vrtcih se vzpostavlja sistem nadzora in vpisa v razvid z boljšim inšpekcijskim nadzorom. Prenavlja se vloga šolske inšpekcije s krepitvijo sistemske svetovalne vloge in zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskini težavami. Hkrati delovna skupina pripravlja predloga zakonske rešitve zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja za odpravo neskladnosti z Ustavo RS. 

Z oblikovanjem strokovnega telesa pod vodstvom dr. Jadrana Lenarčiča, direktorja Inštituta Jožef Stefan, se je pričela priprava nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, ki je zastavljena kot strateški dokument, ki mora odgovoriti na ključne izzive vzgoje in izobraževanja na celotni vertikali – od vrtcev do vseživljenjskega izobraževanja – na prihodnje izzive in spremembe v družbi in svetu. V letošnjem letu bo prvič po letu 2011 objavljen razpis za sofinanciranje izobraževalne infrastrukture v občinah, pripravlja pa se tudi sistemska rešitev za financiranje izgradnje študentskih domov, z novim šolskim letom pa se namerava uvesti brezplačne učbenike in delovne zvezke uvesti tudi v tretji razred osnovne šole. Pripravlja se pogodba z Unescom za Mednarodni center za umetno inteligenco s sedežem v Ljubljani, ki bo letos tudi začel delovati kot globalno središče za raziskovanje in svetovanje glede umetne inteligence.

Predsednik SD mag. Dejan Židan je po vsebinsko intenzivni razpravi na seji predsedstva ocenil, da stranka pospešeno uresničuje svoje obveznosti iz koalicijske pogodbe. Zato je javnosti in partnerjem sporočil, da se lahko na SD zanesejo, vendar si “v koaliciji prepirov ne smemo več privoščiti.” Ocenil je, da je za preživetje in uspeh te koalicije potrebnega več ambicij in tovarištva namesto medsebojnih napadov.